Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.09.2004

Samkommunestyret 02.09.04

sak 037/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

HØRING : SKATTEOPPKREVERUTVALGETS UTREDNING- NOU 2004:12  -  BEDRE SKATTEOPPKREVING

Saksansvarlig: Rolf Baglo

Arkiv:   K1-203
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004003888

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

02.09.2004

ROBA

037/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred samkommunestyre frarår at staten overtar kommunenes ansvar for skatteoppkrevningen. Fellesløsninger mellom flere kommuner er etter vår oppfatning et bedre alternativ. Da kan en oppnå  ønskede stordriftsfordeler uten å tape nærheten mellom skatteoppkrever og innbygger.

Vedlegg:

Brev av 18. juni fra Finansdepartemenet (mere info)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

NOU 2004-12 Bedre skatteoppkreving

Saksopplysninger:

Flertallet i Skatteoppkreverutvalget foreslår i NOU 2004-12 at Staten overtar ansvaret for skatteoppkrevingen, men mindretallet mener fortsatt kommunalt ansvar er det beste.

Ansvaret for skatteoppkrevingen (kemnerfunksjonen) for Levanger og Verdal er lagt til Innherred samkommune. Innherred samkommunestyret bør gi en uttalelse i saken og vektlegge blant annet følgende:

Norsk skatteinnfordring er som kjent i verdenstoppen med den ordningen vi har i dag med kommunale skatteoppkrevere.

Kommunenorge består i dag av som kjent kommuner med ulik størrelse, både med hensyn til folketall og geografisk størrelse, Utsira som den minste i folketall og Oslo som den klart største. Det er derfor naturlig at det kan være ulike kvaliteter i forbindelse med innfordringen mellom kommunene.

Verdal og Levanger kommune har gjennom samarbeidet, Innherred Samkommune, også organisert innfordringsarbeidet innenfor skatteoppkrevingsområdet, sammen om en felles kemnerfunksjon for utnyttelse av den knapphet av ressurser som også gjør seg gjeldende innenfor dette fagområdet i likhet med andre områder i den kommunale sektor.

Vurdering:

Kommunalt ansvar og innkrevingen og statlig ansvar for fastsettelsen/utligningen av skattene mener en er med og ivaretar rettssikkerhet for de enkelte skattytere og dette må den enkelte kommune klart gi sin tilslutning til. Det blir feil når den samme enheten fastsetter et krav, for eksempel på bakgrunn av rent skjønn og helt feilaktig grunnlag, også skal innkreve det samme kravet. Den kommunale saksbehandling har her klare skillelinjer som det opereres etter med hensyn til fastsetting og innkreving av offentlige kommunale krav.

Det vises her også til en rekke utredningen og politiske behandlinger i forbindelse med tidligere behandling av omkring dette med statliggjøring, jfr. blant annet Stortingets behandling av ROSA-prosjektet, men det ser ut som ”ballen aldri skal legges død” over en viss tid.

Administrasjonssjefen mener ellers at ivaretakelse av det kommunale selvstyre, eller det som måtte være igjen av det, blir gjort gjeldende gjennom kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen, og en viser her til tilbakeføring av kommunal andel av selskapsskatten til kommunene, noe som var tidligere, tilsier at det er en viss interesse for at det skal kunne være en påvirkning for økte inntekter til den enkelte kommune; ”Kommunalt økonomisk selvstyre”.

I mange kommuner det gjennom det kommunale ansvar for skatteinnkrevingen opparbeidet et miljø, kan også være det samme miljøet som ivaretar kommunenes innkreving av kommunale gebyrer, jfr. her blant annet utviklingen med eiendomsskatt i en rekke kommuner og som blir innført hvor det er praktisk mulig. Eiendomsskatten innfordres gjennom det kommunale innfordringsapparatet og her er skatteinnkrevingen med og opprettholder levedyktige innkrevingsmiljøer i kommunene.

Det offentlige må være klar over at vi snakker om krav som den enkelte borger ikke kan påvirke i vesentlig grad, men blir bestemt av politikere gjennom vedtak, eller av staten ved fastsetting av skatter på grunnlag av utfylte selvangivelser, eller manglende sådanne. Det er mange innbyggere i dette landet som har problemer i denne forbindelse og har behov for en lokal kontakt for og komme videre i sine saker og det kan her vises til en rekke forhold hvor kommunal skatteoppkreverfunksjon også har ivaretatt dette.

Rettssikkerhet og brukerservice til den enkelte skattyter må settes i fokus.

Det må være et skille mellom fastsettende myndighet og innkrevende myndighet, slik som i dag, overføring til fellesenhet med ligningskontoret frarådes sterkt.

Ved en statliggjøring mister de fleste kommuner innkrevingsekspertise.

Innkreving av offentlige krav må ikke sidestilles med et hvilket som helst kjøpekrav som den enkelte borger har påført seg selv med egen handling, men kravet er pålagt av offentlig myndighet uten spesiell påvirkning i utligningen av beløpet.

Kommunene må være innstilt på og villig til å inngå samarbeid innenfor skatteinnkrevingen som innenfor andre kommunale områder, det vises her til modellen i Innherred samkommune, Midtre-Namdal og Øvre- og Nedre Eiker.

På bakgrunn av denne vurderingen mener en at skatteoppkrevingen fortsatt må være en del av de framtidige kommunale oppgaver.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune