Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.11.2004

Samkommunestyret 11.11.04

sak 048/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

REGNSKAP 3. KVARTAL 2004

Saksansvarlig: Meier Hallan

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004006640

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

11.11.2004

MHA

048/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.          Regnskap pr. 30.09.2004 for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering

2.          Vedtaket fra halvårsregnskapet om en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004 opprettholdes som et minimum. Enhetene oppfordres til fortsatt å gjennomføre streng budsjettstyring slik at besparelsene kan dekke mest mulig av de varslede overskridelser.

3.          Morkommunene bes om at ISK-enhetene tilføres sin rettmessige andel av morkommunenes reserver for å kompensere for lønnsoppgjøret i 2004, etter de samme prinsipper for kompensering som vil bli praktisert i morkommunene.

4.          Da budsjettet for 2004 for Barn-familie-enheten må ansees å være urealistsk lavt, bes morkommunene hver for seg ta sin kalkulerte andel av overskridelsen som ikke kan dekkes inn ved innsparinger innen ISK.

 Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Innherred samkommune består av 8 enheter. 6 enheter ble formelt etablert 1.2.2004  og de to største enhetene; Barn og familie og Helse og Rehabilitering ble etablert  1.4.2004.

Enhetenes årsbudsjett for 2004 fremkommer som summen av morkommuners avdelingsbudsjetter, vedtatt av kommunestyrene. I løpet av året er budsjettene gjennomgått for å vurdere posteringsmessige forskjeller. Enkelte budsjettmessige endringer er gjort, vurdert på bakgrunn av de faktiske grenseavklaringene mellom ISK og morkommunene.

Hittil i år er det ført regnskapsmessige posteringer for ISK-enhetene i begge kommuners avdelingsregnskap. Regnskapet for samkommunen fremkommer (på samme måte som ISK- budsjettet) som en samlet sum for disse. (Da det for flere enheter ikke er helt samsvar med hvor de enkelte kostnader er ført, er det lite relevant å fokusere på hvor mye som er ført i den enkelte morkommune.)

Selv om ISK-enhetene ikke formelt var etablert fra starten på året, har administrasjonssjefen  funnet det mest hensiktsmessig å vise regnskapet hittil i år  sammenholdt med hele årsbudsjettet. Helårsrapportering for 2004 vil gi bedre grunnlag for sammenligninger og bl.asom grunnlag for neste års budsjett. ISK-enhetene er følgelig tatt ut av morkommunenes regnskap og budsjett fra 1.1.2004.

Vurdering:

Enhetslederne har gjort vurderinger av inneværende års budsjett, og  sammenlignet morkommunenes bidrag. Dette er brukt til å initiere neste års budsjettramme. Det vil kunne bli aktuelt å gjøre andre vurderinger av avgrensningene mellom morkommunebudsjettene og samkommunebudsjettet også for kommende år, samt tilsvarende vurdering av regnskapsmessige posteringsprinsipper. Dette må gjøres da det er vedtatt at fordelingsgrunnlaget mellom morkommunenes bidrag for de tjenester som er lagt inn i samkommunen skal være i henhold til folketall. Derfor må i hovedsak de samme prinsipper ligge til grunn i begge morkommunene. Der det er vesentlige forskjeller i de tjenester som er lagt inn fra morkommunene, vil dette bli holdt atskilt. (Eksempel på det vil være sosialhjelp som er lagt inn i ISK for Levanger, mens det ligger utenfor for Verdal)

I likhet med morkommunenes økonomiutvikling i 2004 ble også ISK-enhetene pålagt et generelt innsparingskrav i størrelsesorden 1-2% av sin ramme.

Oversikten nedenfor  viser et regnskapsmessig sammendrag for ISK pr. 30.09.2004 sammenholdt med årsbudsjettet.

Oversikten viser at de fleste enhetene vil komme på budsjett eller bedre for hele året. For helse-rehab-enheten og barn-familie-enheten vil  det bli overforbruk, og det er først og fremst dette en generell innsparing for ISK bør gå til dekning av. I kommentarene fra de enkelte enhetslederne er avvikene belyst ytterligere.

Sykefravær

 

Sykefraværet gikk ned på alle ISK-enheter fra 1. til 2. kvartal 2004. For IKT og kemner var det ikke sykefravær i 2. kvartal. Denne situasjonen har holdt seg stabil.

Nedgangen har fortsatt fra 2. til 3. kvartal for  barn og familieenheten, organisasjon og plan/byggsak/oppmåling/miljø.

For 2. kvartal 2004 var fraværet for alle enheter med unntak av barn og familie og plan/byggsak/oppmåling/miljø langt lavere enn for 2. kvartal 2003.

For de to sistnevnte enheter var sykefraværet mye høyere 2. kvartal i år enn i fjor.

Levanger kommune har fulgt utviklingen i sykefraværet nøye de siste åra, og erfaringen viser at sykefraværet har en tendens til å gå ned i 3. kvartal. Likevel må en ut fra oversikten over kunne si at situasjonen er langt mer positiv enn den har vært på lang tid. (Tallene for 2003 satt opp ut fra en skjønnsmessig vurdering, da det ikke er mulig å beregne disse eksakt for ISK-enhetene)

De enkelte enheter

Økonomi

Enheten har gjennomført flytting fra Levanger og samlokalisering til Rådhuset i Verdal før ferien. Funksjon for låneformidling Husbank og oppfølging av formidlingslån for Verdal er tillagt enheten med kontorsted servicekontoret. Det er nedlagt mye ressurser i overgang til felles økonomisystem og tilpasning av rutiner. Sykemeldinger og merarbeid har nødvendiggjort relativt mye bruk av overtid. Dette forventes gradvis å avta med gjennomført samlokalisering, samt heving av kompetansenivået. Noe høyere inntekter på gebyr/refusjoner kompenserer for kostnadsøkningen. Enheten forventer å komme ut som budsjett eller noe bedre.

IKT

IKT har pr. 30.09.04 et samlet forbruk på 89,2 %.  Lønnsforbruket ligger på 76,4 %.

Enheten forventer et visst merforbruk i 2004, men størrelsen på dette vil bl.a. avhenge av hvordan en fordeler kostnader på investering og drift. Det økte forbruket kommer som følge av kostnader med å bygge sammen nettet for Innherred samkommune samt utskiftninger av servere og PC’er, oppgradering av lisenser og utgifter med ny linjeleverandør. Enheten har ikke hatt mulighet til å  gjennomføre noen innsparingstiltak.

Sykefraværet på IKT-enheten har hele året vært svært lavt, og trenden fortsetter med et fravær på 0,27 %.

Organisasjon

Organisasjonsenheten har et samlet forbruk pr. 30.09.04 på 64,8 %. Lønnsforbruket er på 65,3 %.

Enheten forventer et mindreforbruk på kr. 600.000,- i forhold til budsjettet.

Sykefraværet på enheten var høyt i 1. kvartal 2004 med 12,89 %. Det sank til 7,96 i 2. kvartal, og i 3. kvartal var fraværet forbedret til 3,15 %.

For å redusere sykefraværet har enheten benyttet individuelle oppfølgingsplaner, det er foretatt endringer i arbeidsoppgaver og man gjennomfører trim 1 time pr. uke.

Kemner

Kemner har et samlet forbruk på 71,3 % pr. 30.09.04, og et lønnsforbruk på 76,3 %.

Enheten forventer et mindreforbruk i forhold til budsjettet på til sammen kr. 300.000,- på grunn av lønnsbesparelse, økte gebyrinntekter og at man ikke bruker ekstrahjelp/overtid.

Lønnsbesparelsen  som er på  kr. 205.000,-, skyldes  permisjon uten lønn i stilling fra og med

3. kvartal. Kemner har i 2004 så å si ikke hatt sykefravær, i 3. kvartal er fraværet på 0 %.

Landbruk

Landbruk har et samlet forbruk på 63,9 %. Lønnsforbruket er på 68,2 %.

Enheten forventer i 2004 et mindreforbruk på kr. 332 180,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes vakant stilling, langtidssykmelding og permisjon. Sykefraværet er redusert fra 5,22 % i 1. kvartal til  1,89 % i 3. kvartal.

Plan, byggesak, oppmåling, miljø          

Samlet forbruk på plan, byggsak, oppmåling, miljø er pr. 30.09.04 på 44,3 %, mens lønnsforbruket er på 73,5 %. Det er gjennomført innsparingstiltak i form av redusert bruk av overtid.

Enheten forventer at budsjettrammen for 2004 holder. Gebyrinntektene 3 første kvartal ligger over budsjettert. Dette vil jevne seg ut i løpet av 4. kvartal. I 4. kvartal forventes driftsutgiftene å øke på grunn av forfall på faste utgifter.

Sykefraværet er redusert fra 8,55 % i 1. kvartal til 3,66 % i 3. kvartal. Det forventes ytterligere forbedring i 4. kvartal.

Barn og familie

Barn og familie har et samlet forbruk på 70 %, og et lønnsforbruk på 77 % pr. 30.09.04.

Det er gjennomført innsparingstiltak som forventes å gi innsparing på kr. 409.000,- i 2004. Likevel anslår enheten at de vil få et betydelig merforbruk

Merforbruket skyldes refusjon fosterhjem, refusjon privatskoler og barneverntiltak. Det vil bli foreslått en budsjettjustering mellom ISK-enheten og morkommunene.

Sykefraværet på barn og familie er redusert fra 12,48 % i 1. kvartal til 2,76 % i 3. kvartal.

Dette skyldes langtidssykemeldinger som nå har opphørt. Det er, for å redusere og forebygge sykefraværet, opprettet et trivselsutvalg på barn og familieenheten.

Helse og rehabilitering

Økonomisk sosialhjelp for Levanger er inkludert, og eventuelt budsjettunderskudd innenfor dette område må i sin helhet dekkes av Levanger kommune.

Helse og rehabilitering har et samlet forbruk pr. 30.09.04 på 79,6 %. Lønnsforbruket er på 79,9 %. Enheten sparer inn lønnsmidler i 2004 på kr. 110.000,-. Likevel forventes et merforbruk på ca. 2 mill. kr. som skyldes i hovedsak sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp. Sykefraværet i enheten har vært stabilt hele året, på i overkant av 6 %.

Forslag til budsjettendringer

Enhetene er tidligere pålagt å gjennomføre tiltak som gir en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004. Innsparingen går med til å dekke forventet merforbruk for ISK-enhetene - i første rekke for barnevern. Vedtaket fra halvårsregnskapet opprettholdes og enhetene oppfordres til gjennomføre streng budsjettstyring slik at besparelsene kan dekke mest mulig av de varslede overskridelser innenfor barnevernet. 

Morkommunene bes om at ISK-enhetene tilføres sin rettmessige andel av morkommunenes reserver for å kompensere for lønnsoppgjøret i 2004 etter de samme prinsipper for kompensering som vil bli praktisert i morkommunene.

Da budsjettet for 2004 for Barn-familie-enheten må anses å være urealistsk lavt, bes morkommunene hver for seg å ta sin kalkulerte andel av overskridelsen som ikke kan dekkes inn ved innsparinger innen ISK. Særlig vil det være aktuelt å be Levanger kommune kompensere den veksten i barnevernstiltak som kom før samkommunen fikk ansvaret 1.4.2004.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak ^

Gå til hovedside Innherred samkommune