Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 16.12.04

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møtte

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1

X

(Ronglan)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, rådmann Rudolf Holmvik, assisterende rådmann Inger Marie Bakken, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Permisjoner:

Birger Meinhardt (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.10, før behandling av sak 056/04.

Robert Eriksson (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.30, før behandling av sak 058/04.

Orienteringer:

Enhetsleder Petter Bjartnes orienterte om enhet Landbruk.

Merknader:

Sak 060/04 ble behandlet før sak 053/04. | ^

 


 

 

053/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

16.12.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-053/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

 

054/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 11. november 2004 godkjennes.

16.12.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-054/04 Vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 11. november 2004 godkjennes. | ^

 

 

 

055/04: VIDEREFØRING LAVTERSKEL HELSE RUSAVHENGIGE - OPPSTART REHABILITERINGSHUS RUSAVHENGIGE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      "Lavterskel helsetilbud for rusavhengige" endrer navn til "Helsestasjon Rus" og videreføres som tiltak organisert i ISK Helse- og Rehabilitering. Tilbudet gis både i Levanger og Verdal.
Helsestasjon Rus Verdal videreføres inntil samarbeidsmodellen er etablert.

2.      Oppstart av forsøk lokal rehabilitering Rusavhengige (Rehabiliteringshuset) gjennomføres snarest mulig. Forsøket organiseres innen enhet Helse- og Rehabilitering ISK og lokaliseres til Rinnleiret. Forsøksperioden er foreløpig ut 2007.

3.      Forsøket med rehabiliteringshus organiseres etter PLP - modellen. Styringsgruppe opprettes i samråd med Sosial- og Helsedirektoratet og alle involverte samarbeidsparter.

4.      Det er en forutsetning at det gis støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet i rimelig nærhet av det beløp det er søkt om. Den kommunale andel søkes dekt gjennom enhetens budsjettrammer og øremerkede psykiatrimidler.

16.12.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 4:

I tillegg til støtten fra Sosial- og Helsedirektoratet dekkes den kommunale andel gjennom enhetens budsjettrammer og øremerkede psykiatrimidler.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Iversens forslag til nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt.

ISK-055/04 Vedtak:

1.      "Lavterskel helsetilbud for rusavhengige" endrer navn til "Helsestasjon Rus" og videreføres som tiltak organisert i ISK Helse- og Rehabilitering. Tilbudet gis både i Levanger og Verdal.
Helsestasjon Rus Verdal videreføres inntil samarbeidsmodellen er etablert.

2.      Oppstart av forsøk lokal rehabilitering Rusavhengige (Rehabiliteringshuset) gjennomføres snarest mulig. Forsøket organiseres innen enhet Helse- og Rehabilitering ISK og lokaliseres til Rinnleiret. Forsøksperioden er foreløpig ut 2007.

3.      Forsøket med rehabiliteringshus organiseres etter PLP - modellen. Styringsgruppe opprettes i samråd med Sosial- og Helsedirektoratet og alle involverte samarbeidsparter.

4.  I tillegg til støtten fra Sosial- og Helsedirektoratet dekkes den kommunale andel gjennom enhetens budsjettrammer og øremerkede psykiatrimidler. | ^

 

 

 

 

056/04: LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det etableres legevakt for Levanger og Verdal i regi av Innherred Samkommune.

2.      Legevakten lokaliseres til Sykehuset Levanger på grunnlag tilbud fra Helse Nord-Trøndelag HF av 2.11.04, under forutsetning av at tilfredsstillende venterom/ventesone kan framskaffes.

3.     Administrasjonssjefen gis fullmakt til å framforhandle nødvendige avtaler innen den kostnadsramme som framgår av saken, og fastsette etableringstidspunkt.

4.      Pga behov for økte økonomiske overføringer fra morkommunene går saken til Kommunestyrene for godkjenning der.

16.12.2004 Samkommunestyret

Inhabilitet:

Gerd Janne Kristoffersen (DNA) fratrådte pga. inhabilitet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 15 mot 1 stemme.

ISK-056/04 Vedtak:

1.      Det etableres legevakt for Levanger og Verdal i regi av Innherred Samkommune.

2.      Legevakten lokaliseres til Sykehuset Levanger på grunnlag tilbud fra Helse Nord-Trøndelag HF av 2.11.04, under forutsetning av at tilfredsstillende venterom/ventesone kan framskaffes.

3.      Administrasjonssjefen gis fullmakt til å framforhandle nødvendige avtaler innen den kostnadsramme som framgår av saken, og fastsette etableringstidspunkt.

4.  Pga behov for økte økonomiske overføringer fra morkommunene går saken til Kommunestyrene for godkjenning der. | ^

 

 

 

057/04: MØTEPLAN FOR SAMKOMMUNESTYRET 2005

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2005:

13. januar

kl. 12.00, Verdal

8.- 9. februar

Økonomiplanseminar felles med formannskapene

17. februar

kl. 12.00, Levanger

17. mars

kl. 12.00, Verdal

28. april

kl. 12.00, Levanger

09. juni

kl. 12.00, Verdal

25. august

kl. 12.00, Levanger

29. september

kl. 12.00, Verdal

20. oktober

kl. 12.00, Levanger

17. november

kl. 12.00, Verdal

15. desember

kl. 12.00, Levanger

16.12.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Robert Eriksson (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Møtestart for samkommunestyremøtene settes til kl. 10.00.

Gerd Janne Kristoffersen (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Møtene den 17. november og 15. desember slås sammen til ett møte og avholdes den 1. desember.

Avstemning:

Erikssons endringsforslag vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Kristoffersens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

ISK-057/04 Vedtak:

Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2005:

13. januar

kl. 10.00, Verdal

8.- 9. februar

Økonomiplanseminar felles med formannskapene

17. februar

kl. 10.00, Levanger

17. mars

kl. 10.00, Verdal

28. april

kl. 10.00, Levanger

09. juni

kl. 10.00, Verdal

25. august

kl. 10.00, Levanger

29. september

kl. 10.00, Verdal

20. oktober

kl. 10.00, Levanger

01. desember

kl. 10.00, Levanger | ^

 

 

 

058/04: HØRING - NY FORSKRIFT OM FORVALTNING AV ROVVILT

UTMARKSNEMNDAS FORSLAG TIL VEDTAK:

Generelt. Stortinget forutsatte i sin behandling av st.meld.nr. 15 Rovvilt i norsk natur, at det også skulle utarbeides forslag til en ny erstatningsmodell. Stortinget ba videre regjeringen om å opprette en ordning hvor forvaltningsregionene får tildelt en egen pott penger til fordeling til kommuner med stor rovviltbelastning. Vi forutsetter at dette også er tema som kommer til snarlig behandling og høring.

Kap 1.

§ 1. ISK mener det er positivt at regionale hensyn skal vektlegges i større grad slik som skissert i formålsparagrafen.

§ 3. Lokal deltakelse og involvering i bestandsovervåkningen. Stortingskomiteen uttalte i sin behandling av st.meld.15 følgende : ”Komiteen understreker derfor at god kvalitet på overvåkingen og økt lokal medvirkning er den beste måten å redusere konfliktnivået, bl.a. ved å sikre en mest mulig felles virkelighetsforståelse. Det bør derfor etableres ordninger som sikrer lokalsamfunn og brukerinteresser reell deltagelse i bestandsregistreringen”. ISK kan ikke se at disse intensjonene er synliggjort i § 3.

Kap. 2.

§ 5, 6.

Involvering og formalisert samarbeid med andre aktører som næringsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner , kommuner mv synes lite konkretisert utover forvaltningsplanens behandling. Evt møte og uttalerett for andre i nemnda er ikke kommentert. Åpenhet og medvirkning vil være viktige bidrag til konfliktdempning, derfor bør dette vies mer oppmerksomhet.

Kap.3.

§ 7, 8 og 9. ISK forutsetter at det i forvaltningsplanen legges konkrete føringer for når skadefelling kan skje. Kommuner med stort skadepotensiale bør som grunnregel gis adgang til å forvalte betingede fellingstillatelser, og ikke kun i ”særskilte tilfeller” som beskrevet i § 9. Dette vil være et av de mest konfliktdempende og involverende tiltakene på lokalt nivå. For N-Trøndelag bør dette i hvert fall gjelde for bjørn. Retten til å gi slik betinget fellingstillatelse bør også tilligge regional rovviltnemnd. Det synes ulogisk at nemnda er bemyndiget til utarbeide en forvaltningsplan , men ikke til å praktisere den fullt ut. Det framgår av kommentarene til forskriftens § 9 at det kan settes av statlige midler til kommunale jaktlag i forbindelse med skadefelling. Dette bør inngå i forskriften i noe mer forpliktende vendinger.

§ 10. Lisensjaktperiode for gaupe foreslås til 1.2 - 31.3. Lisensjaktperiode for bjørn foreslås til 21.8 - 15.10, tilsvarende som lisensjaktperioden i Sverige.

16.12.2004 Samkommunestyret

Utdelt i møte:

Utmarksnemndas forslag til vedtak.

Forslag i møte:

Kåre Norum (H) fremmet følgende forslag (administrasjonssjefens forslag):

Kap. 2:

§ 5, 6. Det ligger en unødvendig begrensning i at medlemmene i regionale rovviltnemnder skal ha sete i Fylkestinget eller Sametinget. Dette foreslås sløyfet. Det viktigste må være at man velger inn kvalifiserte medlemmer. Det foreligger dessuten usikkerhet om fylkeskommunens framtid som også gjør slike henvisninger uheldige i en forskrift.

Involvering og formalisert samarbeid med andre aktører som næringsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner , kommuner mv synes lite konkretisert utover forvaltningsplanens behandling. Evt møte og uttalerett for andre i nemnda er ikke kommentert. Åpenhet og medvirkning vil være viktige bidrag til konfliktdempning, derfor bør dette vies mer oppmerksomhet.

Bjørn Iversen (H) fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret anmoder Stortinget ved behandling av St. meld 15 (2003-2004) om at både livskvalitet for mennesker og dyreetiske forhold i rovdyrkonfliktområder må komme langt sterkere fram.

Tradisjonelle samfunns- og næringsforhold og livsstil utvikla gjennom århundrer og en bærekraftig utnyttelse av ressursene i utmark må vektlegges langt sterkere. Det er samtidig en sentral målsetting å etterleve internasjonale forpliktelser og konvensjoner.

Avstemning:

Utmarksnemndas forslag til vedtak kap. 1 enstemmig vedtatt.

Norums forslag kap. 2 vedtatt med 10 mot 6 stemmer.

Utmarksnemndas forslag til vedtak kap. 3 enstemmig vedtatt.

Iversens forslag enstemmig vedtatt.

ISK-058/04 Vedtak:

Samkommunestyret anmoder Stortinget ved behandling av St. meld 15 (2003-2004) om at både livskvalitet for mennesker og dyreetiske forhold i rovdyrkonfliktområder må komme langt sterkere fram.

Tradisjonelle samfunns- og næringsforhold og livsstil utvikla gjennom århundrer og en bærekraftig utnyttelse av ressursene i utmark må vektlegges langt sterkere. Det er samtidig en sentral målsetting å etterleve internasjonale forpliktelser og konvensjoner.

Generelt. Stortinget forutsatte i sin behandling av st.meld.nr. 15 Rovvilt i norsk natur, at det også skulle utarbeides forslag til en ny erstatningsmodell. Stortinget ba videre regjeringen om å opprette en ordning hvor forvaltningsregionene får tildelt en egen pott penger til fordeling til kommuner med stor rovviltbelastning. Vi forutsetter at dette også er tema som kommer til snarlig behandling og høring.

Kap 1.

§ 1. ISK mener det er positivt at regionale hensyn skal vektlegges i større grad slik som skissert i formålsparagrafen.

§ 3. Lokal deltakelse og involvering i bestandsovervåkningen. Stortingskomiteen uttalte i sin behandling av st.meld.15 følgende : ”Komiteen understreker derfor at god kvalitet på overvåkingen og økt lokal medvirkning er den beste måten å redusere konfliktnivået, bl.a. ved å sikre en mest mulig felles virkelighetsforståelse. Det bør derfor etableres ordninger som sikrer lokalsamfunn og brukerinteresser reell deltagelse i bestandsregistreringen”. ISK kan ikke se at disse intensjonene er synliggjort i § 3.

Kap. 2.

§ 5, 6. Det ligger en unødvendig begrensning i at medlemmene i regionale rovviltnemnder skal ha sete i Fylkestinget eller Sametinget. Dette foreslås sløyfet. Det viktigste må være at man velger inn kvalifiserte medlemmer. Det foreligger dessuten usikkerhet om fylkeskommunens framtid som også gjør slike henvisninger uheldige i en forskrift.

Involvering og formalisert samarbeid med andre aktører som næringsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner , kommuner mv synes lite konkretisert utover forvaltningsplanens behandling. Evt møte og uttalerett for andre i nemnda er ikke kommentert. Åpenhet og medvirkning vil være viktige bidrag til konfliktdempning, derfor bør dette vies mer oppmerksomhet.

Kap.3.

§ 7, 8 og 9. ISK forutsetter at det i forvaltningsplanen legges konkrete føringer for når skadefelling kan skje. Kommuner med stort skadepotensiale bør som grunnregel gis adgang til å forvalte betingede fellingstillatelser, og ikke kun i ”særskilte tilfeller” som beskrevet i § 9. Dette vil være et av de mest konfliktdempende og involverende tiltakene på lokalt nivå. For N-Trøndelag bør dette i hvert fall gjelde for bjørn. Retten til å gi slik betinget fellingstillatelse bør også tilligge regional rovviltnemnd. Det synes ulogisk at nemnda er bemyndiget til utarbeide en forvaltningsplan , men ikke til å praktisere den fullt ut. Det framgår av kommentarene til forskriftens § 9 at det kan settes av statlige midler til kommunale jaktlag i forbindelse med skadefelling. Dette bør inngå i forskriften i noe mer forpliktende vendinger.

§ 10. Lisensjaktperiode for gaupe foreslås til 1.2 - 31.3. Lisensjaktperiode for bjørn foreslås til 21.8 - 15.10, tilsvarende som lisensjaktperioden i Sverige. | ^

 

 

 

059/04: KOU 2004:1, STERKE REGIONER OG NOU 2004:19, LIVSKRAFTIGE REGIONER - HØRING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret ønsker å avgi høringsuttalelse til KOU 2004:1 Sterke regioner  og NOU 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner (Distriktskommisjonens utredning)

2.      Følgende arbeidsgruppe oppnevnes for å forberede en uttalelse til januar-møtet:

___________________   _____________________   ___________________

___________________   _____________________   ___________________

3.      Administrasjonssjefen utpeker sekretær for arbeidsgruppen.

16.12.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Lennart Johansson velges som medlem til arbeidsgruppa.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Trude Holm og Rannveig Munkeby Arentz velges som medlemmer til arbeidsgruppa.

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag:

Gerd Janne Kristoffersen og Odd Thraning velges som medlemmer til arbeidsgruppa.

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Kåre Norum velges som medlem til arbeidsgruppa.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

ISK-059/04 Vedtak:

1.      Samkommunestyret ønsker å avgi høringsuttalelse til KOU 2004:1 Sterke regioner  og NOU 2004:19 Livskraftige distrikter og regioner (Distriktskommisjonens utredning)

2.      Følgende arbeidsgruppe oppnevnes for å forberede en uttalelse til januar-møtet:

Lennart Johansson, Trude Holm, Rannveig Munkeby Arentz, Gerd Janne Kristoffersen, Odd Thraning og Kåre Norum.  

Administrasjonssjefen utpeker sekretær for arbeidsgruppen. | ^

 

 

 

060/04: INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

(Avgjøres av kommunestyrene i morkommunene)

1.                  Ansvar og myndighet for områdene Brann, beredskap og feiing overføres til Innherred samkommune fra og med 01.07.2005.

2.                  Ansvar og myndighet for områdene  Vann- og avløpstjenester, Veg, park og parkering (kommunalteknikk) overføres til Innherred samkommune fra 01.07.05.

3.                  Ansvar og myndighet for området Bygg og eiendom vurderes lagt til samkommunen og sees i sammenheng med det videre utredningsarbeidet for organisering mm. for kommunalteknisk område.

En avklaring/egen sak vedr. avgjørelse av om ansvar og myndighet for området Bygg og eiendom skal legges inn i samkommunen, legges fram for politisk behandling våren2005 med sikte på eventuelt å kunne legge tjenesteområdet inn i samkommunen fra 01.07.05.

4.                  Område Andre stabsfunksjoner overføres til Innherred samkommune fra 01.04.05. Egne servicekontor med likt servicenivå skal opprettholdes og videreutvikles i hver kommune med fokus på innbyggernes behov for rask og effektiv betjening.

5.                  Eventuelle nødvendige endringer i Grunnavtalen/Forskriften om godkjenning av vedtekter om forsøket mht lov- og regelverk for de nye ansvars- og myndighetsområdene, oversendes departementet for godkjenning.

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

(Avgjøres av samkommunestyret.)

1.                  Administrasjonssjefen skal gjennom forprosjekter og gjennomføringsplaner avklare nærmere forholdene rundt framtidig organisering, lokalisering mm. for de nye områdene/enhetene. For stabsfunksjonene/generell saksbehandling og støtte skal overføring av oppgaver til eksisterende enheter også vurderes. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med fagforeningene.

2.                  Servicekontorene organiseres som en egen enhet samkommunen. Sak/arkiv, merkantile funksjoner, informasjon mm. vurderes sammen med de andre stabsfunksjonene.

3.                  Egen sak vedr. organisering av de enhetene hvor ytterligere utredning er nødvendig, Vann- og avløpstjenester, Veg, park og parkering (kommunalteknikk), Brann, beredskap og feiing  og eventuelt Bygg og eiendom,  legges fram for samkommunestyret.

4.                  I stab hos administrasjonssjefen opprettes en felles Utviklingsgruppe for samkommunen og morkommunene. Gruppen skal ha en liten bemanning. Arbeidet i avdelingen skal være prosjektbasert. Faglig kompetanse i prosjektene forutsettes i de fleste tilfeller dekt opp ved bruk av ressurspersoner i de enkelte fagenhetene i samkommunen og morkommunene og/eller eksterne.

5.                  Egen sak vedr. nødvendige endringer av delegasjonsreglementet til administrasjonssjefen legges fram for samkommunestyret for godkjenning.

16.12.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

ISK-060/04 Vedtak:

Saken utsettes. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune