Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

20.01.2005

Samkommunestyret 20.01.05

sak 002/05

<<sakliste | neste sak>> | vedtak

SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

Saksansvarlig: Johannes Bremer

Arkiv:   K2-M61
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004004599

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

JBR

039/04

Samkommunestyret

20.01.2005

JBR

002/05

 

Samkommunestyrets møte 20.01.04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Under forutsetning av at Mattilsynet gir sin tilslutning til den foreliggende søknaden, kan også Innherred samkommune tilrå at søknaden godkjennes. I tillatelsen må det særlig vektlegges følgende:

·         Det skal utarbeides teknisk plan for omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides i tillegg til beskrevet infrastruktur: Tett gjerde rundt anlegget med låsbar port og trafikksikkerhetstiltak langs adkomstvegen.

·         Det skal utarbeides plan for drift av omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides: Plan for internkontroll, rutiner  for håndtering av feilsortert avfall, reinhold, tiltak for å hindre oppsamling av skadedyr, plan for behandling av farlig avfall, tiltak for å hindre luktplager og støyplager. 

·         Videre skal det utarbeides beskrivelse av opplegg for sortering ved kilden (leverandør av avfall), transportplan og transportutstyr.  

Nye vedlegg:

3. Vurdering datert 22.11.04 fra søker  side 2, 3, 4, 5

4. Uttalelse datert 11.01.05 fra Enhet for helse og rehabilitering  side 2

Saksopplysninger:

I møte den 02.09.04 fattet samkommunestyret følgende vedtak:

Saken utsettes. Samkommunestyret synes saken er for dårlig opplyst og ønsker ei bredere innføring i konsekvensen av drifta av et slikt anlegg. Samkommunestyret ber fylkesmannen om utsettelse av høringsfristen.

Fylkesmannen ble orientert om vedtaket i eget skriv og nå foreligger det en tilleggsutredning fra søkeren. Utredningen følger saken som vedlegg nr 3.

I tilleggsutredningen peker Norsk Gjenvinning særlig på følgende:

·         Hovedstrategien for virksomheten er å legge til rette for sortering av avfallet ved kilden ( dvs. hos leverandøren av avfallet) før transport til omlastingsstasjonen.

·         Mottak og omlasting av primært rene fraksjoner skal utføres på anlegget på Heir før videretransport til mottaksanlegg.

·         Våtorganisk avfall skal sendes direkte til mottaksanlegg og skal ikke transporteres til Heir. Firmaet har egen logistikk for våtorganisk fraksjon.

Flere interessegrupper, naboer m. fl. har uttalt seg kritisk til søknaden fra Norsk Gjenvinning. Dette går særlig på følgende forhold:

·         Nærhet til Heir Lager og Skrelleri BA. Her hevdes det at det omsøkte tiltaket er uforenelig med skrelleriets virksomhet.

·         Velforeninger uttrykker at det er fare for uheldig virkning på nærmiljøet som f.eks. luktplage og ber om en konsekvensutredning.

·         Frol SP mener bl. a. at dette tiltaket vil ha uheldige konsekvenser i forhold til andre bedrifter i området  og matproduksjon generelt. Det pekes også på fare for rotteplage m.m.

·         Generelle kommentarer som går på trafikksikkerhet og nærmiljøet.

·         Enhet for helse og rehabilitering har også vurdert søknaden og understreker at følgende er viktig:

o        Blandet restavfall må ikke inneholde våtorganisk materiale

o        Anlegget må drives slik at det er ingen fare for tiltrekking av skadedyr

o        Anlegget nå drives slik at det ikke blir luktplager

o        Eventuelle støyplager må ivaretas.

Det er Fylkesmannen i Nord- Trøndelag som behandler søknaden fra Norsk Gjenvinning om etablering av omlastingsstasjon på Heir. Alle uttalelser er adressert til Fylkesmannen.

Området på Heir er regulert til næringsformål og slik sett er det omsøkte tiltaket ikke i strid med reguleringsplanen.

Det er bedt om forlenget frist til den 25.01.05 for å gi uttalelse til søknaden.

Vurdering:

Teknisk beskrivelse og drift av anlegget fremgår i tidligere saksframlegg. Ut over dette har for så vidt ikke søker gitt en bredere innføring i konsekvensene av driften av anlegget. Det er imidlertid klargjort at våtorganisk avfall ikke skal transporteres til Heir.  Dette betyr at luktproblem og tiltrekking av skadedyr er sterkt redusert. Videre er det beskrevet rutiner for behandling av feilsortert avfall. Det legges opp en internloggistikk som gir denne type hendelser høy prioritet  i forhold til sortering og reduksjon av oppholdstiden. 

Omlastingsstasjonen vil i hovedsak ta imot følgende fraksjoner:

 • Metall

 • Treverk

 • Papp/ papir

 • Glass

 • Blandet restavfall

 • Farlig avfall

Rutinene for avfallshåndtering er etter hvert blitt bedre. Denne type virksomhet er regulert av lover og forskrifter. Som nevnet har Levanger kommune nylig vedtatt forskrift om opplysninger om bygge- og anleggsavfall  og håndtering av dette.  Profesjonelle aktører ta etter hvert mer og mer over dette markedet noe som anses som svært positivt. Villdumpingen vil avta og avfallet kommer til anvendelse i gjenbruk.

Det er forståelig at naboer og nærmiljøet for øvrig uttrykker engstelse til denne type virksomhet.

Et velordnet og godt teknisk tilrettelagt anlegg vil forårsake liten sjenanse for nærmiljøet. Ved å sette strenge etablerings- og driftsvilkår bør det kunne tillates at Norsk Gjenvinning får etablere omlastingsstasjon som omsøkt på Heir. Det forutsettes at Mattilsynet gir sitt samtykke til etableringen på det omsøkte stedet.

Konklusjon:

Under forutsetning at at Mattilsynet gir sin tilslutning til den foreliggende søknaden, kan også Innherred samkommune tilrå at søknaden godkjennes. I tillatelsen må det særlig vektlegges følgende:

·         Det skal utarbeides teknisk plan for omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides i tillegg til beskrevet infrastruktur: Tett gjerde rundt anlegget med låsbar port og trafikksikkerhetstiltak langs adkomstvegen.

·         Det skal utarbeides plan for drift av omlastingsstasjonen der særlig følgende innarbeides: Plan for internkontroll, rutiner  for håndtering av feilsortert avfall, reinhold, tiltak for å hindre oppsamling av skadedyr, plan for behandling av farlig avfall, tiltak for å hindre luktplager og støyplager.

·         Videre skal det utarbeides beskrivelse av opplegg for sortering ved kilden (leverandør av avfall), transportplan og transportutstyr.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Samkommunestyret synes saken er for dårlig opplyst og ønsker ei bredere innføring i konsekvensen av drifta av et slikt anlegg. Samkommunestyret ber fylkesmannen om utsettelse av høringsfristen.

Avstemning:

Ordførerens utsettelsesforslag vedtatt med 13 mot 5 stemmer.

ISK-039/04 VEDTAK:

Saken utsettes. Samkommunestyret synes saken er for dårlig opplyst og ønsker ei bredere innføring i konsekvensen av drifta av et slikt anlegg. Samkommunestyret ber fylkesmannen om utsettelse av høringsfristen.

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred Samkommune har ingen merknad til etablering av avfallsanlegg/ mottak på Heir.

Det pekes imidlertid på følgende tiltak:

·         Anleggsområdet  sikres med gjerde.

·         Trafikksikkerheten langs adkomstvegen kan forbedres ved å etablere møteplasser.

Vedlegg:

1. Situasjonskart | oversiktskart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Søknaden mottatt fra Fylkesmannen den 21.07.04  side 2, 3, 4, 5, 6

Saksopplysninger:

Norsk Gjenvinning AS har etablert et samarbeid med Kjell lian AS, og anlegget. er planlagt på areal i tilknytning til den virksomheten som Kjell Lian AS har på Heir i dag. Det søkes om mottaks- og omlastingsstasjon for 5000 tonn næringsavfall, samt bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Grovsortering av avfallet er aktuelt. Det søkes om mottak av følgende avfallstyper: metaller, treverk, papp, papir, glass, blandet restavfall samt farlig avfall. Når det gjelder det farlige avfalleet dreier det seg bla. om impregnert treverk og PCB-holdige isolerglassruter. Lagringen av farlig avfall skal skje atskilt fra annet avfall på anlegget. Avfallsanlegget er planlagt med bla. fast dekke, vekt, plasthall og oljeutskiller.

Nedenfor følger en beskrivelse av det omsøkte anlegget.

---------

1.0 Lokalisering

Det aktuelle arealet ligger i tilknytning til Kjell Ljan AS entreprenørvirksomhet. Reguleringsplan for området er datert 05.05.81, med revidering av 25.03.98 og 20.06.01.

Området ligger skjermet for innsyn og har adkomst fra E6 via kommunal og privat vei.

2.0 Gjennomføring/etablering

Avfallet transporteres fra avfallsbesitter til anlegget. Sorterte fraksjoner fordeles til oppsamlingsenheter (containere eller fysiske hindringer for å skille fraksjoner) for  klargjøring mtp videre transport til godkjente behandling- mottaksanlegg.

En enkel grovsortering kan vurderes, men primært tar vi sikte på at dette skal være en ren omlastingsstasjon mtp optimalisering av nedstrømstransport til godkjente mottak- og sorteringsanlegg. Norsk Gjenvinning har et tilsvarende anlegg i Orkanger, og således god erfaring med drift av slike anlegg.

Det legges opp til en minimalisering av mellomlagringsperioden og følgelig en regelmessig uttransport fra omlastingsstasjonen.

2.1. Fraksjoner

NGs hovedstrategi er innsalg av totalløsninger basert på sortering hos kunde. Hvilke løsninger som velges er dog avhengig av kundens ønsker. Følgelig må en ta høyde for at avfallet må sorteres før endelig nedstrøm velges. Følgende fraksjoner vil kunne bli fraktet inn til omlastingsstasjonen;

a) Metaller

b) Treverk

c) Papp og papirfraksjoner

d) Glass

e) Blandet restavfall til sortering

f) Farlig avfall

2.2. Rene fraksjoner

De rene fraksjonene vil bli holdt atskilt og mellomlagret inntil nødvendig tonnasje for uttransport er etablert.

2.3. Blandet restavfall til sortering

Denne fraksjonen vil kunne bli mellomlagret og lastet om i egnet lasteutstyr for uttransport til godkjent sorteringsanlegg.  

2.4. Farlig avfall

Omfatter kun faste fraksjoner og mindre mengder i form av stykkgods. Større mengder hos kunde vil bli hentet direkte og fraktet til godkjent mottak/behandlingsanlegg. Onyx Industriservice AS (OI) som er en ”bedriftsmessig søster” av NG, representerer den divisjonen av konsern med ansvar bla for farlig avfall. OI har regelmessige transporter på Innherred og vil hente farlig avfall direkte hos kunde eller ved omlastingsstasjonen.

Impregnert treverk kan bli en mulig fraksjon som må mellomlagres til en oppnår tilstrekkelig kvantum for uttransport. NG har konsesjon for mottak og behandling av inntil 11.000 t impregnert trevirke ved sitt anlegg på Lundamo. Treverket vil fraktes dit.

NG har videre konsesjon for behandling av PCB-vinduer. Behandlingen skjer ved anlegget på Lundamo. Tilsvarende impregnert virke, kan det derfor bli aktuelt å hente inn PCB-vinduer til omlastingsstasjonen.

Mellomlagring av farlig avfall vil skje atskilt fra øvrig avfall, mest sannsynlig i lukket, låsbar container, og plassert slik at evt uhell fanges opp av det etablerte dreneringssystemet.

3.0 Infrastruktur

Nødvendige administrasjons-fasciliteter finnes på området i dag. Atkomst er som følge av eksisterende virksomhet etablert med tilstrekkelig bærekraft. Utover dette vil følgende infrastrukturtiltak bli gjennomført:

 • Planering og etablering av bærelag samt fast dekke på alt areal som direkte er relatert til avfallshåndteringen.
 • Overflateavrenning fra fast dekke samles og føres til oljeutskiller
 • Vekt mht inn- og uttransport av avfall
 • Oppstillingsplass for containere / innsamlingsutstyr
 • Etablering av plasthall for å sikre at innkommet avfall lagres og håndteres under tak
 • Nødvendig maskinelt utstyr innehar Kjell Lian AS i dag

4.0 Forurensningsmessige aspekter

Lagringstiden på anlegget vil bli minimalisert. Når vi samtidig iverksetter tiltak som nevnt over, kan vi ikke se at omsøkte virksomhet har negative miljøvirkninger, verken i form av visuell eller faktisk forurensingseffekt.

5.0 Kvalitet /HMS

Da NG vil være konsesjonshaver, vil også driften underlegges NGs interne drifts- og kvalitetssystemer. Disse er bygd opp ihht ISO-standardene 14001 og 9001, og Regionen vil formelt bli sertifisert høsten 2004.

Norsk Gjenvinning AS er ansvarlig for drift av en rekke tilsvarende anlegg rundt om i landet. I vår region drifter vi en tilsvarende stasjon i Orkanger, og vi har følgelig så vel administrativ som operativ erfaring med løsninger som her omsøkt.”

------------------

Tiltaket behandles etter Forurensningsloven. Forvaltningen av den er lagt til Innherred Samkommune. Saken legges derfor fram for Samkommunestyret.

Vurdering:

Anlegget er lokalisert til industriområdet på Heir og har relativt god skjerming i forhold til omgivelsene. Dette er en omlastingsstasjon der avfallet skal optimaliseres før transport til godkjent mottak. Beskrivelsen av den tekniske tilretteleggingen er tilfredstillende.  Det virker betryggende at innkommet avfall mellomlagres og håndteres under tak i plasthall. Det totale området bør sikres med gjerde. Tiltaket vil medføre at ”villdumping” av avfall blir sterkt redusert.

Levanger kommune har fastsatt forskrift om opplysninger om bygge- og anleggsavfall  og håndtering av dette.  Det omsøkte anlegget vil være et viktig virkemiddel for å gjennomføre forskriften.

Tiltaket vil medføre noe økt trafikk til industriområdet. Adkomstvegen er rett og oversiktlig men noe smal for møtende trafikk og for eventuelle gående og syklende. Situasjonen i området er slik at det er få fastboende tilknyttet vegen som i sin tid ble opprustet/ utbedret i forbindelse med etableringen av industriområdet. Det foreligger opplysninger om at vegen til industriområdet benyttes enkelte ganger av skoleklasser på veg til og fra utmarksområdet i nærheten av Heir. Trafikkbildet langs vegen bedømmes ikke til å være slik at det er behov for å bygge gang-/ og sykkelveg langs denne vegen. Tiltak for å bedre trafikksituasjonen kan være å etablere møteplasser.

<<sakliste | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune