Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sak 040/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

RESULTATRAPPORT PR. 30.06.2004

Saksansvarlig: Meier Hallan

Arkiv:   K1-20
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004005087

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

MHA

040/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Halvårsregnskap for ISK-enhetene med tilhørende årsbudsjett og kommentarer tas til orientering

2.      Enhetene pålegges å gjennomføre tiltak som gir en innsparing i størrelsesorden 2% på netto driftsbudsjett for 2004. Innsparingen går med til å dekke forventet merforbruk for ISK-enhetene - i første rekke for barnevern.

3.      Administrasjonssjef og enhetslederne bes kritisk gjennomgå årets budsjett med formål å få en best mulig tilpasning til aktivitetsbehov og optimal tjenesteyting, vurdering av morkommunenes bidrag, samt foreslå eventuell ny avgrensning mot enheter i morkommunen. Årets budsjett/regnskap danner utgangspunkt for forestående økonomiplanarbeid og budsjettarbeid.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Innherred samkommune består av 8 enheter. 6 enheter ble formelt etablert 1.2.2004  og de to største enhetene; Barn og familie og Helse og Rehabilitering ble etablert  1.4.2004.

Enhetenes årsbudsjett fremkommer som summen av de to kommuners avdelingsbudsjetter for disse enhetene, vedtatt av kommunestyrene. I løpet av året er budsjettene gjennomgått for å vurdere posteringsmessige forskjeller. Enkelte budsjettmessige endringer er gjort.

Hittil er det ført regnskapsmessige posteringer for ISK-enhetene i begge kommuners avdelingsregnskap. Regnskapet for samkommunen fremkommer på samme måte som budsjettet som en samlet sum for disse. Da det for flere enheter ikke er helt samsvar med hvor de enkelte kostnader er ført, er det lite relevant å fokusere på hvor mye som er ført i den enkelte morkommune.

Selv om ISK-enhetene ikke formelt var etablert fra staren på året, har administrasjonssjefen  funnet det mest hensiktsmessig å vise hele årsbudsjettet sammenholdt med regnskapspåløpet  for hele det første halvåret. Grunnen til dette er at enhetene, innenfor hver morkommune, var atskilt både i budsjettet og i regnskapet fra årets begynnelse, samt at helårsrapportering for 2004 vil gi bedre grunnlag for neste års budsjett. Tilsvarende avgrensning er gjort i begge morkommuners kvartalsregnskap i år.

Ingen av enhetslederne har hatt innvendinger på denne måte å presentere regnskapet på pr. 1.halvår. Enhetslederne har brukt tid til  å sette seg inn i og gjøre en vurdering av inneværende års budsjett, og  gjort sammenligninger mellom morkommunenes bidrag. Det antas likevel at det vil kunne bli aktuelt å gjøre nye vurderinger av avgrensningene mellom morkommunebudsjettene og samkommunebudsjettet  for kommende år, samt tilsvarende vurdering av regnskapsmessige posteringsprinsipper. Dette må gjøres da det er vedtatt at fordelingsgrunnlaget mellom morkommunenes bidrag for de tjenester som er lagt inn i samkommunen skal være i henhold til folketall. Derfor må i hovedsak de samme prinsipper ligge til grunn i begge morkommunene. Dersom det er vesentlige forskjeller i de tjenester som er lagt inn fra morkommunene, bør dette holdes atskilt. (Eksempel på det vil være sosialhjelp som er lagt inn i ISK for Levanger, mens det ligger utenfor for Verdal)

I likhet med morkommunenes økonomiutvikling i 2004 er det naturlig at også ISK-enhetene pålegges et generelt innsparingskrav i størrelsesorden 1-2% av sin ramme.

Oversikten nedenfor  viser et regnskapsmessig sammendrag for ISK pr. 1.halvår2004 sammenholdt med årsbudsjettet. Oversikten viser at de fleste enhetene vil komme på budsjett eller bedre for hele året. For enkelte områder ser det ut til at det vil bli overforbruk, og det er først og fremst dette en generell innsparing for ISK bør gå til dekning av. I kommentarene fra de enkelte enhetslederne er det pekt på områder hvor budsjettet ikke ser ut til å holde. I første rekke gjelder dette barnevern. Her vil det komme en egen sak til Samkommunestyret i løpet av høsten 2004.

Vurdering:

Kort oppsummering av de enkelte enheters kommentarer pr. første halvår:

Barn-familie

Det forventes overforbruk i størrelsesorden 2 mill. kroner for barnevern, mens mulige generelle innsparinger er beregnet til ca. 400’ kroner.

Helse og rehabilitering

Den vesentligste posten som antas å få overforbruk, er sosialtjenesten (Levanger) i størrelsesorden 1,5 mill. kroner for året. Noe av dette forventes å kunne bli spart inn for andre tjenesteområder innen enheten, bl.a. ved vakanser.

IKT

Enheten har forsert mange aktiviteter og kostnader i første halvår, men kan styre aktivitetsnivået mot et regnskap tilsvarende årsbudsjettet. Behovet for nytt utstyr/ny programvare er større enn budsjettert nivå. Aktiviteter og anskaffelser må derfor prioriteres strengt innenfor budsjettrammen.

Kemner

Vakant stilling fra 1.7. vil utgjøre en besparelse i størrelsesorden 150’ kroner resten av året. Forventet økning i inntekter vil også bidra positivt med ca. 150’ på årsbasis.

Landbruk/naturforvaltning

Vakant lederstilling innen enheten i 1.halvår bidrar med forventet positivt avvik for året.

Organisasjon

Også denne enheten har innsparing som følge av vakanser/sykelønnsrefusjon. Dette har i noen grad ført til overforbruk i form av overtid, bl.a. også som følge av overgang til felles lønns- og personalsystem.

Plan-byggesak-oppmåling

Enheten har et svært godt resultat pr. 1.halvår, men noe skjev inntektsfordeling forklarer dette. Inntektsbringende arbeid prioriteres. Forutsatt samme aktivitet innen bygge- og anleggsbransjen,  vil enheten komme ut som budsjett eller bedre.

Økonomi

Det er nedlagt mye ressurser i overgang til felles økonomisystem og tilpasning av rutiner. Sykemeldinger og merarbeid har nødvendiggjort relativt mye bruk av overtid. Dette forventes gradvis å avta med gjennomført samlokalisering, samt heving av kompetansenivået. Noe høyere inntekter på gebyr/refusjoner kompenserer for kostnadsøkningen. Enheten forventer å komme ut som budsjett eller noe bedre.

Generelt

Alle enheter har hatt en prosess på organisering og lokalisering det første halvåret. I tillegg er det som tidligere nevnt, brukt mye ressurser på utveksling av informasjon vedr. system og rutiner generelt og bli kjent i den nye organisasjonen. Svært mye avklaringer må gjøres før enhetene er tilpasset behov og forventninger fra morkommunene. Administrasjonssjefen er av den oppfatning at enhetene har kommet godt i gang med dette arbeidet.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune