Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sak 039/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

Saksansvarlig: Johannes Bremer

Arkiv:   K2-M61
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004004599

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

JBR

039/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred Samkommune har ingen merknad til etablering av avfallsanlegg/ mottak på Heir.

Det pekes imidlertid på følgende tiltak:

·         Anleggsområdet  sikres med gjerde.

·         Trafikksikkerheten langs adkomstvegen kan forbedres ved å etablere møteplasser.

Vedlegg:

1. Situasjonskart | oversiktskart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Søknaden mottatt fra Fylkesmannen den 21.07.04  side 2, 3, 4, 5, 6

Saksopplysninger:

Norsk Gjenvinning AS har etablert et samarbeid med Kjell lian AS, og anlegget. er planlagt på areal i tilknytning til den virksomheten som Kjell Lian AS har på Heir i dag. Det søkes om mottaks- og omlastingsstasjon for 5000 tonn næringsavfall, samt bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Grovsortering av avfallet er aktuelt. Det søkes om mottak av følgende avfallstyper: metaller, treverk, papp, papir, glass, blandet restavfall samt farlig avfall. Når det gjelder det farlige avfalleet dreier det seg bla. om impregnert treverk og PCB-holdige isolerglassruter. Lagringen av farlig avfall skal skje atskilt fra annet avfall på anlegget. Avfallsanlegget er planlagt med bla. fast dekke, vekt, plasthall og oljeutskiller.

Nedenfor følger en beskrivelse av det omsøkte anlegget.

---------

1.0 Lokalisering

Det aktuelle arealet ligger i tilknytning til Kjell Ljan AS entreprenørvirksomhet. Reguleringsplan for området er datert 05.05.81, med revidering av 25.03.98 og 20.06.01.

Området ligger skjermet for innsyn og har adkomst fra E6 via kommunal og privat vei.

2.0 Gjennomføring/etablering

Avfallet transporteres fra avfallsbesitter til anlegget. Sorterte fraksjoner fordeles til oppsamlingsenheter (containere eller fysiske hindringer for å skille fraksjoner) for  klargjøring mtp videre transport til godkjente behandling- mottaksanlegg.

En enkel grovsortering kan vurderes, men primært tar vi sikte på at dette skal være en ren omlastingsstasjon mtp optimalisering av nedstrømstransport til godkjente mottak- og sorteringsanlegg. Norsk Gjenvinning har et tilsvarende anlegg i Orkanger, og således god erfaring med drift av slike anlegg.

Det legges opp til en minimalisering av mellomlagringsperioden og følgelig en regelmessig uttransport fra omlastingsstasjonen.

2.1. Fraksjoner

NGs hovedstrategi er innsalg av totalløsninger basert på sortering hos kunde. Hvilke løsninger som velges er dog avhengig av kundens ønsker. Følgelig må en ta høyde for at avfallet må sorteres før endelig nedstrøm velges. Følgende fraksjoner vil kunne bli fraktet inn til omlastingsstasjonen;

a) Metaller

b) Treverk

c) Papp og papirfraksjoner

d) Glass

e) Blandet restavfall til sortering

f) Farlig avfall

2.2. Rene fraksjoner

De rene fraksjonene vil bli holdt atskilt og mellomlagret inntil nødvendig tonnasje for uttransport er etablert.

2.3. Blandet restavfall til sortering

Denne fraksjonen vil kunne bli mellomlagret og lastet om i egnet lasteutstyr for uttransport til godkjent sorteringsanlegg.  

2.4. Farlig avfall

Omfatter kun faste fraksjoner og mindre mengder i form av stykkgods. Større mengder hos kunde vil bli hentet direkte og fraktet til godkjent mottak/behandlingsanlegg. Onyx Industriservice AS (OI) som er en ”bedriftsmessig søster” av NG, representerer den divisjonen av konsern med ansvar bla for farlig avfall. OI har regelmessige transporter på Innherred og vil hente farlig avfall direkte hos kunde eller ved omlastingsstasjonen.

Impregnert treverk kan bli en mulig fraksjon som må mellomlagres til en oppnår tilstrekkelig kvantum for uttransport. NG har konsesjon for mottak og behandling av inntil 11.000 t impregnert trevirke ved sitt anlegg på Lundamo. Treverket vil fraktes dit.

NG har videre konsesjon for behandling av PCB-vinduer. Behandlingen skjer ved anlegget på Lundamo. Tilsvarende impregnert virke, kan det derfor bli aktuelt å hente inn PCB-vinduer til omlastingsstasjonen.

Mellomlagring av farlig avfall vil skje atskilt fra øvrig avfall, mest sannsynlig i lukket, låsbar container, og plassert slik at evt uhell fanges opp av det etablerte dreneringssystemet.

3.0 Infrastruktur

Nødvendige administrasjons-fasciliteter finnes på området i dag. Atkomst er som følge av eksisterende virksomhet etablert med tilstrekkelig bærekraft. Utover dette vil følgende infrastrukturtiltak bli gjennomført:

  • Planering og etablering av bærelag samt fast dekke på alt areal som direkte er relatert til avfallshåndteringen.
  • Overflateavrenning fra fast dekke samles og føres til oljeutskiller
  • Vekt mht inn- og uttransport av avfall
  • Oppstillingsplass for containere / innsamlingsutstyr
  • Etablering av plasthall for å sikre at innkommet avfall lagres og håndteres under tak
  • Nødvendig maskinelt utstyr innehar Kjell Lian AS i dag

4.0 Forurensningsmessige aspekter

Lagringstiden på anlegget vil bli minimalisert. Når vi samtidig iverksetter tiltak som nevnt over, kan vi ikke se at omsøkte virksomhet har negative miljøvirkninger, verken i form av visuell eller faktisk forurensingseffekt.

5.0 Kvalitet /HMS

Da NG vil være konsesjonshaver, vil også driften underlegges NGs interne drifts- og kvalitetssystemer. Disse er bygd opp ihht ISO-standardene 14001 og 9001, og Regionen vil formelt bli sertifisert høsten 2004.

Norsk Gjenvinning AS er ansvarlig for drift av en rekke tilsvarende anlegg rundt om i landet. I vår region drifter vi en tilsvarende stasjon i Orkanger, og vi har følgelig så vel administrativ som operativ erfaring med løsninger som her omsøkt.”

------------------

Tiltaket behandles etter Forurensningsloven. Forvaltningen av den er lagt til Innherred Samkommune. Saken legges derfor fram for Samkommunestyret.

Vurdering:

Anlegget er lokalisert til industriområdet på Heir og har relativt god skjerming i forhold til omgivelsene. Dette er en omlastingsstasjon der avfallet skal optimaliseres før transport til godkjent mottak. Beskrivelsen av den tekniske tilretteleggingen er tilfredstillende.  Det virker betryggende at innkommet avfall mellomlagres og håndteres under tak i plasthall. Det totale området bør sikres med gjerde. Tiltaket vil medføre at ”villdumping” av avfall blir sterkt redusert.

Levanger kommune har fastsatt forskrift om opplysninger om bygge- og anleggsavfall  og håndtering av dette.  Det omsøkte anlegget vil være et viktig virkemiddel for å gjennomføre forskriften.

Tiltaket vil medføre noe økt trafikk til industriområdet. Adkomstvegen er rett og oversiktlig men noe smal for møtende trafikk og for eventuelle gående og syklende. Situasjonen i området er slik at det er få fastboende tilknyttet vegen som i sin tid ble opprustet/ utbedret i forbindelse med etableringen av industriområdet. Det foreligger opplysninger om at vegen til industriområdet benyttes enkelte ganger av skoleklasser på veg til og fra utmarksområdet i nærheten av Heir. Trafikkbildet langs vegen bedømmes ikke til å være slik at det er behov for å bygge gang-/ og sykkelveg langs denne vegen. Tiltak for å bedre trafikksituasjonen kan være å etablere møteplasser.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune