Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

20.01.2005

Samkommunestyret 20.01.05

sak 003/05

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksansvarlig: Meier Hallan

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004006604

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

11.11.2004

MHA

049/04

Samkommunestyret

20.01.2005

MHA

003/05

Samkommunestyrets møte 20.01.05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Budsjett 2005 for Innherred Samkommune vedtas.

2.      Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.

3.      Nye gebyrsatser 2005 for  Innherred Samkommune, som vist i vedlegg, vedtas.

Vedlegg:

Gebyrsatser ISK 2005  PDF  |  word

Saksopplysninger:

Under behandlingen av Levanger Kommunes 3.kvartalsrapport ble det foretatt en budsjettregulering av budsjett 2004 for enhet Barn-familie. Enheten fikk styrket sitt budsjett med 1 mill. kroner som en følge av høyere kostnadsnivå på Levanger Kommunes barnevern da samkommunens enhet ble opprettet 1.4.2004. Dette nivået er videreført for budsjett 2005 gjennom  behandlingen av morkomunenes budsjett for 2005. Der ble det vedtatt å styrke samkommunens budsjett for 2005 med 1 mill. kroner i forhold til tidligere gitte rammer. Dette beløpet er lagt til det opprinnelige forslaget som ble lagt fram for samkommunestyret 11.november.

 

Videre er det foretatt en ny grenseoppgang mellom morkommunen Levanger og ISK for den del av barne-familieenheten som gjelder styrket tilbud førskolebarn og tiltak fosterhjemsplasserte barn. Dette er gjort både i 2004-regnskapet, i 2004-budsjettet, og videreført i budsjett 2005 med formål å få like tjenester lagt inn i samkommunen fra begge kommuner.

Det vesentlige av forskjeller mellom kommunene av det som ligger i ISK, er at Sosialhjelp Levanger er en del av ISK, mens dette for Verdal Kommune ligger i forsøket "arbeid-velferd".

 

En annen forskjell er det også i økonomienheten, der Verdal Kommune har lagt inn funksjonen for behandling av Husbanksaker i ISK mens for Levanger ligger den i morkommunen.

 

Det er forøvrig ikke store forskjeller mellom det som ligger i samkommunes budsjett 2004 og 2005. En betydelig forskjell som må nevnes, er at en for 2005 har lagt inn i Samkommunes budsjett (IKT-enheten) alle budsjetterte kostnader vedrørende telefonbruk og datalinjer. Dette søkes optimalisert gjennom best mulige løsninger for de forskjellige enheter, og en felles oppfølging av kostnaden anses å være det beste. Dette øker ISK-budsjettet med ca. 2 mill. kroner i 2005 i forhold til budsjett 2004. Det vil i løpet av året bli vurdert om telefonkostnadene skal fordeles på de enkelte enheter, både i budsjett og regnskap, men i det foreliggende budsjettforslaget ligger altså dette som en ufordelt felleskostnad for IKT-enheten.

 

Dersom det tas hensyn til forskjellene som beskrevet ovenfor, er ISK-budsjettet for 2005 ca. 1,3 mill  (1,2%) lavere enn budsjettet for 2004. Hensyntatt lønns- og prisutvikling fra 2004 til 2005 tilsier dette en reell innsparing på ca. 4%.  Budsjettet for ISK følger dermed omtrent samme utvikling som morkommunenes fra 2004 til 2005. Det var heller ikke i kommunenes økonomiplaner forventet større gevinster av ISK-samarbeidet fra 2004 til 2005. Utviklingen er derfor i tråd med de forventninger som er lagt til grunn for samarbeidet i startfasen. Det må bemerkes at det enda er tidlig i forsøket og at i starten på slike prosesser ofte genereres nye kostnader.

 

Foreløpig regnskap 2004

De to enheter som etter foreløpig regnskap for 2004 ser ut til å komme ut med overforbruk, er barn-familie og helse-rehabilitering. Selv om barnevernet er styrket gjennom tilførsel av en mill. kroner ekstra i fjerde kvartal, er det forventet betydelige overskridelser. Noe negativt avvik vil også IKT-enheten komme ut med, mens de øvrige kommer bedre ut regnskapsmessig enn budsjett 2004. Etter lønnsoppgjøret i 2004 er ISK tilført budsjettmidler fra morkommunenes lønnspotter etter samme fordelingsnøkkel som enhetene i morkommunene.

En eventuell overskridelse på sosialbudsjettet må i sin helhet dekkes opp av Levanger kommune, mens resultatavviket for de øvrige enheter samlet, vil bli behandlet av Samkommunestyret og videre presentert for morkommunene når det endelige regnskapet for samkommunen foreligger. Fordelingen av budsjettavviket vil bli i henhold til folketallet i kommunen. Regnskap for Samkommunen vil bli å oppfatte som et internt delregnskap for morkommunene, mens i det endelige eksterne regnskapet for morkommunene, inklusive rapportering til KOSTRA, vil inneholde morkommunenes forholdsmessige andeler av samkommuneregnskapet.

 

Budsjettsammendrag

Totalbudsjettet for samkommunen er på 112,5 mill. kroner. For de 8 enheter som utgjør ISK ved inngangen til 2005, er det satt opp følgende budsjettforslag:

Finansieringen av samkommunes budsjett skjer ved at morkommunene tilfører samkommunen inntekter som dekker de budsjetterte kostnadene. Fordelingen mellom morkommunene skal være i henhold til folketallet. Levanger Kommune har bevilget 68,3 mill kr. til ISK, mens Verdal Kommune har bevilget 44,3 mill. kr. Kostnadsfordelingen samsvarer med den antatte fordelingen av folketall i 2005.

Samkommunens gebyrsatser for 2005

Som vedlegg til saken følger forslag til gebyrsatser for 2005. For sammenligningens skyld er det tatt med morkommunenes tilsvarende satser for  2004 i den grad dette kan sammenstilles.

Økonomireglement mv.

Da ISK er definert som et organisasjonsledd, vil enheten så langt det er naturlig følge morkommunenes regelverk for økonomirapportering mv. Det er derfor ikke utarbeidet eget økonomireglement for ISK for 2005.

Budsjettreserver 2005

Budsjettet er satt opp med utgangspunkt i budsjettet for 2004 og de rammebetingelser som er gitt gjennom morkommunenes budsjettbehandling. ISK har ingen budsjettreserver i sitt budsjett, men det antas at morkommunenes samlede reserver for lønnsforhandlingene i 2005 også vil bli fordelt ISK med en forholdsmessig andel.

 

Administrasjonssjefen vil arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene

Gebyrsatser 2005

Gebyrsatser for  Innherred Samkommune, som vist i vedlegg, er i utgangspunktet de samme som i administrasjonssjefens første forslag til budsjett. I den vedlagte oversikten er gebyrene sammenholdt med morkommunenes gebyrer for 2004 i den grad det er mulig å sette opp sammenligning.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Helsestasjon – avsnitt 2.7 punkt 3:

Samkommunestyret ber om at helsestasjonen på Åsen, Ytterøy og Vuku fortsatt blir betjent.

Administrasjonen bes videre vurdere andre måter og organisere tjenesten på, som kan ha samme innsparingseffekt.

Rannveig M. Arentz (V) fremmet følgende endringsforslag:

Barne- og familietjenesten styrkes med 1,75 mill. Beløpet dekkes inn ved å overføre 1,25 mill. fra IKT og 500´ fra organisasjon.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Dersom reduksjon i antall stillinger i plan/byggesak/oppmåling/miljø fører til dårligere service og mindre inntjening, må det foretas en ny vurdering av reduksjonen. Det må fokuseres på servicenivå og netto kostnad for enheten. 

Administrasjonssjefen trakk sitt forslag til vedtak, og fremmet deretter følgende nytt forslag til vedtak:

1.  Forslag til Budsjettramme for Innherred Samkommune 2005 vedtas som vist i heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005”

2.  Det legges fram egen sak om endelig budsjett 2005 etter at kommunestyrene har vedtatt reviderte budsjetter for 2004 og budsjett for 2005.

Avstemning:

Forslagene fra Heieraas, Arentz og Trøite følger protokollen uten realitetsvotering.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

ISK-049/04 Vedtak:

1.  Forslag til Budsjettramme for Innherred Samkommune 2005 vedtas som vist i heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005”

2.  Det legges fram egen sak om endelig budsjett 2005 etter at kommunestyrene har vedtatt reviderte budsjetter for 2004 og budsjett for 2005.

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Budsjett 2005 for Innherred Samkommune, som vist i heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005” vedtas med følgende presiseringer:

·         Innen samkommunestyremøtet i desember ferdigstilles konsolidert budsjett 2004 for ISK. De endringer i morkommunenes og samkommunes budsjett for 2004 som følge av dette innarbeides i 2005-budsjetett.

·         Morkommunenes bidrag til ISK-enhetene  må økes med minimum 1 mill kr i løpet av 2004 som følge av at aktiviteten i barnevernet var høyere ved overgangen til ISK 1.4.2004 enn 1.1.2004.  Dersom det viser seg at andre aktiviteter som ble overført fra morkommunene til ISK ikke var finansiert må også slike tilføres ISK fra morkommune i løpet av 2004 og videreføres i 2005

·         Administrasjonssjefen pålegges å gjennomføre tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene

2.      Budsjettet går til kommunestyrene for godkjenning

3.      Nye gebyrsatser for  Innherred Samkommune, som vist i vedlegg til heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005” vedtas.

Vedlegg:

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Grunnavtale, vedtatt av kommunestyrene høsten 2004

Saksopplysninger:

Etter grunnavtalen mellom kommunene skal samkommunestyret behandle budsjett og økonomiplan innen utgangen av oktober. Ettersom budsjettprosessen for Innherred Samkommune (ISK) har fulgt budsjettprosessene i begge morkommuner var ikke dette mulig for 2005-budsjettet. Økonomiplandelen for samkommuen ligger i kommunenes økonomiplaner.

Utgangspunktet for budsjettforslagene i morkommunene har vært årets budsjett, sammenholdt med de kjente endringer i inntekts- og kostnadsbildet for de enkelte enheter. På inntektssiden et det tatt utgangspunkt i forslaget til Statsbudsjett og de beregninger som der ligger til grunn for hver kommune. På kostnadssiden er det tatt utgangspunkt bl.a. i det som er avtalt av lønnsendringer sentralt, og stipulert ca 1% vekst i de øvrige kostnadsindekser. For egne inntekter er det tatt utgangspunkt i forventet prisindeks på ca. 3%. I beregningene  av ramme pr. enhet, er det brukt samme beregningsmåte også for ISK-enhetene.

I henhold til grunnavtalen skal samkommunebudsjettet for 2004 bestå av morkommunenes budsjetter for de områder som overføres til samkommunen. Ettersom morkommunene har hatt nokså forskjellig budsjettpraksis har dette medført vanskeligheter for samkommuneenhetene. Siden etableringen 1.2/1.4 har det vært arbeidet med å få til et konsolidert budsjett for ISK. Dette har ikke lyktes så langt. Det vil derfor fortsatt bli endringer i budsjett-tallene for 2004. Slike endringer vil medføre behov for endring av 2005-budsjettet også.

Vurdering:

Sammenlignet med 2004 er det behov for en reduksjon i størrelsesorden 2-3% aktiviteten som følge av inntektsrammene. Som det vil framgå av regnskapsrapporten for 3.kvartal, viser regnskapet at ISK ikke vil makte å holde seg innenfor årsbudsjett for 2004 slik det ser ut per i dag. Underbalansen forklares i stor grad med at det var en underfinansiering av pågående aktivitet ved overføringen til ISK. Slik underbalanse vil også bli dratt med inn i 2005. Det er derfor nødvendig å nøye avstemme budsjettene for 2004 før regnskapsavslutning 2004. Eventuelle endringer i 2004-budsjettene må videreføres inn i 2005-budsjettet.

Målet med samkommuneforsøket er bl.a å effektivisere driften av de oppgaver en legger til samkommunen med opp mot 15 mill eller ca 13%. Det betyr at en må ta ut effekter enten i form av bedre tjenester eller lavere kostnad på 12-15 mill kr. En har ikke forventet slike effekter i 2004, men må begynne å høste i 2005. Det foreliggende budsjettforslaget innebærer etter administrasjonssjefens vurdering effektiviseringstiltak på om lag 5%. Det meste av dette vil fortone seg som ren nedskjæring. Konsekvensene blir store for brukerne av tjenestene fra barn- og familie og helse – rehab. Særlig burde rammen for Barn og -familie vært økt opp til det nivå tjenestene lå på 1.4. Det samme kan være tilfelle med helse- rehabilitering. De beskrevne endringene i budsjettdokumentet kan slik sett bli mindre enn beskrevet. Samtidig er det grunn til å minne om at det forventes at en er i stand til å realisere relativt store synergieffekter i enhetene i løpet av perioden. Da kan det det være greit å ta ut så mye som mulig det første hele året.

Etter grunnavtalen skal budsjett for 2005 i hovedsak følge folketallsfordelingen. Ser en bort fra sosialhjelpsbudsjettet som kun gjelder Levanger ettersom Verdal kommune er med i arbeid-velferd –prosjektet , ser dette ut til å stemme svært så bra.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune