Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 07.10.04

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

07.10.2004 Kl. 13:00, kl. 13:00- Verdal Rådhus, kommunestyresalen

SAKLISTE:  som PDF |  møteprotokoll som PDF

Sak nr.

Sakstittel

 

042/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

02.09.04

043/04

SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

utredning 

044/04

FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning 

045/04

VOKSENOPPLÆRING PÅ GRUNNSKOLENIVÅ - AVTALE MED LEVANGER VGS

utredning 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.
Oppmøte:
Representant Status

Møter

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Johansson Lennart Verdal Sv medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Stiklestad Kjell Verdal Dna,Sp varamedlem 3 x  (Fredriksen)
Svensson Svein Verdal Dna,Sp varamedlem 4 x (Iversen)
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x

(Ronglan)

Skårdal Vigdis Levanger Sp,Sv varamedlem 1 x (Trøite)
Solem Arne Levanger Sp,Sv varamedlem 2 x (Hynne)
Holten Steinar Levanger Frp varamedlem 1 x (Meinhardt)

Ellers møtte:
Administrasjonssjef
Ola Stene, rådmann Rudolf Holmvik og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

I tillegg var tilstede:
Assisterende rådmann Inger Marie Bakken, assisterende rådmann
Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, hovedprosjektleder John Ragnar Sæther, enhetsleder Helse og rehabilitering Tore Fjerdingen og enhetsleder Barn og familie Marit Aksnes.

Permisjoner:

Steinar Holten (FrP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.50, før avstemning av sak 044/04.

Kåre Norum (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.00, før avstemning av sak 044/04.

Orientering:

·         Enhetsleder Tore Fjerdingen orienterte om enheten Helse og rehabilitering.

·         Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes orienterte angående sak 044/04 ”Felles næringsselskap i Innherred Samkommune”.  | ^

 


 

 

042/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 2. september 2004 godkjennes.

07.10.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-042/04 Vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 2. september 2004 godkjennes. | ^

 

 

 

 

043/04: SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

ADMINISTRASJONSSJEFENS  FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Fra 1.2.2004 innføres følgende godtgjøringer for Samkommunestyrets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører:

·         Fast årlig godtgjøring: 3% av den godtgjøring samkommuneordføreren har fra egen morkommune pr. 1. januar i kalenderåret.

·         Varamedlemmer godtgjøres med kr. 500,- pr. møte de deltar på.

·         De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og den faste godtgjøringen opphører.

Skyss- og utgiftsdekning og erstatning for tap i arbeidsinntekt dekkes av morkommunene etter gjeldende regelverk for den enkelte kommune.

07.10.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Robert Eriksson (FrP) fremmet følgende endringsforslag:

Nytt forslag punkt 1:

Det innføres ingen godtgjøring for Samkommunestyrets medlemmer på nåværende tidspunkt. Spørsmål knyttet til godtgjøring tas opp til ny vurdering ved utløpet av økonomiplanperioden i 2007.

Punkt 2:

Likt administrasjonssjefens forslag til vedtak.

Vigdis Skårdal (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1.      Fra 1.2.2004 innføres følgende godtgjøringer for Samkommunestyrets medlemmer, unntatt ordfører og varaordfører:

·         Fast årlig godtgjøring: 2% av den godtgjøring samkommuneordføreren har fra egen morkommune pr. 1. januar i kalenderåret.

·         Som administrasjonssjefens forslag.

·         Som administrasjonssjefens forslag.

     2. Skyss- og utgiftsdekning og erstatning for tap i arbeidsinntekt dekkes av          samkommunen 

Avstemning:

Erikssons endringsforslag avvist med 15 mot 2 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag angående godtgjøring til ordfører og varaordfører, vedtatt med 13 mot 4 stemmer som ble avgitt for Skårdals forslag.

Administrasjonssjefens forslag angående %-sats vedtatt med 14 mot 3 stemmer som ble avgitt for Skårdals forslag.

Administrasjonssjefens forslag punkt 2 vedtatt med 15 mot 2 stemmer som ble avgitt for Skårdals forslag.

ISK-043/04 Vedtak:

1.      Fra 01.2.2004 innføres følgende godtgjøringer for Samkommunestyrets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører:

·         Fast årlig godtgjøring: 3% av den godtgjøring samkommuneordføreren har fra egen morkommune pr. 1. januar i kalenderåret.

·         Varamedlemmer godtgjøres med kr. 500,- pr. møte de deltar på.

·         De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og den faste godtgjøringen opphører.

Skyss- og utgiftsdekning og erstatning for tap i arbeidsinntekt dekkes av morkommunene etter gjeldende regelverk for den enkelte kommune. | ^

 

 

 

044/04: FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret vil ovenfor  styrene og generalforsamlingene i Verdal Vekst AS og Levanger Næringsselskap AS anbefale at:

a)      Fra 01.01.2005 skifter Verdal Vekst AS navn til Innherred Vekst AS og viderefører og utvikler den forretningsplan Verdal Vekst har i dag som et omstillings- og utviklingsselskap uten utbytte til eierne. Jfr. rapportens forslag til Forretningsplan og Prospekt med eventuelle endringer som nedennevnte punkter kan medføre.

b)     Det rettes en emisjon mot følgende nye eiere:

c)      Det forutsettes at Levanger kommune yter et like stor rammetilskudd som Verdal kommune, kr. 2.500.000,-, og at andre offentlige midler til næringsutvikling som omstillingsmidler i tilknytning til Rinnleiret, RUP-midler etc. disponeres av Innherred Vekst.

d)     Gjennom den satsing samkommunen nå ønsker å gjennomføre innenfor næringsutvikling, må Innherred Vekst arbeide for å øke overføringene fra fylkeskommunen gjennom en økning av rammetilskudd til Levanger kommune og utvidelse av omstillingsperioden.

e)      Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og  utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen/deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling.

f)       Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommune blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger.

g)      Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007.

h)     Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng.

2.      Før rapport med anbefalinger oversendes til respektive selskaper, bør rapporten med denne anbefaling behandles i kommunestyrene

07.10.2004 Samkommunestyret

Orientering i møte:

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes orienterte.

Forslag i møte:

Svein Svensson (DNA) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 2 i forslag til vedtak.

Før rapport med anbefalinger oversendes til respektive selskaper, skal rapporten med denne anbefaling behandles i kommunestyrene.

Administrasjonssjefen trakk sitt forslag til pkt. 2 i forslag til vedtak.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak med Svenssons forslag enstemmig vedtatt.

ISK-044/04 Vedtak:

1.      Samkommunestyret vil ovenfor  styrene og generalforsamlingene i Verdal Vekst AS og Levanger Næringsselskap AS anbefale at:

a)      Fra 01.01.2005 skifter Verdal Vekst AS navn til Innherred Vekst AS og viderefører og utvikler den forretningsplan Verdal Vekst har i dag som et omstillings- og utviklingsselskap uten utbytte til eierne. Jfr. rapportens forslag til Forretningsplan og Prospekt med eventuelle endringer som nedennevnte punkter kan medføre.

b)                 Det rettes en emisjon mot følgende nye eiere:

c)      Det forutsettes at Levanger kommune yter et like stor rammetilskudd som Verdal kommune, kr. 2.500.000,-, og at andre offentlige midler til næringsutvikling som omstillingsmidler i tilknytning til Rinnleiret, RUP-midler etc. disponeres av Innherred Vekst.

d)      Gjennom den satsing samkommunen nå ønsker å gjennomføre innenfor næringsutvikling, må Innherred Vekst arbeide for å øke overføringene fra fylkeskommunen gjennom en økning av rammetilskudd til Levanger kommune og utvidelse av omstillingsperioden.

e)      Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen/deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling.

f)       Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommune blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger.

g)      Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007.

h)      Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng.

2.   Før rapport med anbefalinger oversendes til respektive selskaper, skal rapporten       med denne anbefaling behandles i kommunestyrene. | ^

 

 

 

045/04: VOKSENOPPLÆRING PÅ GRUNNSKOLENIVÅ - AVTALE MED LEVANGER VGS

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

For skoleåret 2004-05 inngår Innherred Samkommune en avtale med Levanger videregående skole om kjøp av voksenopplæringstilbud på grunnskolenivå for inntil 12 elever. Rammeavtalen som er formet som et tilbud fra skolen har en kostnadsramme på 320.000 kroner, med et tillegg på inntil kr 15.000 for eventuell avvikling av eksamen.

Dersom andre kommuner vil benytte seg av eventuell ledig kapasitet, betales det for tjenesten etter forholdsvis elevtall mellom kommunene.

Levanger kommune administrerer ordningen og sender refusjonskrav til deltakende kommuner ut fra elevtall.

07.10.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-045/04 Vedtak:

For skoleåret 2004-05 inngår Innherred Samkommune en avtale med Levanger videregående skole om kjøp av voksenopplæringstilbud på grunnskolenivå for inntil 12 elever. Rammeavtalen som er formet som et tilbud fra skolen har en kostnadsramme på 320.000 kroner, med et tillegg på inntil kr 15.000 for eventuell avvikling av eksamen.

Dersom andre kommuner vil benytte seg av eventuell ledig kapasitet, betales det for tjenesten etter forholdsvis elevtall mellom kommunene.

Levanger kommune administrerer ordningen og sender refusjonskrav til deltakende kommuner ut fra elevtall. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune