Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

07.10.2004

Samkommunestyret 07.10.04

sak 043/04

<<sakliste | neste sak>>| vedtak

SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

Saksansvarlig: Ola Stene

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004002208

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

15.04.2004

OST

023/04

Samkommunestyret

07.10.2004

OST

043/04

SAMKOMMUNESTYRET 7. OKTOBER:

ADMINISTRASJONSSJEFENS  FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Fra 1.2.2004 innføres følgende godtgjøringer for Samkommunestyrets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører:

·         Fast årlig godtgjøring: 3% av den godtgjøring samkommuneordføreren har fra egen morkommune pr. 1. januar i kalenderåret.

·         Varamedlemmer godtgjøres med kr. 500,- pr. møte de deltar på.

·         De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og den faste godtgjøringen opphører.

  1. Skyss- og utgiftsdekning og erstatning for tap i arbeidsinntekt dekkes av morkommunene etter gjeldende regelverk for den enkelte kommune.

Saksopplysninger:

Den nedsatte arbeidsgruppa har laget følgende notat fra sitt arbeid:

I samkommunestyrets møte den 15. april 2004, sak nr. 023/04, ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere og komme med forslag til reglement for godtgjøring i Innherred Samkommune. Som medlemmer av gruppa ble oppnevnt: Bjørn Iversen (leder), Hans Heieraas og Gudny Ronglan. Rita-Mari Keiserås ble av administrasjonssjefen oppnevnt som sekretær for gruppa.

Gruppa har hatt 3 møter, den 6. mai, 12. mai og 27. august. I tillegg har gruppas arbeid blitt drøftet i samkommunestyrets møte den 27. mai.

Ut fra vedtakets ordlyd er gruppens mandat å vurdere og komme med forslag til regler for godtgjøring i Innherred Samkommune.

Sammendrag fra gruppas arbeid/vurdering:

Forsøket  ” Innherred Samkommune” er et prosjekt/forsøk av stor nasjonal interesse. Prosjektet har også klare politiske dimensjoner. For å kunne lykkes med prosjektet er en avhengig av en betydelig politisk innsats. Mange av utfordringene innenfor prosjektet er politisk nybrottsarbeid.

Samkommunestyret utgjør Innherred Samkommunes eneste politiske organ, og medlemmene vil dermed måtte arbeide både med formannskaps- og komité/hovedutvalgsoppgaver i tillegg til tradisjonelle kommunestyreoppgaver.

Når det gjelder størrelsen på godtgjøringen har gruppa vurdert det slik at det ikke er mulig å samkjøre morkommunene med hverandre. De to kommunene har i dag helt forskjellige godtgjøringssystem med betydelig forskjell mellom satser. Det betyr at det i forsøksperioden må bli ulik godtgjøring mellom de folkevalgte i samkommunen og morkommunene.

Gruppa har kommet fram til at 3% av samkommuneordførerens godtgjøring pr. 1. januar i kalenderåret, alt i alt er et rimelig nivå for samkommunestyrets medlemmer. Det foreslås samtidig at den faste godtgjøringen må avkortes ved stort fravær. Det foreslås at den avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og at den faste godtgjøringen opphører .

Den faste godtgjøring dekker alle politiske oppdrag innen Innherred Samkommune.

Når det gjelder ordfører og varaordfører i samkommunen har gruppa kommet fram til at de må få en økning i godtgjøringen tilsvarende faste medlemmer til samkommunestyret. Både ordfører og varaordfører er heltidspolitikere som har en godtgjøring i morkommunen som tilsvarer rådmannens lønnsnivå. Arbeidet i samkommunen må ses på som en del av jobben til ordførerne. Det er derfor ikke rimelig at de skal ha høyere godtgjøring enn faste medlemmer.

Kostnadene med å innføre denne godtgjøringsordningen er en naturlig del av forsøksprosjektets utgiftsside, og dekkes i sin helhet over Innherred Samkommunes budsjett.

GRUPPAS FORSLAG:

Det innføres følgende regler for godtgjøring til folkevalgte i Innherred Samkommune:

1.     Erstatning for tap i arbeidsinntekt   

1.1. Ulegitimert tap

       For ulegitimert tap i ordinær inntekt som følge av vervet, kan etter regning utbetales erstatning med inntil kr. 1.000,- pr. dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste utbetales som hovedregel forholdsmessig etter den tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet.

       Full dekning gis for 6 timers fravær eller mer. For fravær på inntil 4 timer utbetales kr. 600,-.

1.2.  Legitimert tapt arbeidsfortjeneste

         For legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan erstatning etter bekreftet regning ytes med inntil kr. 2.000,- pr. dag.

2.      Godtgjøring   

2.1.  Nivå for godtgjøring

         Samkommunestyrets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører, godtgjøres fast med 3% av den godtgjøring samkommuneordføreren har fra egen morkommune pr. 1. januar i kalenderåret.

       Varamedlemmer godtgjøres med kr. 500,- pr. møte de deltar på.

2.2.  Fravær fra ombudet

       De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og den faste godtgjøringen opphører.

3.      Skyss- og utgiftsdekning

       Skyss- og utgiftsdekning forøvrig dekkes etter gjeldende regulativ for kommunene.

Kostnadene med denne godtgjøringsordningen dekkes i sin helhet over Innherred Samkommunes budsjett.

Det forutsettes at reglementet gjøres gjeldende fra 1. februar 2004.

Verdal/Levanger, 27. august 2004

Bjørn Iversen                    Hans Heieraas                            Gudny Ronglan

Rita-Mari Keiserås
sekr.

Vurdering:

Arbeidet i samkommunestyret er et offentlig verv som etter Kommuneloven skal godtgjøres, og det er bare samkommunestyret selv som kan fastsette godtgjøringen.

Den nedsatte arbeidsgruppa har hatt en vanskelig jobb. De har forsøkt å plassere inn godtgjøring for vervet i samkommunen med de kommunale vervene.

Godtgjøringsreglementene i de to morkommunene er nokså forskjellig, men gruppa har ikke funnet det aktuelt å foreslå noen harmonisering av disse nå.

Den foreslåtte godtgjøringen på 3% av Ordførers godtgjøring vil gi en helårs godtgjøring på kr 15.600 pr medlem med den godtgjøring samkommuneordfører hadde 1.1.2004. For 18 medlemmer vil dette gi en kostnad på 320.000 kr + godtgjøring til møtende varamedlemmer. I tillegg til dette vil refusjon i tap av arbeidsinntekt tilkomme.

Hensikten med forsøket med samkommune er jo å få mer tjenester pr krone. Samkommunemodellen ble valgt som et alternativ til IKS-organisering nettopp for å sikre politisk styring og effektivisering. Samkommunen har ikke fått større ansvar enn de to kommunene tidligere hadde hver for seg. Den samlende saksmengden vil jo dermed gå ned ved å flytte saker som begge kommunene tidøligere behandlet til samkommunen. Det vil være slik at økt saksmengde i samkommunestyret vil føre til tilsvarende reduksjon i saksmengde i kommunale organer. Det kan derfor reises spørsmål ved om ikke godtgjøringen for disse vervene burde reduseres i takt med innføring av godtgjøring for samkomunevervene. Det er en diskusjon de to morkommunene må ta.

Administrasjonssjefen synes ikke det er riktig å ha noen mening om størrelsen på godtgjøringene, men konstater at det foreslåtte beløp ligger innenfor det en i budsjettet for samkommunen har satt av til politisk arbeid (400.000) om en ikke tar med refusjon for tap i arbeidsinntekt.

Når det gjelder refusjon i tapt arbeidsinntekt foreslår arbeidsgruppen også et eget opplegg for samkommunen. Her vil administrasjonssjefen foreslå at en i stedet følger reglene for den enkelte morkommune. Det er jo slik at samkommunestyremedlemmene også har kommunale verv. Det blir etter min vurdering merkelig å gi annen dekning for tap i arbeidsinntekt for vervet i samkommunen enn hva tilfelle er for kommunale vervene. Av praktiske årsaker vil jeg derfor tilrå at refusjon i tap av arbeidsinntekt følger morkommunenes regler og honoreres av morkommunen. Her vil jo morkommunene ha en finansiering av dette gjennom at mengden og lengden på møter i morkommunen blir lavere som følge av samkommunen. Jeg synes derfor det er god grunn til å behandle dette forskjellig fra den faste godtgjøringen.

Også når det gjelder skyss vil jeg tilrå at det er morkommune som tar dette. Dette forenkler situasjonen for den folkevalgte som ikke behøver å sende reiseregninger både til kommunen og samkommunen, og det forenkler det administrative arbeidet betydelig.

15.04.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Odd Thraning (DNA) foreslo at det velges 3 medlemmer til gruppa. Bjørn Iversen (DNA) velges som medlem.

Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet forslag på Hans Heieraas (SP) som medlem.

Olav Norberg (H) fremmet forslag på Gudny Ronglan (KRF) som medlem.

Odd Thraning foreslo at Bjørn Iversen velges som leder.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-023/04 Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe på 3 personer som vurderer og kommer med forslag til reglement for godtgjøring i Innherred Samkommune. Som medlemmer av arbeidsgruppa oppnevnes:

Administrasjonssjefen oppnevner sekretær.

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det settes ned en arbeidsgruppe som vurderer og kommer med forslag til reglement for godtgjøring i Innherred Samkommune. Som medlemmer av arbeidsgruppa oppnevnes:

……………………………………..

……………………………………..

Administrasjonssjefen oppnevner sekretær.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.      Reglement for godtgjøring Verdal kommune PDF

2.      Reglement for godtgjøring Levanger kommune

Saksopplysninger:

Medlemmene i samkommunestyret får i dag ingen fast møtegodtgjøring. Levanger og Verdal kommuner har hver sine reglement for godtgjøring som blir fulgt. Det vil si at det blir utbetalt forskjellig godtgjøring for samkommunestyrets medlemmer ut fra hvilken kommune de hører til.

Vurdering:

Administrasjonssjefen mener det bør lages felles regler for godtgjøring til samkommunestyrets medlemmer, eller eventuelt at det lages et felles reglement som gjelder for både Verdal, Levanger og Innherred samkommune.

Administrasjonssjefen vil foreslå at det settes ned en liten arbeidsgruppe som vurderer saken og kommer med forslag til godtgjøringsreglement.

<<sakliste | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune