Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 11.11.04

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>
11.11.2004 Kl. 13:00-16:40 - HINT, Røstad

SAKLISTE: som PDF - møteprotokoll som PDF

Sak nr.

Sakstittel

 

046/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

07.10.04

047/04

EVALUERING AV INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

048/04

REGNSKAP 3. KVARTAL 2004

utredning

049/04

BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

050/04

VIDEREFØRING LAVTERSKEL HELSE RUSAVHENGIGE - OPPSTART REHABILITERINGSHUS RUSAVHENGIGE

utredning

051/04

LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

052/04

HØRINGSUTTALELSE OM EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant

Status

Møtte

Merknad

Kristoffersen Gerd Janne

Verdal

Dna,Sp

ordfører

-

forfall

Thraning Odd

Levanger

Dna,H,Krf,V

varaordfører

x

 

Arentz Rannveig Munkeby

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Eriksson Robert

Verdal

Frp, H, Krf

medlem

x

 

Fredriksen Brit

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Hallem Tomas Iver

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Heieraas Hans

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Hildrum Kristin Johanne

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Holm Trude

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Hynne Hilde Haugan

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Iversen Bjørn

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Johansson Lennart

Verdal

Sv

medlem

-

forfall

Meinhardt Birger

Levanger

FrP

medlem

-

forfall

Nesgård Gunnhild Øwrum

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

-

forfall

Norberg Olav

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

-

forfall

Norum Kåre

Verdal

FrP, H, KrF

medlem

x

 

Ronglan Gudny

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

-

forfall

Trøite Jostein

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Midthjell Sverre B.

Verdal

Dna,Sp

varamedlem 1

x

(Kristoffersen)

Grevskott Eli

Levanger

Dna,H,Krf,V

varamedlem 1

x

(Nesgård)

Mikalsen Steinar

Levanger

Dna,H,Krf,V

varamedlem 2

x

(Ronglan)

Winnberg Stein Ove

Levanger

Dna,H,Krf,V

varamedlem 3

x

(Norberg)

Holten Steinar

Levanger

FrP

varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Hallem Trine

Verdal

SV

Varamedlem 1

X

(Johansson)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, rådmann Rudolf Holmvik og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

I tillegg var tilstede:

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, økonomisjef Meier Hallan, prosjektleder ISK Jon Ragnar Sæther, enhetsleder Marit Aksnes, enhetsleder Tore Fjerdingen, prosjektleder Rusprosjekt Baard Skjørholm og assisterende revisjonssjef Terje Wist.

Settevaraordfører:

Tomas Iver Hallem (SP) ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

Permisjoner:

Steinar Holten (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.00, før behandling av sak 048/04.

Orienteringer:

Det ble fra HiNT, v/dekan Steinar Nebb og direktør Torunn Austheim gitt en omvisning og presentasjon.

Det ble fra enhetsleder Marit Aksnes gitt en presentasjon av enheten Barn og familie.

Merknader:

Neste møte i samkommunestyret, 16.12., blir avholdt på Rinnleiret.  | ^

 

 

 

046/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 7. oktober 2004 godkjennes.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-046/04 Vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 7. oktober 2004 godkjennes. | ^


 

 

047/04: EVALUERING AV INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommuneforsøket evalueres innenfor de justerte rammer og med det opplegg som framgår av saken.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-047/04 Vedtak:

Samkommuneforsøket evalueres innenfor de justerte rammer og med det opplegg som framgår av saken. | ^


 

 

048/04: REGNSKAP 3. KVARTAL 2004

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.    Regnskap pr. 30.09.2004 for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering

2.    Vedtaket fra halvårsregnskapet om en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004 opprettholdes som et minimum. Enhetene oppfordres til fortsatt å gjennomføre streng budsjettstyring slik at besparelsene kan dekke mest mulig av de varslede overskridelser.

3.    Morkommunene bes om at ISK-enhetene tilføres sin rettmessige andel av morkommunenes reserver for å kompensere for lønnsoppgjøret i 2004, etter de samme prinsipper for kompensering som vil bli praktisert i morkommunene.

4.    Da budsjettet for 2004 for Barn-familie-enheten må ansees å være urealistsk lavt, bes morkommunene hver for seg ta sin kalkulerte andel av overskridelsen som ikke kan dekkes inn ved innsparinger innen ISK.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-048/04 Vedtak:

1.    Regnskap pr. 30.09.2004 for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering

2.    Vedtaket fra halvårsregnskapet om en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004 opprettholdes som et minimum. Enhetene oppfordres til fortsatt å gjennomføre streng budsjettstyring slik at besparelsene kan dekke mest mulig av de varslede overskridelser.

3.    Morkommunene bes om at ISK-enhetene tilføres sin rettmessige andel av morkommunenes reserver for å kompensere for lønnsoppgjøret i 2004, etter de samme prinsipper for kompensering som vil bli praktisert i morkommunene.

4.    Da budsjettet for 2004 for Barn-familie-enheten må ansees å være urealistsk lavt, bes morkommunene hver for seg ta sin kalkulerte andel av overskridelsen som ikke kan dekkes inn ved innsparinger innen ISK. | ^


 

 

049/04: BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.  Budsjett 2005 for Innherred Samkommune, som vist i heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005” vedtas med følgende presiseringer:

·    Innen samkommunestyremøtet i desember ferdigstilles konsolidert budsjett 2004 for ISK. De endringer i morkommunenes og samkommunes budsjett for 2004 som følge av dette innarbeides i 2005-budsjetett.

·    Morkommunenes bidrag til ISK-enhetene  må økes med minimum 1 mill kr i løpet av 2004 som følge av at aktiviteten i barnevernet var høyere ved overgangen til ISK 1.4.2004 enn 1.1.2004.  Dersom det viser seg at andre aktiviteter som ble overført fra morkommunene til ISK ikke var finansiert må også slike tilføres ISK fra morkommune i løpet av 2004 og videreføres i 2005

·    Administrasjonssjefen pålegges å gjennomføre tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene

2.   Budsjettet går til kommunestyrene for godkjenning

3.   Nye gebyrsatser for  Innherred Samkommune, som vist i vedlegg til heftet           ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005” vedtas.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Helsestasjon – avsnitt 2.7 punkt 3:

Samkommunestyret ber om at helsestasjonen på Åsen, Ytterøy og Vuku fortsatt blir betjent.

Administrasjonen bes videre vurdere andre måter og organisere tjenesten på, som kan ha samme innsparingseffekt.

Rannveig M. Arentz (V) fremmet følgende endringsforslag:

Barne- og familietjenesten styrkes med 1,75 mill. Beløpet dekkes inn ved å overføre 1,25 mill. fra IKT og 500´ fra organisasjon.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Dersom reduksjon i antall stillinger i plan/byggesak/oppmåling/miljø fører til dårligere service og mindre inntjening, må det foretas en ny vurdering av reduksjonen. Det må fokuseres på servicenivå og netto kostnad for enheten. 

Administrasjonssjefen trakk sitt forslag til vedtak, og fremmet deretter følgende nytt forslag til vedtak:

1.  Forslag til Budsjettramme for Innherred Samkommune 2005 vedtas som vist i heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005”

2.  Det legges fram egen sak om endelig budsjett 2005 etter at kommunestyrene har vedtatt reviderte budsjetter for 2004 og budsjett for 2005.

Avstemning:

Forslagene fra Heieraas, Arentz og Trøite følger protokollen uten realitetsvotering.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

ISK-049/04 Vedtak:

1.  Forslag til Budsjettramme for Innherred Samkommune 2005 vedtas som vist i heftet ”Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2005”

2.  Det legges fram egen sak om endelig budsjett 2005 etter at kommunestyrene har vedtatt reviderte budsjetter for 2004 og budsjett for 2005. | ^

 

 

 

050/04: VIDEREFØRING LAVTERSKEL HELSE RUSAVHENGIGE - OPPSTART REHABILITERINGSHUS RUSAVHENGIGE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.  "Lavterskel helsetilbud for rusavhengige" endrer navn til "Helsestasjon Rus" og videreføres som tiltak organisert i ISK Helse- og Rehabilitering. Tilbudet gis både i Levanger og Verdal.
Helsestasjon Rus Verdal videreføres inntil samarbeidsmodellen er etablert.

2.  Oppstart av forsøk lokal rehabilitering Rusavhengige (Rehabiliteringshuset) gjennomføres snarest mulig. Forsøket organiseres innen enhet Helse- og Rehabilitering ISK og lokaliseres til Rinnleiret. Forsøksperioden er foreløpig ut 2007.

3.  Forsøket med rehabiliteringshus organiseres etter PLP - modellen. Styringsgruppe opprettes i samråd med Sosial- og Helsedirektoratet og alle involverte samarbeidsparter.

4.  Det er en forutsetning at det gis støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet i rimelig nærhet av det beløp det er søkt om. Den kommunale andel søkes dekt gjennom enhetens budsjettrammer og øremerkede psykiatrimidler.

11.11.2004 Samkommunestyret

Utdelt i møte:

Sluttrapport fra arbeidsgruppa for lavterskel helsetilbud Verdal/Levanger, datert 09.11.04.

Forslag i møte:

Samkommuneordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Samkommuneordførerens forslag enstemmig vedtatt.

ISK-050/04 Vedtak:

Saken utsettes. | ^


 

 

051/04: LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.  Det etableres legevakt for Levanger og Verdal i regi av Innherred Samkommune.

2.   Legevakten lokaliseres til Sykehuset Levanger på grunnlag tilbud fra Helse Nord-Trøndelag HF av 2.11.04, under forutsetning av at tilfredsstillende venterom/ventesone kan framskaffes.

3.  Administrasjonssjefen gis fullmakt til å framforhandle nødvendige avtaler innen den kostnadsramme som framgår av saken, og fastsette etableringstidspunkt.

4.  Pga behov for økte økonomiske overføringer fra morkommunene går saken til Kommunestyrene for godkjenning der.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Sammkommuneordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Samkommuneordførerens forslag enstemmig vedtatt.

ISK-051/04 Vedtak:

Saken utsettes. | ^


 

 

052/04: HØRINGSUTTALELSE OM EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret slutter seg til Verdal kommunes høringsuttalelse av 13.10.2004.

Samkommunestyret anmoder om at det tas kontakt med arbeids- og  sosialdepartementet med sikte på også inkludere Levanger kommune i forsøket ”Arbeid og velferd”.

11.11.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Administrasjonssjefen trakk 2. setning i sitt forslag til vedtak.

Avstemning:

Administrasjonssjefens korrigerte forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

ISK-052/04 Vedtak:

Samkommunestyret slutter seg til Verdal kommunes høringsuttalelse av 13.10.2004.  | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune