Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

07.10.2004

Samkommunestyret 07.10.04

sak 045/04

<<forrige sak | sakliste>>| vedtak

VOKSENOPPLÆRING PÅ GRUNNSKOLENIVÅ - AVTALE MED LEVANGER VGS

Saksansvarlig: Olav Skille

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004005841

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

07.10.2004

OSK

045/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

For skoleåret 2004-05 inngår Innherred Samkommune en avtale med Levanger videregående skole om kjøp av voksenopplæringstilbud på grunnskolenivå for inntil 12 elever. Rammeavtalen som er formet som et tilbud fra skolen har en kostnadsramme på 320.000 kroner, med et tillegg på inntil kr 15.000 for eventuell avvikling av eksamen.

Dersom andre kommuner vil benytte seg av eventuell ledig kapasitet, betales det for tjenesten etter forholdsvis elevtall mellom kommunene.

Levanger kommune administrerer ordningen og sender refusjonskrav til deltakende kommuner ut fra elevtall.

Vedlegg:

1.      Tilbud fra Levanger videregående skole 2004-05

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.      Tilbudet som kommunene har brukt skoleåret 2003-04

3.      2002-03, som var et prøveår der en samlet erfaringer med denne ordningen 

Saksopplysninger:

Opplæringsloven

Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

       Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

       Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

       Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

       Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

(§ 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne

       Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne som er fødde før 1. januar 1978. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett.

       Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter første leddet.

       I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har dei vaksne rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen.

       Opplæringa er gratis. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med undervisningsmateriell og utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha, til eige bruk. Fylkeskommunen kan krevje betaling for utgifter til å kopiere slikt materiell. Departementet gir nærmare forskrifter.

       Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune, arbeidsmarknadsetaten eller trygdeetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

       Fylkeskommunen skal gi kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplærings nivå. Departementet kan gi nærmare forskrifter. )

Opplæringsloven er en rettighetslov og det er kommunene som har ansvaret for voksenopplæring på grunnskolenivå, mens fylkeskommunen har ansvaret for voksenopplæring på videregående skoles nivå.

Det ble i 2003 nedsatt en prosjektgruppe som skulle gjøre forarbeid til å opprette en voksenopplæringsenhet innen Innherred samkommune. Gruppa avga sin innstilling våren 2004.  Fra prosjektgruppas sluttrapport tas følgende faktaopplysninger med:

Nedenforstående oversikt er innhentet fra GSI 2002 og fra oppdaterte data fra kommunene og skolene  gir et bilde av omfanget av dagens igangværende tiltak innen voksenopplæringssektoren etter Opplæringslovens § 4a 1 – 3:

Voksne fremmedspråklige  i Levanger      158     personer

Voksne fremmedspråklige i Verdal             59     personer

Voksne multihandikappede i Levanger        14     personer

Voksne multihandikappede i Verdal              1     person

VO-tiltak  grsk. finansiert av aetat            33     personer

Voksne i grunnskoletiltak  Levanger vgs (2003)    5  personer *)

Lese-/skriveverksted Levanger vgs (03)       8     personer

Lese-/skriveverksted Verdal vgs     (03)      12    personer

Logopedisk trening Levanger kommune (02)  ca 56  personer

Logopedisk trening Verdal kommune  (02)     ca 27  personer

*) Verdal og Levanger kommuner har  skoleåret 2003-04 rammeavtale med Levanger vgs. om at de kan stå for grunnskoleopplæring av inntil 12 elever med 10 timer pr uke.

13-årig skoleløp

Det er viktig at vi ser helheten i et 13-årig skoleløp  (Fra og med grunnskole til og med videregående skole) der kommunalt og fylkeskommunalt ansvar etter Opplæringslovens §4a1, 4a2 og 4A3  i praksis vil måtte overlappe hverandre.

Opplæring i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige voksne skjer i Levanger ved Sjefsgården Voksenopplæring. I Verdal ved Møllegata 12.

Opplæring av 14 multihandikappede skjer i Levanger ved Staupshaugen VO.  I Verdal skjer opplæringa  av én multihandikappet person i boligen.

Kommunene kjøper i år grunnskoleopplæring for voksne for inntil 12 elever fra Levanger vgs., Staup.

Grunnskoleopplæringa bør være integrert i begge lokalsamfunn. Dette av hensyn til innbyggerne generelt, til utdanningssøkende voksne og til et pedagogisk og nettverksmessig samarbeid lokalt i hver kommune.

Andre opplæringsbehov for voksne ivaretas av kommunale og privatpraktiserende logopeder eller spesialpedagoger. 

3.5.1. Grunnskoleundervisning

For å få fullverdig grunnskolevitnemål for voksne kreves karakterer i fem av disse fagene:

·         Norsk,

·         norsk som andrespråk,

·         engelsk,

·         matematikk,

·         samfunnsfag,

·         natur- og miljøfag og

·         kristendom/livssyn.

Elever med svake forkunnskaper kan få tilbud om forkurs. Opplæringen tilpasses den enkeltes behov (både eksamensrettet og ikke eksamensrettet).

En kan her utvide det eksisterende samarbeidet med de videregående skolene, samtidig som  en på sikt kan tenke seg at det (innen ISK) planlegges oppretting et voksenopplæringssenter som kan ta deler av denne undervisningen. En har ikke vurdert dette som aktuelt på nåværende tidspunkt.

3.5.2. Spesialundervisning  (§4a.2)

kan iverksettes for voksne som trenger slik opplæring for å greie seg bedre i hjemmet, samfunnet og i arbeidslivet. Dette gjelder:

·         Voksne som etter sykdom eller skade trenger å lære på nytt. Skadene kan være både fysiske og psykiske.

·         Voksne som ikke har gjort ferdig grunnskolen

·         Voksne med lærevansker

·         Voksne med spesifikke lese- og skrivevansker samt spesifikke matematikkvansker

·         Utviklingshemmede som trenger å lære mer

Voksne med syns- eller hørselshemming.

Spesialundervisning for voksne kan f. eks inneholde:

·         Norsk, lese- og skriveopplæring

·         Språkstimulering

·         Alternativ kommunikasjon

·         Praktisk regning, klokketrening, personlig økonomi

·         Samfunnsorientering

·         Engelsk

·         Læring av dagliglivets gjøremål (ADL), heimkunnskap

·         Grunnleggende opplæring/stimulering for multifunksjonshemmede

·         Kroppsøving, fysisk trening

·         Praktisk/estetiske fag (forming, musikk, drama)

·         Arbeidsforberedende trening

·         Bruk av kompenserende hjelpemidler

·         Kognitiv rehabilitering etter hjerneskader/ulykker

·         Bruk av PC som arbeidsredskap

·         Arbeidslivslære

·         Mobilitytrening for synshemmede

·         IKT for synshemmede

Opptrening etter cochleaimplantat for voksne døvblitte

Spesialundervisning for voksne  er vanligvis et deltidstilbud som gis for en bestemt periode eller et bestemt antall timer. Den kommer i tillegg til arbeid eller annet dagtilbud. Opplæringen kan bli gitt på dagtid, ettermiddagstid eller kveldstid og kan foregå i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Opplæringen bør inngå som en del av elevens habiliterings- og rehabiliteringsopplegg i samarbeid med øvrige ledd i tiltakskjeden.

Avhengig av elevenes funksjonsnivå, vil dette opplæringstilbudet kunne foregå i elevenes nærmiljø eller i lokaliteter med elever som kommer fra forskjellige miljøer.

Staupshaugen VO sitt ”Prosjekt sanserom” kan (innen ISK)være et sentralt punkt innen spesialundervisning både for barn og voksne som har behov for sansestimulering som ledd i sitt opplærings- og utviklingstilbud. Dette tilbudet er avhengig av spesielt innredede rom med utstyr spesielt utformet for sansestimulering på flere områder. Et utbygd sansestimuleringstilbud vil kreve at brukere blir brakt til/fra dette tilbudet, og at det blir tilsatt personale ved denne enheten som både kan foreta stimulering av brukere samt stå for opplæring av lokalt personale slik at en del av tiltakene som viser seg å være effektive under utprøvingsfasen kan videreføres i brukerens heimemiljø.

Det bør utvikles et omfattende samarbeid med de videregående skolene om gjensidig bruk av sansestimuleringsutstyr og andre læremidler for multifunksjonshemmede.

4.2. Generelt voksenopplæringsbehov – teoretisk omfang

Utdanningsdirektøren i Møre og Romsdal har utarbeidet rapporten ”Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne”

Dersom en bruker de demografiske data fra denne rapporten i ISK, finner vi at det kan være et uregistrert behov for  grunnskoleinnretta voksenopplæringstiltak på ett eller annet nivå hos inntil 160 personer. Med 1,375 lærertimer pr elev pr uke som gjennomsnittlig utgangspunkt vil en her kunne få behov for ca 9 lærerstillinger.

Levanger og Verdal kjøper i år grunnskoleopplæringstilbud fra  Levanger og Verdal videregående skoler. Kommunene har ikke gått ut til innbyggerne med opplysning om hvilke rettigheter personer over 16 år har etter Opplæringsloven. Markedsanalyse er ikke foretatt.

Kjøpte tjenester fra de videregående skolene vil kunne gå inn i den budsjettrammen de anslåtte 9 lærerstillinger vil kunne omfatte.

Prosjektgruppas konklusjon:

Kommunene oppfyller  i dag ikke sine lovpålagte oppgaver når det gjelder generell voksenopplæring.

Prosjektleder ba de videregående skolenes beskrive sine muligheter til å gå inn som samarbeidspartnere med kommunene om å tilby grunnskoleopplæring til voksne. Skissa ble utarbeidet til Prosjektgruppa som skulle vurdere voksenopplæringssituasjonen innen ISK:

Utdrag fra skissa følger her i kursiv.

Dato: 11.02.2004

Om voksenopplæring i regi av de videregående skolene og tanker om behov for samarbeid og samhandling mellom kommune, fylkeskommune, a-etat og andre aktører.

Ved de to videregående skolene i Levanger og Verdal er det samla en betydelig voksenopplærings-aktivitet. Ved Levanger vgs er det ca 250 voksne og ved Verdal vgs er det ca 150 voksne i særskilt tilrettelagte opplegg i egne klasser for voksne som ønsker å ta fagbrev eller studiekompetanse (vanligvis slik at de ikke har fullt uketimetall og delvis i kombinasjon med praksis). I tillegg går en del voksne i ordinære klasser. De aller fleste av disse klarer seg uten spesielle tilretteleggingstiltak eller bistand, men noen må ha hjelp.

Spesielle tilbud ut over dette drives ved skolene når det gjelder:

Bistand til voksnes lesevansker/skrivevansker m.m. Dette skjer gjennom tiltakene Lese- og skriveringen ved Verdal vgs og Læringsverksted for voksne ved Levanger vgs. Her får voksne med slike vansker hjelp til å komme i gang igjen med opplæring og støtte i arbeidet med å klare den opplæringa de har startet på. Dette skjer i nært samarbeid med A-etat og Dysleksiforbundet.

Grunnskole for voksne, samarbeid med kommuner og med A-etat

Salg av tjenester til næringslivet for voksne som trenger hjelp til å komme i gang

Gjennom a-etat og kommunene signaliseres det behov for utvida innsats for å hjelpe en del voksne som enten står utenfor arbeidslivet eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av manglende formell kompetanse. Voksne som av ulike årsaker har vansker med å komme i gang med formell kvalifisering gjennom skolene. Ved utradisjonelle opplegg og med større grad av samarbeid og koordinering er de videregående skolene innstilt på å gå inn dette arbeidet. Skolene har antakelig opplæringsmiljøer som kan være positivt for mange voksne (praktisk retta opplæring i en relativt lite skoleprega situasjon). 

Spesialpedagogisk voksenopplæring

I 2002 var den innen ISK 83 voksne personer som fikk logopedhjelp av varierende omfang og lengde. Tjenesten ble i Levanger utført av kommunalt tilsatte logopeder. I Levanger kommune brukes det i år ca 0,5 logopedressurser til VO,- dvs. ca 250.000 kroner. I Verdal har tjenestene vært kjøpt fra privatpraktiserende logopeder. De privatpraktiserende logopedene lønnes fortsatt over Rikstrygdeverket etter avtale mellom Norsk Logopedlag og RTV. Det arbeides nå på sentralt hold (Helsedepartementet) med å si opp avtalen med RTV og overføre alt ansvaret, også det økonomiske, til den enkelte kommune. Det er gjennomført høring i denne forbindelse. Dersom kommunene blir pålagt å lønne logopeder som driver denne delen av voksenopplæringa (gjelder først og fremst slagrammede med språk- og talevansker) vil det være mest økonomisk lønnsomt å ha logopedene kommunalt ansatt.

De kommunale logopedene melder  at de (med nåværende bemanning) ikke har kapasitet nok til å prioritere voksnes behandlingstilbud i tilstrekkelig grad.

Dersom hver av disse  83 personene skal få gjennomsnittlig 1,375 uketimer, vil dette utløse behov for ca 4 stillinger innen voksenlogopedi/språktrening.

De videregående skolene har tilbud om lese-/skriveverksted for personer med lese-/skrivevansker og/eller dysleksi. Her er det glidende overgang mellom grunnskolenivå og videregående skoles nivå. Samarbeid mellom Verdal og Levanger kommuner og de videregående skolene ble iverksatt i 2003-04.

Prosjektgruppas konklusjon:

Kommunene oppfyller i dag i liten grad sine lovpålagte oppgaver for denne brukergruppen.

Vurdering:

Levanger kommune hadde skoleåret 2003-04 sammen med Verdal kommune en avtale med Levanger videregående skole som har vist seg å fungere utmerket ut fra de eksisterende rammevilkår. Forslaget til neste års rammeavtale har samme prisramme som fjorårets.

I følge §13 i forskriften som angir virksomheten i Innherred samkommune

har ikke Verdal og Levanger kommuner lenger ansvar for VO etter OPL §4A. Det ligger til samkommunen. Avtalen med Levanger videregående skole må derfor legges fram for samkommunestyret for godkjenning. Avtalen må gjøres mellom Innherred samkommune og Levanger vgs. Utgiftene fordeles etter antall elever fra hver kommune. Kommuner utenfor ISK kan delta på samme vilkår dersom det er ledige elevplasser. Tilbudet fra Levanger vgs. vedlegges saken.

Opplæringslova er klar når det gjelder hvilke rettigheter den enkelte voksne har. Det er tilstrekkelig at den voksne søkeren melder behov for oppdatering av sine grunnskolekunnskaper i ett eller flere fag, eller for spesialopplæring.

Det er i ISK ingen egen voksenopplæringsenhet, og voksenopplæringa er spredd mellom flere enheter og forvaltningsnivå. (Sjefsgården VO, Møllegata VO, Staupshaugen VO, Levanger og Verdal vgs.samt noen få individuelle spesialpedagogiske opplegg).   Samarbeidsavtalen som  kommunene og Levanger videregående skole hadde for skoleåret 2003-04 var økonomisk og pedagogisk meget gunstig for kommunene, som med denne avtalen hadde et reelt tilbud å sette fram for de som meldte sine behov for voksenopplæring på grunnskolens nivå innen et område kommunene enda ikke har egne tiltak å sette inn.

Det er også i 2004-05 behov for voksenopplæringstilbud på grunnskolenivå innen Innherred samkommune. Forespørslene kommer inn til kommuneadministrasjonene med ujevne mellomrom. Søkerne blir videresendt til Levanger vgs. for realkompetansevurdering og individuelt tilpassede tiltak.

<<forrige sak | sakliste>> | vedtak ^

Gå til hovedside Innherred samkommune