Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

13.10.2004

Samkommunestyret 07.10.04

sak 044/04

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak

FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes

Arkiv:   K2-U01
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004004875

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

07.10.2004

ABH

044/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret vil ovenfor  styrene og generalforsamlingene i Verdal Vekst AS og Levanger Næringsselskap AS anbefale at:

a)     Fra 01.01.2005 skifter Verdal Vekst AS navn til Innherred Vekst AS og viderefører og utvikler den forretningsplan Verdal Vekst har i dag som et omstillings- og utviklingsselskap uten utbytte til eierne. Jfr. rapportens forslag til Forretningsplan og Prospekt med eventuelle endringer som nedennevnte punkter kan medføre.

b)     Det rettes en emisjon mot følgende nye eiere:

c)     Det forutsettes at Levanger kommune yter et like stor rammetilskudd som Verdal kommune, kr. 2.500.000,-, og at andre offentlige midler til næringsutvikling som omstillingsmidler i tilknytning til Rinnleiret, RUP-midler etc. disponeres av Innherred Vekst.

d)     Gjennom den satsing samkommunen nå ønsker å gjennomføre innenfor næringsutvikling, må Innherred Vekst arbeide for å øke overføringene fra fylkeskommunen gjennom en økning av rammetilskudd til Levanger kommune og utvidelse av omstillingsperioden.

e)     Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen/deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling.

f)      Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommune blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger.

g)     Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007.

h)     Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng.

2.      Før rapport med anbefalinger oversendes til respektive selskaper, bør rapporten med denne anbefaling behandles i kommunestyrene

Vedlegg:

1.      Prosjektrapport Felles næringsselskap, datert 29. sept. 2004, Arne U. Hoff, KPMG PDF

2.      Referat fra workshop på Stiklestad 1.sept. 2004  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

-  Forstudiet Regional Næringsutvikling FLV, datert24.01.93, Verdal Vekst AS.

-  Forstudierapport Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner (FLV), datert 31.08.01, KPMG

Saksopplysninger:

BAKGRUNN

Ved behandlingen av forstudien Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner (FLV), datert 31.08.01 ble regional næringsutvikling satt på dagsorden som 1 av 5 områder som skulle prioriteres i det videre arbeidet. Dette arbeidet ble fulgt opp av en forstudie Regional Næringsutvikling FLV, datert 24.01.03. hvor konklusjonen var at det skulle foreligge et konkret forslag til en modell for et felles næringsselskap innen 1. jan. 2004.

Mandat og organisering av prosjektet ble vedtatt i felles formannskapsmøte 29.01.04, sak 02/04.

MANDAT OG ORGANISERING

Følgende mandat ble vedtatt:

1.      Lage en fullstendig prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil arbeide for å løse oppgaven sin.

2.      Med bakgrunn i forstudien utarbeide en fullstendig forretningsplan for et nytt regionalt næringsutviklingsselskap i aksjeselskapsform.

·         Forretningsplanen skal bl.a. inneholde:

·         Selskapets policy som utviklingsaktør.

·         Selskapets potensial som kommersiell aktør

·         Selskapets rolle som kapitalinstrument, herunder selskapets mulige eierrolle/styrerolle i andre selskaper.

3.      Avklare grensesnitt mot andre beslektede selskaper i de tre kommunene og relevante oppgaver som kommunene selv forvalter i dag. - Verdal Næringsforum,  Markedsplassen m.v.

4.      Kartlegge nye beslektede oppgaver/aktiviteter som bidrar til å styrke utviklingspotensialet for selskapet (samt evt. overføring av oppgaver fra off. etater som Fylkesmannen m.fl.)

5.      Avklare grensesnitt/samarbeidsrelasjoner til regionale og nasjonale næringsutviklingsaktører som SIVA, SND, NTFK  + private selskaper som IndPro, Steinkjer Næringsselskap m.fl. og kapitalinstrument som Trøndelag  Vekst, TÆL m.v.

6.      Med bakgrunn i punktene 2- 5, utarbeide et prospekt med vedtekter for det nye selskapet som bl.a viser:

·         Eierforhold fordelt på privat næringsliv og offentlig virksomhet.

·         Kapitalbehov i form av  egenkapital / aksjekapital og evt. fondsmidler

·         Styresammensetning

·         Selskapets navn.

·         Selskapets forretningsadresse

7.      Prosjektets analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktelig rapport. Rapporten skal inneholde det nødvendige grunnlag for ISK, kommunene, og de eksisterende selskapenes styrende organer, til å fatte de endelige vedtak.

Etter en tilbudsrunde ble KPMG v/Arne U. Hoff engasjert som prosjektleder.

Prosjektet ble organisert med en prosjektgruppe og en styringsgruppa hvor både næringsliv, politikere og administrasjonen i kommunene var representert. I tillegg ble det foretatt intervjuer og arrangert en workshop. Ca. 50 personer deltok i disse aktivitetene. Vedr. sammensetning av prosjektgruppe og styringsgruppe vises til prosjektrapporten, vedlegg 1.

PROSJEKTRAPPORTENS HOVEDKONKLUSJON

·         Hovedmål med et felles næringsselskap for Levanger og Verdal er å oppnå mer næringsutvikling pr krone.

Prosjektgruppa foreslår følgende:

·         Næringsutvikling i kommunene samordnes fra og med 1.januar 2005 og at oppgaven gis til Verdal Vekst AS. Verdal Vekst utvider da området for nyskapings- og utviklingsarbeidet til å omfatte Levanger kommune.  Selskapet bør endre navn til Innherred Vekst AS, og få et bredere eierskap. Det bør rettes en emisjon til Levanger kommune, Markedsplassen Levanger AS og eventuelt andre aktuelle virksomheter i Levanger (for eksempel HiNT, Norske Skog og Helse Nord-Trøndelag).

·         Langsiktig satsning innen næringsutvikling krever at et slikt selskap må plasseres i en pengestrøm. Finansiering av næringsutvikling i regionen er sikret frem til 31.12.2007, men for at arbeidet skal kunne videreføres etter denne datoen, må man ha  stabile inntekter over tid. Prosjektgruppen mener at det bør skje trinnvis oppbygging av en form for kommersiell virksomhet som gir tilstrekkelig avkastning til å finansiere fremtidig næringsutvikling. Det er viktig at man får med seg langsiktige eiere, og at ale er samstemt om en strategi som innebærer at den kapital som akkumleres skal gå til generell næringsutvikling.

·         Levanger Næringsselskap AS danner basis for en fremtidig, lønnsom virksomhet.  En mulig vei å gå er å videreutvikle virksomheten i retning av  utvikling og drift av næringsarealer og kommunal eiendom. Prosjektgruppa foreslår arbeidet med å utvikle næringsarealer også skal omfatte Verdal kommune og at selskapet endrer navn til Innherred Næringsselskap AS. Det rettes en emisjon til Verdal kommune, slik at begge kommunene blir likeverdige eiere.

·         Kommunene anbefales å sette i gang en egen utredning om hvorvidt Innherred Næringsselskap kan være kimen til en fremtidig virksomhet som gir tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingen etter 2007. Arbeidet bør munne ut i en forretningsplan for selskapet. Prosjektet bør legges til Innherred Vekst, da dette tilfredstiller de krav til prosjekter som sistnevnte skal ta seg av.

·         Når tidspunktet for avslutning av nyskapings- og utviklingsperioden nærmer seg, kan eventuelt styrene i Innherred Vekst og Innherred Næringsselskap vurdere fusjon.

·         Som et alternativ til å ansette egen ledelse i selskapet mener prosjektgruppen at eierne og styret bør vurdere om Innherred Vekst kan få oppdraget med å være ”management” for Innherred Næringsselskap. Fordelen er at alle krefter samles i en organisasjon og at man får en oversiktelig utviklingsprosess frem til 01.01.2008.

Prosjektgruppa illustrerer sitt forslag slik:

Klikk for større figur

Prosjektrapporten har en gjennomgang av hvilke alternativer prosjektgruppa har arbeidet med i utviklingen av et felles næringsselskap. I vedlegget er det kort nevnt erfaringer fra andre lignende omstillingsprosjekter i Norge.

Prosjektgruppa har utarbeidet Forretningsplan og Prospekt for Innherred Vekst. Disse er vist som vedlegg 1 og 2 i rapporten.

Vurdering:

Prosjektgruppa har svart tilfredsstillende på det mandat som ble gitt prosjektet.

Prosjektgruppa har hatt en løpende og meget god kommunikasjon opp mot prosjektansvarlig og styringsgruppa under arbeidet med prosjektet. Fristen  for ferdigstillelsen av prosjektet ble forskjøvet til 01.09.2004. Dette skyltes  gjennomføringen av en workshopen på Stiklestad 1. sept.. Dette var nødvendig både for å få testet ut de forskjellige alternativer for utvikling av selskapet og for å skape eierforhold til prosjektet blant de ulike aktører vedr. næringsutvikling i regionen. Referatet fra workshopen følger vedlagt, vedlegg 2.

Det synes som det er stor enighet om å forsette det arbeid som Verdal Vekst AS har startet opp. Forslaget om at selskapet også skal ivareta ansvaret for nyskapings- og utviklingsarbeidet til også å omfatte Levanger kommune meget fornuftig. Dette er også i tråd med de sentrale føringer om bruken av midlene hvor regionale prosjekter skal etableres også ut over vår region. Dette forutsetter at de oppgaver som Levanger Næringsselskap ivaretar for Levanger kommune innen nyskapings- og utviklingsarbeidet overføres til det nye selskapet Innherred Vekst og at de RUP-midler og omstillingsmidler (Rinnleiret) kommunen i dag får fra fylkeskommunen, disponeres av Innherred Vekst. I tillegg forutsettes det at Levanger kommune gir et like stor rammetilskudd som Verdal kommune – kr. 2.500.000,- pr. år. Dette er ivaretatt i vedtatte økonomiplan.

I tillegg til at det rettes en emisjon mot Markedsplassen, Norske Skog og HiNT, bør også Helse Nord-Trøndelag forespørres om de finner dette aktuelt.

Med den satsing Verdal og Levanger kommuner nå foretar i sitt næringsutviklingsarbeid både gjennom Innherred Vekst og Innherred Næringsselskap, bør en større andel av de fylkeskommunale og eventuelt statlige midler tilflytes denne regionen. Dette kan også skje ved at omstillingsperioden utvides. Innherred Vekst må arbeidet aktivt for at dette skjer

Som det framgår av rapporten, referatet fra workshopen (vedlegg 2) og samtalene i styringsgruppa, har selskapets ”levedyktighet” etter at omstillingsperioden er over (31.12.2007), stått sentralt. Prosjektrapporten beskriver dette meget godt. Her heter det: Langsiktig satsning innen næringsutvikling krever at et slikt selskap må plasseres i en pengestrøm. Finansiering av næringsutvikling i regionen er sikret frem til 31.12.2007, men for at arbeidet skal kunne videreføres etter denne datoen, må man ha  stabile inntekter over tid. Prosjektgruppen mener at det bør skje trinnvis oppbygging av en form for kommersiell virksomhet som gir tilstrekkelig avkastning til å finansiere fremtidig næringsutvikling. Det er viktig at man får med seg langsiktige eiere, og at ale er samstemt om en strategi som innebærer at den kapital som akkumuleres skal gå til generell næringsutvikling. Dette står også sentralt i erfaringene fra andre steder i landet. Ved å ivareta dette forholdet allerede nå, burde vi ha en stor sjanse for å kunne lykkes. Det kan heller ikke forventes at kommunene vil være i stand til å øke sine rammeoverføringer til selskapet.

Prosjektgruppas forslag om at Levanger Næringsselskap As danner basisen  for en framtidig lønnsom virksomhet og ”døpes om” til Innherred Næringsselskap AS støttes. I første omgang forutsettes det da at det rettes en emisjon mot Verdal kommune og at drift og utvikling av næringsarealer og kommunal eiendom blir ansvarsområdet. Dersom Innherred Vekst skal lykkes i sine mål innen næringsutvikling, vil også behovet for å ligge i forkant med tilrettelegging av næringsarealer med god infrastruktur bli svært viktig. Det bør tas sikte på å foreta de nødvendige emisjoner slik at det nye selskapet er operativt fra 01.07.2005.

En grenseoppgang mot andre aktører som driver kommersielt i dette området er helt nødvendig før det fattes noe vedtak på hvilke områder det nye selskapet skal kunne gi avkastning som igjen skal pløyes inn i næringsutvikling. Eventuelt andre aktørers deltakelse i et slikt selskap vil også stå sentralt i den avklaring som må finne sted. Igangsettingen av et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet for å kunne gi tilstrekkelig avkastning til å finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007, støttes. I prosjektet må både grenseoppgangen mot andre aktører og eventuelt deltakelse fra disse aktører på eiersida avklares.

Om det skal skje en fusjon mellom de to foreslåtte selskapene er avhengig av både hvordan næringsselskapet utvikles og hvordan vekstselskapets rolle mht. å skaffe seg tilskuddsmidler utvikler seg.

Innherred Næringsselskap bør ikke bygges opp med en egen administrasjon. Denne tjenesten bør kjøpes. Her vil det være flere aktuelle alternativer. En ser imidlertid de fordeler ved at Innherred Vekst tar denne oppgaven. Spesielt gjelder dette i den ”oppbyggende fasen” av selskapet står ovenfor hvor det må være tette band mellom de to selskapene.

Den foreslåtte forretningsplan og prospekt for synes god. Det vil sannsynligvis være behov for en del endringer blant annet mht. eierforhold i det nye selskapet. Detaljer i forretningsplanen og prospektet bør ikke ha det store fokus på dette tidspunkt i prosessen.

Det vil være opp til de respektive styrer og generalforsamlinger å fatte de nødvendige vedtak. Samkommunen og det enkelte kommunestyre kan kun komme med sine anbefalinger, men de respektive kommuner vil som framtidige eiere og med sine rammeoverføringer være de viktigste aktører for at selskapene skal kunne ha ”livets rett”. Det er derfor naturlig og nødvendig at denne saken også behandles i de to kommunestyrene.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune