Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sak 038/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

FORSLAG TIL FELLES FYLKESPLAN FOR NORD- OG SØR- TRØNDELAG, UTTALELSE

Saksansvarlig: Johannes Bremer

Arkiv:   K1-142
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004004741

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

JBR

038/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred samkommune støtter arbeidet med felles fylkesplan for trøndelagsfylkene.

Ut fra en helhetsvurdering mener Innherred samkommune at følgene mål også innarbeides fylkesplanen:

 • Videreføre arbeidet for etablering av gassrørleding i Trondheimsfjorden
 • Havnesamarbeidet videreutvikles for å sikre fremtidsrettede løsninger i forhold til varetransport til og fra regionen
 • Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester evalueres og eventuelt justeres i samhandling med aktuelle kommuner
 • Det legges til rette for økt livskvalitet ved å forbedre folkehelsen og å sikre alle tilgang til arbeidslivet
 • Bedre rammebetingelser for riks – og fylkesveger sikres
 • Nullvisjonen innføres som mål i trafikksikkerhetsarbeidet
 • Trønderbanen rustes opp slik at reisetiden Trondheim – Steinkjer reduseres i samsvar med tidligere mål og Meråkerbanen bør rustes opp
 • Utrede sikring av kulturlandskapet som eget satsingsområde
 • Utrede tiltak for å redusere rovdyrbelastningen

Vedlegg:

1. Forslag til fylkesplan for Nord- og Sør- Trøndelag  PDF | word | powerpoint

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Forslag til felles fylkesplan for perioden 2004 2007 er sendt ut på høring. Frist for uttalelse er 10.09.04. Denne planen er et første steg i å utvikle felles politikk i Trøndelag som et grunnlag for mer tydelige strategier for samfunnsutviklingen i regionen.  Planforslaget beskriver utfordringene i Trøndelag  ut fra fokus på følgene fire områder:

 • Trøndelag og landsdelshovedstaden
 • FoU og kompetanse
 • Finans og verdiskaping
 • Bolyst og verdiskaping

Planforslaget er inndelt i følgende hovedkapitel:

 • Verdigrunnlaget
 • Mennesket – Trøndelags viktigste ressurs
 • Verktøy for fornyelse
 • Verdiskaping gjennom ressurser og infrastruktur

Planforslaget blir oppsummert i 38 målformuleringer. Disse fremgår i vedlegget

Selve planforslaget følger saken som vedlegg nr. 1 (PDF)

Vurdering:

Planforslaget gir en oversiktlig beskrivelse av utfordringene i Trøndelag. På dette plannivået vil beskrivelser, strategier og målformuleringer av naturlige årsaker bli generelle og mer av allmenngyldig karakter. Det er viktig at den endelige planen følges opp av årlige handlingsprogram med konkrete beskrivelser av tiltak innenfor de ulike målformuleringene.

Å kommentere hele planforslaget vil føre for langt. En har derfor valgt å vurdere plandokumentet ut fra følgende:

 • Livskvalitet – arbeid for alle
 • Naturresursene – bærekraftig utvikling
 • Samferdsel – kommunikasjoner
 • Bosetting – bolyst

Livskvalitet – arbeid for alle

Arbeidslivet sliter blant annet med høyt sykefravær. Årsaken til dette er sammensatt. Det kan blant annet skyldes dårlig folkehelse, omstruktureringer i arbeidslivet med videre. Store grupper arbeidstakere opplever også ufrivillig frafall i arbeidslivet. Myndighetene har satt sterk fokus på dette. I denne forbindelse vises det blant annet til folkehelsemeldingen ” Resept for et sprekere Norge” som foreligger, og tiltak som går på inkluderende arbeidsliv.

Det er et overordnet mål at alle skal sikres best mulig livskvalitet. En viktig del av dette er å være yrkesaktiv, helt eller delvis.

Det er nær sammenheng mellom gode levekår, sosial velferd og arbeid. Høy sysselsetting gir et tryggere økonomisk grunnlag for velferdssamfunnet, samtidig som det er av avgjørende betydning for den enkeltes inntekt og levekår. I arbeidslivet legges mye av grunnlaget for personlig utvikling, etablering av sosiale nettverk og deltakelse i samfunnslivet generelt. Personer som faller ut av arbeidsmarkedet står også i fare for å bli passive på andre samfunnsarenaer. Det er derfor ønskelig å redusere sykefraværet både ut fra hensynet til det enkelte individ, den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet,samt å legge forholdene til rette for deltakelse i arbeidslivet for alle.

Å sikre våre nye landsmenn tilgang til arbeidslivet er også viktig.

Konklusjon:

Statens satsing på økt livskvalitet følgers opp i fylkesplanen med følgende mål:

 • Det legges til rette for økt livskvalitet ved å forbedre folkehelsen og å sikre alle tilgang til arbeidslivet. 

Naturresursene – bærekraftig utvikling

Jord- skogbruk, oppdrett- fiskeri og reidrift står sterkt i Trøndelag. I tillegg er det betydelige forekomster av naturgass utenfor Trøndelagskysten. Planforslaget beskriver også kulturlandskapet og kystsonens særpreg som en viktig ressurs bla. a. i forbindelse med reiseliv og opplevelse. Hensynet til bærekraftig utvikling skal være styrende for valg av utviklingsstrategi i Trøndelag. Det er viktig at dette også løftes ut over det lokale / regionale perspektivet.

Ut over de generelle formuleringene i planforslaget er det særlig følgende forhold som bør presiseres i valg av målformuleringer innenfor dette temaet:

 • Forvitring av kulturlandskapet
  Kulturlandskapet  er i ferd med å endre karakter blant annet på grunn av strukturendringene på landsbygda. Denne utviklingen må snus ellers vil viktige verdier gå tapt.
 • Rovdyrproblematikken
  Mange lokalsamfunn opplever at rovdyr svekker næringsgrunnlaget samt at livskvaliteten blir forringet. Klare tiltak for å redusere rovdyrbelastningen bør vies større oppmerksomhet.
 • Etablering av gassrørledning i Trondheimsfjorden
  Fylkesplanen bør ha etablering av gassrør i Trondheimsfjorden som eget mål.

Konklusjon:

Følgende mye mål tas inn i fylkesplanen:

 • Utrede sikring av kulturlandskapet som eget satsingsområde
 • Utrede tiltak for å redusere rovdyrbelastningen
 • Videreføre arbeidet for etablering av gassrørleding i Trondheimsfjorden

Samferdsel – kommunikasjoner

Framkommelighet både fysisk og digitalt er viktig for at storsamfunnet skal fungere godt. Veger, jernbane, havner og flyplasser er viktige nervetråder for å sikre en robust og konkurransedyktig region. Krav til økt mobilitet og bedre framkommelighet er stadig økende.

I planforslaget benyttes korridorbegrepet innen samferdselssektoren. Dette er uklart og målformuleringene gir heller ikke klare nok prioriteringer. Den endelige fylkesplanen må være mer  entydig når det gjelder strategi og mål innen samferdsel. Dete gjelder også for havnesamarbeidet.

Fylkesplanen tar også opp temaet om de midlertidige rikspolitiske retningslinjene for lokalisering av handel og tjenester. Disse er opphevet fra 01.02.04. Lokalisering av disse tjenestene skal skje etter fylkesplanens retningslinjer. Planforslaget forstås slik at det vil bli åpnet for at kommunene selv kan vurdere detaljhandelsetableringer under 3000 m2 utenfor vedtatte sentrumssoner. De gjeldende retningslinjer  beholdes uforandret. Hvorvidt begge fylkene skal ha felles retningslinjer er uklart. Det hersker noe ulik oppfatning av de gjeldende retningslinjene i Nord- Trøndelag og av den grunn bør de evalueres  med bakgrunn i praktiseringen frem til nå.

Konklusjon:

Mobilitet, reisetid, pendling, varetransport, m.m. må trekkes mer forpliktende inn i fylkesplanen. Kapitlet om infrastruktur må bearbeides videre før den endelige fylkesplanen sluttbehandles.

Følgende nye mål tas inn:

·         Trønderbanen rustes opp slik at reisetiden Trondheim – Steinkjer reduseres i samsvar med tidligere mål.

·         Meråkerbanen rustes opp

·         Bedre rammebetingelser for riks – og fylkesveger sikres

·         Havnesamarbeidet videreføres for å sikre fremtidsrettede løsninger i forhold til varetransport til og fra regionen.

·         Nullvisjonen innføres som mål i trafikksikkerhetsarbeidet.

·         Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester evalueres og eventuelt justeres i samhandling med aktuelle kommuner.

Bosetting - bolyst

Innledningsvis  nevnes det at planforslaget vil sette fokus på bolyst – bosetting. Det vil være fremtidsrettet å ha klare strategier for bolyst – bosetting i Trøndelag. Det er mange faktorer som påvirker bosettingsmønsteret, flyttestrømmen og bolysten.  Høy tilflytting i allerede pressede områder har  visse konsekvenser som krever oppmerksomhet for å sikre en god og ønsket samfunnsutvikling.  Det er vel rimelig klart at foruten i regionhovedstaden Trondheim og i noen få andre kommuner så er ny bosetting og bolysten inne i en negativ trend i hele Trøndelag. Områder med negativ utvikling i folketall, tap av arbeidsplasser og der basisfunksjonene er i forvitring vil ha vanskeligheter med å legge til rette for økt bolyst.

Det er en viktig målsetting å ta hele Trøndelag i bruk. Fylkesplanen bør i noe sterkere grad debattere konsekvenser av den tendensen som avtegner seg i folketallsutviklingen og flyttestrømmen i Trøndelag. 

Konklusjon:

Grunnlag for økt bolyst og tiltak for å sikre gode rammebetingelser  for bosettingen i hele Trøndelag bør komme sterkere fram i fylkesplanen. Dette gjøres ved å ta inn følgende mål:

·         Gode rammebetingelser skal sikres for å opprettholde bosetting i hele Trøndelag.

Oppsummering:

Arbeidet med felles fylkesplan for trøndelagsfylkene er nytt og presenterer felles utfordringer for regionen. Planforslaget trekker opp viktige utviklingslinjer som det er  viktig å slutte seg til.

Ut fra en helhetsvurdering anbefales det  at også følgene mål innarbeides fylkesplanen:

 • Det legges til rette for økt livskvalitet ved å forbedre folkehelsen og å sikre alle tilgang til arbeidslivet
 • Utrede sikring av kulturlandskapet som eget satsingsområde
 • Utrede tiltak for å redusere rovdyrbelastningen
 • Videreføre arbeidet for etablering av gassrørleding i Trondheimsfjorden
 • Trønderbanen rustes opp slik at reisetiden Trondheim – Steinkjer reduseres i samsvar med tidligere mål
 • Meråkerbanen rustes opp
 • Bedre rammebetingelser for riks – og fylkesveger sikres
 • Havnesamarbeidet videreføres for å sikre fremtidsrettede løsninger i forhold til varetransport til og fra regionen
 • Nullvisjonen innføres som mål i trafikksikkerhetsarbeidet
 • Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester evalueres og eventuelt justeres i samhandling med aktuelle kommuner
 • Gode rammebetingelser skal sikres for å opprettholde bosetting i hele Trøndelag

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune