Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 20.01.05

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

20.01.2005 Kl. 10:00-13:30 Verdal Rådhus, kommunestyresalen

SAKLISTE: som PDF  |  møteprotokoll som PDF
 

Sak nr.

Sakstittel

 

001/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

16.12.04 

002/05

SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

utredning

003/05

BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

004/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER

utredning

005/05

KOU 2004:1 STERKE REGIONER, FULLSTENDIG VERSJON, OG SUPPLERENDE HØRINGSNOTAT TIL UTREDNINGEN

utredning

006/05

OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDD 2005

utredning

007/05

DELING AV EIENDOMMEN VINAN - 193-001 - LENE KVAM

utredning

008/05

FRADELING AV EIENDOMMEN HALSAN ØSTRE GNR. 312-001 I LEVANGER – BERIT M. SPILLUM

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møter

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Arentz)
Gilstad Sigvard Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 4 x (Ronglan)
Haraldsen Anniken Kjær Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 5 x (Norberg)
Karlsen Jann Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 6 x (Nesgård)
Solem Arne Levanger Sp,Sv varamedlem 2 x (Hynne)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, rådmann Rudolf Holmvik og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. | ^

 


 

 

001/05: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 16. desember 2004 godkjennes.

20.01.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-001/05 Vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 16. desember 2004 godkjennes. | ^

 

 

 

002/05: SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Under forutsetning av at Mattilsynet gir sin tilslutning til den foreliggende søknaden, kan også Innherred samkommune tilrå at søknaden godkjennes. I tillatelsen må det særlig vektlegges følgende:

·         Det skal utarbeides teknisk plan for omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides i tillegg til beskrevet infrastruktur: Tett gjerde rundt anlegget med låsbar port og trafikksikkerhetstiltak langs adkomstvegen.

·         Det skal utarbeides plan for drift av omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides: Plan for internkontroll, rutiner  for håndtering av feilsortert avfall, reinhold, tiltak for å hindre oppsamling av skadedyr, plan for behandling av farlig avfall, tiltak for å hindre luktplager og støyplager. 

·         Videre skal det utarbeides beskrivelse av opplegg for sortering ved kilden (leverandør av avfall), transportplan og transportutstyr.

20.01.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Innherred Samkommune vil frarå etablering av avfallsanlegg på Heir i Levanger. Begrunnelse: Det vil være uheldig å plassere et slikt anlegg like inntill bedrifter som driver næringsmiddelindustri og produserer dyrefor.

Vei- og trafikkforhold i området er heller ikke gode nok for økt trafikkmengde.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag:

Første setning i administrasjonssjefens forslag til vedtak endres til:

Innherred samkommune tilrår at søknaden godkjennes.

Avstemning:

Heieraas forslag avvist med 10 mot 7 stemmer.

Gilstads endringsforslag avvist med 12 mot 5 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

ISK-002/05 Vedtak:

Under forutsetning av at Mattilsynet gir sin tilslutning til den foreliggende søknaden, kan også Innherred samkommune tilrå at søknaden godkjennes. I tillatelsen må det særlig vektlegges følgende:

·         Det skal utarbeides teknisk plan for omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides i tillegg til beskrevet infrastruktur: Tett gjerde rundt anlegget med låsbar port og trafikksikkerhetstiltak langs adkomstvegen.

·         Det skal utarbeides plan for drift av omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides: Plan for internkontroll, rutiner  for håndtering av feilsortert avfall, reinhold, tiltak for å hindre oppsamling av skadedyr, plan for behandling av farlig avfall, tiltak for å hindre luktplager og støyplager. 

·         Videre skal det utarbeides beskrivelse av opplegg for sortering ved kilden (leverandør av avfall), transportplan og transportutstyr. | ^

 

 

 

003/05: BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Budsjett 2005 for Innherred Samkommune vedtas.

2.      Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.

3.      Nye gebyrsatser 2005 for  Innherred Samkommune, som vist i vedlegg, vedtas.

20.01.2005 Samkommunestyret

Orientering i møte:

Økonomisjef Meier Hallan orienterte.

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Helsestasjon – avsnitt 2.7 punkt 3:

Samkommunestyret ber om at helsestasjonen på Åsen, Ytterøy og Vuku fortsatt blir betjent.

Administrasjonen bes videre vurdere andre måter og organisere tjenesten på, som kan ha samme innsparingseffekt.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Dersom reduksjon i antall stillinger i plan/byggesak/oppmåling/miljø fører til dårligere service og mindre inntjening, må det foretas en ny vurdering av reduksjonen. Det må fokuseres på servicenivå og netto kostnad for enheten. 

Hans Heieraas (SP) oppfordret om at ordføreren tar initiativ til at det settes ned en arbeidsgruppe som kommer med forslag til gebyrsatser for 2006.

Avstemning:

Administrasjonssjefens punkt 1 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens punkt 2 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens punkt 3 enstemmig vedtatt.

Heieraas oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

ISK-003/05 Vedtak:

1.      Budsjett 2005 for Innherred Samkommune vedtas.

2.      Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.

3.   Nye gebyrsatser 2005 for  Innherred Samkommune, som vist i vedlegg, vedtas.

Oversendelsesforslag:

  1. Helsestasjon – avsnitt 2.7 punkt 3:
    Samkommunestyret ber om at helsestasjonen på Åsen, Ytterøy og Vuku fortsatt blir betjent. Administrasjonen bes videre vurdere andre måter og organisere tjenesten på, som kan ha samme innsparingseffekt.

  2. Dersom reduksjon i antall stillinger i plan/byggesak/oppmåling/miljø fører til dårligere service og mindre inntjening, må det foretas en ny vurdering av reduksjonen. Det må okuseres på servicenivå og netto kostnad for enheten. 

Ordføreren tar initiativ til at det settes ned en arbeidsgruppe som kommer med forslag til gebyrsatser for 2006. | ^

 

 

 

004/05: INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar administrasjonssjefens orientering til etterretning

2.      Videre framdrift for Brann-beredskap-feiing, Kommunalteknikk/bygg og eiendomsforvaltning samt Arkiv/servicekontor/stabsfunkjsoner avklares i ekstraordninært samkommunestyremøte i forbindelse med dialogseminaret 8.-9.2.

20.01.2005 Samkommunestyret

Orientering i møte:

Administrasjonssjefen orienterte  (powerpoint)

Forslag i møte:

Tomas Hallem (SP) fremmet følgende forslag:

Videre framdrift på innlemmelse av oppgaver i ISK utsettes i 1 år i påvente av å se resultatet av det som allerede er innlagt.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Før ein går videre med å overføre nye oppgaver til samkommunen, må det klargjøres og synliggjøres hva som fortsatt skal være oppgaver for morkommunene. Det må da legges til grunn at samkommunen er eit alternativ til kommunesammenslåing.

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag:

Punkt 1. Som innstillinga.

Nytt pkt. 2. Avklaring arkiv/servicekontor/stabsfunksjoner skjer i Samkommunestyret 17. 02.05.

Nytt pkt. 3. Avklaring Brann/beredskap/feiing skjer i løpet av 1. halvår 2005.

Nytt pkt. 4. Avklaring Kommunalteknikk/bygg og eiendomsforvaltning skjer i løpet av høsten 2005.

Samkommunestyret forutsetter at en prosessorientert arbeidsform legges til grunn.

Avstemning:

Hallems forslag avvist med 10 mot 7 stemmer.

Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Trøites forslag avvist med 14 mot 3 stemmer.

ISK-004/05 Vedtak:

1.      Samkommunestyret tar administrasjonssjefens orientering til etterretning

2. Avklaring arkiv/servicekontor/stabsfunksjoner skjer i Samkommunestyret 17.02.05.

3. Avklaring Brann/beredskap/feiing skjer i løpet av 1. halvår 2005.

4. Avklaring Kommunalteknikk/bygg og eiendomsforvaltning skjer i løpet av høsten 2005.

Samkommunestyret forutsetter at en prosessorientert arbeidsform legges til grunn. | ^

 

 

 

005/05: KOU 2004:1, STERKE REGIONER OG NOU 2004:19, LIVSKRAFTIGE REGIONER - HØRING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Arbeidsgruppas forslag til uttalelse:

Innherred Samkommune vil vektlegge hensynet til effektiv bruk av offentlige midler. Nærhet til brukeren og en organisering som styrker en offensiv utvikling av samfunnslivet i distrikta vil være de viktigste moment for hvordan offentlig forvaltning skal se ut.

1.      Innherred Samkommune støtter forslaget om trenivåmodell med færre regioner enn i dag i Norge. Dette innebærer at dagens fylkeskommuner forsvinner.

2.      En grunnleggende forutsetning er at Stortinget overfører og delegerer makt  og oppgaver til regionene. Vilje til beslutning om dette i Stortinget er den avgjørende milepælen for om denne reformen er mulig.

3.      Regionene skal være folkestyrt ved direkte valg og ha egen, forutsigbar økonomi.

4.      Distriktskommisjonens anbefalinger om mål for regional og distriktspolitikk beskriver godt de viktigste arbeidsoppgaver og utfordringer for en region.

5.      Detaljer om oppgaver må løses i prosess.

6.      Det bør lages en stram tidsplan for  gjennomføring av reformen etter at vedtak er fatta for å få fokus på å skape de nye organisasjonene til beste for samfunnet. Ved valget i 2007 bør en, gitt vedtak om folkevalgte regioner, velge til regionene og bare forlenge perioden til valgte i fylkeskommunen til iverksetting i regionene, feks 2009, er praktisk mulig

7.      Regional stat skal ha hovedsaklig tilsynsoppgaver.

8.      Norge er et stort land med svært ulik geografi, avstander, befolkningstetthet og utfordringer. Kommunestrukturen må avspeile dette. Kommunesammenslåing kan være riktig i store deler av landet, mens forpliktende interkommunalt samarbeid kan være et bedre svar på utfordringene i andre strøk. Innherred Samkommune er nettopp et forsøk på å finne forpliktende samarbeid som alternativ til  sammenslåing.

9.      Økonomien i kommunene må bli mer forutsigbar og bedre i samsvar med de oppgaver kommunene skal løse.

10.  Pengene skal følge oppgaven. Effekt av reform må brukes til å sikre kvalitet på tjenestene.

11.  Inntektsgrunnlag for kommunene må endres slik at dette ikke er til hinder for kommunesammenslåing.

20.01.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Trude Holm (SP) fremmet følgende forslag:

1.      ISK slutter seg til målsettinger og strategier som en samlet Distriktskommisjon står bak, og anbefaler sterkt en forvaltningsreform med større makt til regionalt og lokalt nivå. Det regionale nivået må være underlagt et direkte folkevalgt organ. Den regionale stats oppgave må begrenses til kontroll og tilsyn.

2.      ISK understreker at nærhetsprinsippet bør legges til grunn for oppgavefordelingen. De oppgaver som kan legges til kommunene bør desentraliseres til lokalt nivå.

3.      Samtidig er det avgjørende at også kommunene har økonomiske forutsetninger for å være en aktiv utviklingsaktør. ISK vil spesielt peke på at i distritkene har kommunene en helt spesiell rolle som motor i nærings- og lokalsamfunnsutvikling. Kommunene må få tildelt ressurser så de makter denne oppgaven. Da blir det helt feil med et inntektssystem de grunnlaget er økt skattebasert inntekter og rammetilskudd med størst vekt på innbyggertall.

4.      ISK er uenig i flertallet i Distriktskommisjonen sin anbefaling om landbruket. ISK ønsker ikke en reduksjon i de samlede overføringene til landbruket. Ved en eventuell reduksjon som følge av nye internasjonale regler, bør overføringene i sin helhet kanaliseres tilbake til landbruket. Hvis dette ikke er mulig bør midlene brukes til andre utviklingstiltak i de områdene som ramme.

5.      ISK vil påpeke at en offensiv distriktspolitikk er avgjørende for vekst og utvikling i et distriktsfylke som Nord-Trøndelag. Norge bør i langt større grad utnytte det handlingsrom som ligger i distriktspolitikken i dag. Norge må bli dyktigere på å utnytte de muligheter som ligger innenfor regelverket til å ta i bruk generelle og selektive virkemidler mot næringslivet, spesielt i distriktene. En konsekvent oppfølging av Distriktskommisjonens anbefalinger kan gi grunnlag for en ny regionalinndeling. For Nord-Trøndelag kan særlig norddelen av fylket, Namdalen og administrasjonsbyen Steinkjer møte store utfordringer med en evt. storregion. ISK ber fylkesrådet i Nord-Trøndelag utarbeide en konsekventutredning av en modell for regioninndelig der Midt-Norge er samlet i en region og Trondheim er ”regionhovedstad”.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 1. Innherred Samkommune støtter forslaget om 2-nivå med færre regioner enn i dag i Norge. Dette innebærer at dagens fylkeskommuner forsvinner.

Punkt 3. Regionene skal være folkestyrt ved at kommunene oppnevner et Regionråd og  ha egen, forutsigbar økonomi.

Punkt 6. Det bør lages en stram tidsplan for  gjennomføring av reformen etter at vedtak er fatta for å få fokus på å skape de nye organisasjonene til beste for samfunnet. Ved valget i 2007 bør en, gitt vedtak om regioner, velge til regionene og bare forlenge perioden til valgte i fylkeskommunen til iverksetting i regionene, feks 2009, er praktisk mulig.

Avstemning:

Gilstads endringsforslag pkt. 1 avvist med 14 mot 3 stemmer.

Gilstads endringsforslag pkt. 3 avvist med 15 mot 2 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 13 mot 4 stemmer for Holms forslag.

ISK-005/05 Vedtak:

Innherred Samkommune vil vektlegge hensynet til effektiv bruk av offentlige midler. Nærhet til brukeren og en organisering som styrker en offensiv utvikling av samfunnslivet i distrikta vil være de viktigste moment for hvordan offentlig forvaltning skal se ut.

1.      Innherred Samkommune støtter forslaget om trenivåmodell med færre regioner enn i dag i Norge. Dette innebærer at dagens fylkeskommuner forsvinner.

2.      En grunnleggende forutsetning er at Stortinget overfører og delegerer makt  og oppgaver til regionene. Vilje til beslutning om dette i Stortinget er den avgjørende milepælen for om denne reformen er mulig.

3.      Regionene skal være folkestyrt ved direkte valg og ha egen, forutsigbar økonomi.

4.      Distriktskommisjonens anbefalinger om mål for regional og distriktspolitikk beskriver godt de viktigste arbeidsoppgaver og utfordringer for en region.

5.      Detaljer om oppgaver må løses i prosess.

6.      Det bør lages en stram tidsplan for  gjennomføring av reformen etter at vedtak er fatta for å få fokus på å skape de nye organisasjonene til beste for samfunnet. Ved valget i 2007 bør en, gitt vedtak om folkevalgte regioner, velge til regionene og bare forlenge perioden til valgte i fylkeskommunen til iverksetting i regionene, feks 2009, er praktisk mulig

7.      Regional stat skal ha hovedsaklig tilsynsoppgaver.

8.      Norge er et stort land med svært ulik geografi, avstander, befolkningstetthet og utfordringer. Kommunestrukturen må avspeile dette. Kommunesammenslåing kan være riktig i store deler av landet, mens forpliktende interkommunalt samarbeid kan være et bedre svar på utfordringene i andre strøk. Innherred Samkommune er nettopp et forsøk på å finne forpliktende samarbeid som alternativ til  sammenslåing.

9.      Økonomien i kommunene må bli mer forutsigbar og bedre i samsvar med de oppgaver kommunene skal løse.

10.  Pengene skal følge oppgaven. Effekt av reform må brukes til å sikre kvalitet på tjenestene.

11. Inntektsgrunnlag for kommunene må endres slik at dette ikke er til hinder for kommunesammenslåing. | ^

 

 

006/05: OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDD 2005

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.       I samsvar med samkommuneforskriften og Grunnavtalen forankres forvaltningen av tilskuddene fom 2005 i samkommune-enhet ”Helse og rehabilitering”.

2.       Forslag til fordeling av tilskudd for 2005 skjer i samsvar med tabellene gjengitt under vurderinger. Det tas forbehold om fordeling av evt. endringer av udisponert beløp for 2004 og udisponert pr. 1. halvår 2005.

Lønns og kostnadsøkning i de etablerte tiltakene finansieres av tilskuddet.

Tilskudd nye tiltak utbetales forholdsmessig og fra iverksettelsestidspunktet.

3.       Administrasjonssjefen oppnevner en tverrfaglig gruppe på fra aktuelle fagområder i samkommunen og morkommunene inklusive bruker-representanter med mandat å:

a.      Utarbeide forslag til målsettinger for bruk av psykiatritilskuddet for perioden 2006 - 2008, med grunnlag i sentrale målsettinger og føringer.

b.      Utarbeide interne søknads- og behandlingsprosedyrer for forslag til tiltak fom 2006.

c.      Gjennomføre en evaluering og vurdering av eksisterende tiltak og utarbeide forslag om forbedring videreføring og eller oppstart av nye tiltak innenfor de gitte rammer for perioden.

d.      Utarbeide rutiner for tilbakemeldinger fra brukere og pårørende.

4.       Det søkes etablert et forpliktende samarbeidsavtaler med helseforetaket i Nord-Trøndelag.

20.01.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-006/05 Vedtak:

1.       I samsvar med samkommuneforskriften og Grunnavtalen forankres forvaltningen av tilskuddene fom 2005 i samkommune-enhet ”Helse og rehabilitering”.

2.       Forslag til fordeling av tilskudd for 2005 skjer i samsvar med tabellene gjengitt under vurderinger. Det tas forbehold om fordeling av evt. endringer av udisponert beløp for 2004 og udisponert pr. 1. halvår 2005.

Lønns og kostnadsøkning i de etablerte tiltakene finansieres av tilskuddet.

Tilskudd nye tiltak utbetales forholdsmessig og fra iverksettelsestidspunktet.

3.       Administrasjonssjefen oppnevner en tverrfaglig gruppe på fra aktuelle fagområder i samkommunen og morkommunene inklusive bruker-representanter med mandat å:

a.      Utarbeide forslag til målsettinger for bruk av psykiatritilskuddet for perioden 2006 - 2008, med grunnlag i sentrale målsettinger og føringer.

b.      Utarbeide interne søknads- og behandlingsprosedyrer for forslag til tiltak fom 2006.

c.      Gjennomføre en evaluering og vurdering av eksisterende tiltak og utarbeide forslag om forbedring videreføring og eller oppstart av nye tiltak innenfor de gitte rammer for perioden.

d.      Utarbeide rutiner for tilbakemeldinger fra brukere og pårørende.

4.       Det søkes etablert et forpliktende samarbeidsavtaler med helseforetaket i Nord-Trøndelag. | ^

 

 

007/05: DELING AV EIENDOMMEN VINAN - 193-001 - LENE KVAM

LANDBRUKSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 opprettholdes vedtak i 072/04 der Lene Kvam gis avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på  1,0 dekar av eiendommen  Vinan, gnr. 193, bnr. 1 i Levanger. Klage mottatt 31.12.2004 tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse.

20.01.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Administrasjonen bes ta kontakt med søker, i et forsøk på å finne fram til en bedre plassering av parseller som ønskes fradelt.

Avstemning:

Heieraas forslag vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

ISK-007/05 Vedtak:

Administrasjonen bes ta kontakt med søker, i et forsøk på å finne fram til en bedre plassering av parseller som ønskes fradelt. | ^

 

 

 

008/05: FRADELING AV EIENDOMMEN HALSAN ØSTRE GNR. 312-001 I LEVANGER - BERIT M. SPILLUM

LANDBRUKSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 opprettholdes landbrukssjefens vedtak i sak 071/04 der Berit M. Spillum gis avslag på søknad om fradeling av en parsell på  ca. 1,0 dekar av eiendommen  Halsan østre, gnr. 312, bnr. 1.  Klage mottatt 21.12.2004 tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse.

20.01.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-008/05 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 opprettholdes landbrukssjefens vedtak i sak 071/04 der Berit M. Spillum gis avslag på søknad om fradeling av en parsell på  ca. 1,0 dekar av eiendommen  Halsan østre, gnr. 312, bnr. 1.  Klage mottatt 21.12.2004 tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune