Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

02.09.2004 Kl. 13:00- 16:10, LEVANGER RÅDHUS – KOMMUNESTYRESALEN

SAKLISTE: | som PDF  |  møteprotokoll som PDF

Sak nr.

Sakstittel

034/04

REFERATSAKER

utredning

035/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.06.04

036/04

NORD-TRØNDELAGSFORSKING - 1. MILEPELSEVALUERING

utredning

037/04

HØRING : SKATTEOPPKREVERUTVALGETS UTREDNING- NOU 2004:12  -  BEDRE SKATTEOPPKREVING

utredning

038/04

FORSLAG TIL FELLES FYLKESPLAN FOR NORD- OG SØR- TRØNDELAG, UTTALELSE

utredning

039/04

SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

utredning

040/04

RESULTATRAPPORT PR. 30.06.2004

utredning

041/04

RINNLEIRETS VENNER - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN 2005

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant

Status

Møtte

Merknad

Kristoffersen Gerd Janne

Verdal

Dna,Sp

ordfører

x

 

Thraning Odd

Levanger

Dna,H,Krf,V

varaordfører

x

 

Arentz Rannveig Munkeby

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Eriksson Robert

Verdal

Frp, H, Krf

medlem

x

 

Fredriksen Brit

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Hallem Tomas Iver

Verdal

Dna,Sp

medlem

-

forfall

Heieraas Hans

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Hildrum Kristin Johanne

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Holm Trude

Verdal

Dna,Sp

medlem

-

forfall

Hynne Hilde Haugan

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Iversen Bjørn

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Johansson Lennart

Verdal

Sv

medlem

-

forfall

Meinhardt Birger

Levanger

FrP

medlem

-

forfall

Nesgård Gunnhild Øwrum

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Norberg Olav

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Norum Kåre

Verdal

FrP, H, KrF

medlem

x

 

Ronglan Gudny

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Trøite Jostein

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Midthjell Sverre B.

Verdal

Dna,Sp

Varamedlem 1

x

(Hallem)

Stiklestad Kjell

Verdal

Dna,Sp

Varamedlem 3

x

(Holm)

Hallem Trine

Verdal

Sv

Varamedlem 1

x

(Johansson)

Holten Steinar Levanger

Frp

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, rådmann Inger Marie Bakken og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

I tillegg var tilstede:

Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, økonomisjef Meier Hallan, prosjektleder John Ragnar Sæther og kemner Rolf Baglo.

Permisjoner:

Brit Fredriksen fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 040/04.

Gudny Ronglan fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 040/04.

Rannveig Munkeby Arentz fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 040/04.

Orienteringer:

·         Demokratiprosjektet ved Endre Kanestrøm

·         Rusundersøkelsen ved Baard Skjørholm

·         Bjørn Iversen orienterte fra arbeidet i arbeidsgruppa som skal vurdere og komme med forslag til regler for godtgjøring i Innherred Samkommune. | ^


 

 

 

034/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-034/04 VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

 

035/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 17. juni 2004 godkjennes.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-035/04 VEDTAK:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 17. juni 2004 godkjennes. | ^

 

 

 

036/04: NORD-TRØNDELAGSFORSKING - 1. MILEPELSEVALUERING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred samkommunestyre tar rapporten "Innherred samkommune. 1. milpælsevaluering av forsøket" til orientering.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Trine Hallem (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret vil understreke betydningen av å følge opp de faresignalene vedrørende arbeidsmiljøet som rapporten setter fokus på.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt.

Hallems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

ISK-036/04 VEDTAK:

Innherred samkommunestyre tar rapporten "Innherred samkommune. 1. milpælsevaluering av forsøket" til orientering.

Samkommunestyret vil understreke betydningen av å følge opp de faresignalene vedrørende arbeidsmiljøet som rapporten setter fokus på. | ^

 

 

 

037/04: HØRING : SKATTEOPPKREVERUTVALGETS UTREDNING- NOU 2004:12  -  BEDRE SKATTEOPPKREVING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred samkommunestyre frarår at staten overtar kommunenes ansvar for skatteoppkrevningen. Fellesløsninger mellom flere kommuner er etter vår oppfatning et bedre alternativ. Da kan en oppnå  ønskede stordriftsfordeler uten å tape nærheten mellom skatteoppkrever og innbygger.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-037/04 VEDTAK:

Innherred samkommunestyre frarår at staten overtar kommunenes ansvar for skatteoppkrevningen. Fellesløsninger mellom flere kommuner er etter vår oppfatning et bedre alternativ. Da kan en oppnå  ønskede stordriftsfordeler uten å tape nærheten mellom skatteoppkrever og innbygger. | ^

 

 

 

038/04: FORSLAG TIL FELLES FYLKESPLAN FOR NORD- OG SØR- TRØNDELAG, UTTALELSE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred samkommune støtter arbeidet med felles fylkesplan for trøndelagsfylkene.

Ut fra en helhetsvurdering mener Innherred samkommune at følgene mål også innarbeides fylkesplanen:

§         Videreføre arbeidet for etablering av gassrørleding i Trondheimsfjorden

§         Havnesamarbeidet videreutvikles for å sikre fremtidsrettede løsninger i forhold til varetransport til og fra regionen

§         Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester evalueres og eventuelt justeres i samhandling med aktuelle kommuner.

§         Det legges til rette for økt livskvalitet ved å forbedre folkehelsen og å sikre alle tilgang til arbeidslivet. 

§         Bedre rammebetingelser for riks – og fylkesveger sikres

§         Nullvisjonen innføres som mål i trafikksikkerhetsarbeidet.

§         Trønderbanen rustes opp slik at reisetiden Trondheim – Steinkjer reduseres i samsvar med tidligere mål og Meråkerbanen bør rustes opp

§         Utrede sikring av kulturlandskapet som eget satsingsområde

§         Utrede tiltak for å redusere rovdyrbelastningen

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet på vegne av H og DNA følgende endringsforslag:

Kulepunkt 3:

Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester endres slik at slike reguleringsbestemmelser bestemmes av den enkelte kommune.

Kulepunkt 7:

Ta bort ordet ”bør” foran Meråkerbanen: ... Meråkerbanen rustes opp.

Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV og V følgende endringsforslag:

Kulepunkt 1:

Arbeidet for etablering av gassrørledning i Trondheimsfjorden videreføres når tekniske og økonomiske forutsetninger for full CO2–håndtering er på plass.

Bjørn Iversen (DNA) fremmet på vegne av DNA og H følgende forslag:

Kulepunkt 1:

Videreføre arbeidet for etablering av gassrørledning i Trondheimsfjorden, og sikre statlig medfinansiering til denne.

Kulepunkt 2:

Havnesamarbeidet videreutvikles for å sikre fremtidsrettede løsninger i forhold til varetransport til og fra regionen.  Det tas sikte på å etablere ett felles havnevesen i Trondheimsfjorden.

Kulepunkt 6:

Nullvisjonen videreføres som mål i trafikksikkerhetsarbeidet.

Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Videreføre mulighetene for samhandling mellom profesjonelle kunstnere og amatører -  eliteidrett og masseidrett.

Avstemning:

Trøites forslag til endring av kulepunkt 1 avvises med 14 mot 4 stemmer.

Iversens forslag til endring av kulepunkt 1 vedtatt med 15 mot 3 stemmer.

Iversens forslag til endring av kulepunkt 2 vedtatt med 13 mot 5 stemmer som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag.

Norbergs forslag til kulepunkt 3 vedtatt med 14 mot 4 stemmer som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag.

Administrasjonssjefens forslag til kulepunkt 4 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til kulepunkt 5 enstemmig vedtatt.

Iversens forslag til kulepunkt 6 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til kulepunkt 7 enstemmig avvist.

Norbergs forslag til kulepunkt 7 vedtatt med 16 mot 2 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til kulepunkt 8 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til kulepunkt 9 enstemmig vedtatt.

Hynnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

ISK-038/04 VEDTAK:

Ut fra en helhetsvurdering mener Innherred samkommune at følgene mål også innarbeides fylkesplanen:

§         Videreføre arbeidet for etablering av gassrørledning i Trondheimsfjorden, og sikre statlig medfinansiering til denne.

§         Havnesamarbeidet videreutvikles for å sikre fremtidsrettede løsninger i forhold til varetransport til og fra regionen.  Det tas sikte på å etablere ett felles havnevesen i Trondheimsfjorden.

§         Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester endres slik at slike reguleringsbestemmelser bestemmes av den enkelte kommune.

§         Det legges til rette for økt livskvalitet ved å forbedre folkehelsen og å sikre alle tilgang til arbeidslivet.  

§         Bedre rammebetingelser for riks – og fylkesveger sikres

§         Nullvisjonen videreføres som mål i trafikksikkerhetsarbeidet.

§         Trønderbanen rustes opp slik at reisetiden Trondheim – Steinkjer reduseres i samsvar med tidligere mål og Meråkerbanen rustes opp

§         Utrede sikring av kulturlandskapet som eget satsingsområde

§         Utrede tiltak for å redusere rovdyrbelastningen

§         Videreføre mulighetene for samhandling mellom profesjonelle kunstnere og amatører -  eliteidrett og masseidrett. | ^

 

 

 

039/04: SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred Samkommune har ingen merknad til etablering av avfallsanlegg/ mottak på Heir.

Det pekes imidlertid på følgende tiltak:

·         Anleggsområdet  sikres med gjerde.

·         Trafikksikkerheten langs adkomstvegen kan forbedres ved å etablere møteplasser.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Samkommunestyret synes saken er for dårlig opplyst og ønsker ei bredere innføring i konsekvensen av drifta av et slikt anlegg. Samkommunestyret ber fylkesmannen om utsettelse av høringsfristen.

Avstemning:

Ordførerens utsettelsesforslag vedtatt med 13 mot 5 stemmer.

ISK-039/04 VEDTAK:

Saken utsettes. Samkommunestyret synes saken er for dårlig opplyst og ønsker ei bredere innføring i konsekvensen av drifta av et slikt anlegg. Samkommunestyret ber fylkesmannen om utsettelse av høringsfristen. | ^

 

 

 

040/04: RESULTATRAPPORT PR. 30.06.2004

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Halvårsregnskap for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering

2.      Enhetene pålegges å gjennomføre tiltak som gir en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004. Innsparingen går med til å dekke forventet merforbruk for ISK-enhetene - i første rekke for barnevern.

3.      Administrasjonssjef og enhetslederne bes kritisk gjennomgå årets budsjett med formål å få en best mulig tilpasning til aktivitetsbehov og optimal tjenesteyting, vurdering av morkommunenes bidrag, samt foreslå eventuell ny avgrensning mot enheter i morkommunen. Årets budsjett/regnskap danner utgangspunkt for forestående økonomiplanarbeid og budsjettarbeid.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-040/04 VEDTAK:

1.      Halvårsregnskap for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering

2.      Enhetene pålegges å gjennomføre tiltak som gir en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004. Innsparingen går med til å dekke forventet merforbruk for ISK-enhetene - i første rekke for barnevern.

3.      Administrasjonssjef og enhetslederne bes kritisk gjennomgå årets budsjett med formål å få en best mulig tilpasning til aktivitetsbehov og optimal tjenesteyting, vurdering av morkommunenes bidrag, samt foreslå eventuell ny avgrensning mot enheter i morkommunen. Årets budsjett/regnskap danner utgangspunkt for forestående økonomiplanarbeid og budsjettarbeid.  | ^

 

 

041/04: RINNLEIRETS VENNER - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN 2005

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret ser positivt på Rinnleirets Venners opplegg for markering av Unionsoppløsningen i 2005 og anmoder Levanger kommune og Verdal kommune om å sette av 15.000 kr hver til arrangementet i sitt budsjett for 2005.

02.09.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Robert Eriksson (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Søknad om støtte til markering av Unionsoppløsningen 2005 fra Rinnleirets Venner oversendes de respektive kommunene uten innstilling.

Avstemning:

Erikssons forslag til vedtak vedtatt med 12 mot 3 stemmer som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

ISK-041/04 VEDTAK:

Søknad om støtte til markering av Unionsoppløsningen 2005 fra Rinnleirets Venner oversendes de respektive kommunene uten innstilling. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune