Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sak 041/04

<<forrige sak | sakliste>> | vedtak

RINNLEIRETS VENNER - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN 2005

Saksansvarlig: Ola Stene

Arkiv:   K1-223
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004003830

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

OST

041/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret ser positivt på Rinnleirets Venners opplegg for markering av Unionsoppløsningen i 2005 og anmoder Levanger kommune og Verdal kommune om å sette av 15.000 kr hver til arrangementet i sitt budsjett for 2005.

Vedlegg:

Søknad av 15. juni 2004 fra Rinnleirets Venner  side 2, 3  (oversiktskart)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Rinnleirets Venner søker i brev av 15. juni 2004 om tilskudd fra Innherred Samkommune til markering av Unionsoppløsningen i 2005. Markeringen vil være bredt anlagt og inneholde bl.a:

  • Konserter og aktiviteter for barn og voksne

  • Undervisningsopplegg for ungdomsskoler og videregående skoler

  • Seminar for historielag og historielærere

  • Militærhistoriske tablåer på Rinnleiret og i Inndalen

Det er utarbeidet ert budsjett på til sammen 268.000 kr, hvorav det søkes Innherred samkommune om 50.000.

Samkommunestyret disponerer ikke midler til tilskudd til kulturarrangement. En måte å løse en slik sak på kan derfor være at Samkommunestyret behandler saken og anmoder de to morkommunene om å sette av midler til tiltaket i neste års budsjett. Med den sammensetningen samkommunestyret har, vil et evt slikt vedtak måtte oppfattes som et tilsagn om midler .

Vurdering:

Dette er et arrangement som vil berører hele samkommunen.

Administrasjonssjefen har gjennomgått søknaden og hatt en samtale med representant for Rinnleirets Venner. Etter min vurdering legges det opp til en fin markering, hvor det er særlig positivt at skolene trekkes inn.

Det er arrangement som berører begge kommunene. Slik sett er det naturlig at det er samkommunestyret som tar standpunkt til om en vil støtte arrangementet. Forutsetningen for fylkeskommunens tilsagn om midler er at arrangementet støttes av kommunene. Jeg foreslår  at samkommunestyret uttrykker støtte til arrangementet.

Det er søkt om til sammen 50.000 kr. Med de begrensede midler de to kommunene rår over til slike formål innstiller jeg på at det signaliseres et beløp på 15.000 fra hver kommune, slik at det kommunale tilskuddet blir på 30.000. Jeg har oppfattet søker slik at støtten fra samkommunen er viktigere enn beløpets størrelse, slik at det ikke vil være avgjørende å få hele det omsøkte beløpet.

<<forrige sak | sakliste>> | vedtak ^

Gå til hovedside Innherred samkommune