Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

17.06.2004

Samkommunestyret 17.06.04

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

17.06.2004 Kl. 13:30 - 14:25, Stiklestad Nasjonale kultursenter

SAKLISTE: | som PDF | hovedutskrift som PDF

Sak nr.

Sakstittel

 

030/04

GODKJENNING AV MØTEBOK 27.05.04

031/04

OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

032/04

NY FORSKRIFT OM MOTORISERT FERDSEL PÅ VASSDRAG - VERDAL

utredning
033/04

NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG LAKSEFJORDER - HØRING

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant

Status

Møtte

Merknad

Kristoffersen Gerd Janne

Verdal

Dna,Sp

ordfører

x

 

Thraning Odd

Levanger

Dna,H,Krf,V

varaordfører

x

 

Arentz Rannveig Munkeby

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Eriksson Robert

Verdal

Frp, H, Krf

medlem

-

forfall

Fredriksen Brit

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Hallem Tomas Iver

Verdal

Dna,Sp

medlem

-

forfall

Heieraas Hans

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Hildrum Kristin Johanne

Verdal

Dna,Sp

medlem

-

forfall

Holm Trude

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Hynne Hilde Haugan

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

  

Iversen Bjørn

Verdal

Dna,Sp

medlem

x

 

Johansson Lennart

Verdal

Sv

medlem

x

 

Meinhardt Birger

Levanger

FrP

medlem

-

forfall

Nesgård Gunnhild Øwrum

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Norberg Olav

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Norum Kåre

Verdal

FrP, H, KrF

medlem

x

 

Ronglan Gudny

Levanger

Dna,H,Krf,V

medlem

x

 

Trøite Jostein

Levanger

Sp,Sv

medlem

x

 

Hafell Rigmor

Verdal

Frp, H, Krf

varamedlem 4

x

(Eriksson)

Midthjell Sverre B.

Verdal

Dna,Sp

varamedlem 1

x

(Hildrum)

Stiklestad Kjell

Verdal

Dna,Sp

varamedlem 3

x

(Hallem)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Inger Marie Bakken, assisterende rådmann Arvid Vada og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Orienteringer:

Det ble gitt en orientering fra NT-forskning v/Roald Lysø vedrørende ”Innherred Samkommune – følgeforskning – hovedpunkter etter første fase”  | som PDF
Presentasjon fra orienteringen powerpoint

Merknader:

Trøite (SV) stilte spørsmål vedrørende planer for flytting av landbruksenhetens arkiv og forholdet til service overfor brukerne.

Administrasjonssjefen besvarte spørsmålet. | ^

 
(Program for heldags befaring | foto fra befaringen/møtet)

 

030/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 27. mai 2004 godkjennes.

17.06.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-030/04 VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 27. mai 2004 godkjennes. | ^

 

 

 

031/04: OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I det en viser til det framlagte forslag til ny grunnavtale innstiller administrasjonssjefen på at Innherred samkommunestyre foreslår overfor kommunestyrene i Levanger og Verdal at det fattes følgende vedtak:

1.  "Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04 tas til orientering.

2.  Utkast til ny grunnavtale for Innherrred samkommune vedtas og erstatter "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003 og Verdal kommunestyre 8. september 2003 og "Grunnavtale for Innherred samkommune" vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04 og Levanger kommunestyre 28.01.04.

3.   Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de tilpasninger i vedtatte reglement mv. i ISK som saken tilsier.

4.   Saken oversendes kommunestyrene i Levanger og Verdal for behandling.

17.06.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-031/04 VEDTAK:

I det en viser til det framlagte forslag til ny grunnavtale innstiller administrasjonssjefen på at Innherred samkommunestyre foreslår overfor kommunestyrene i Levanger og Verdal at det fattes følgende vedtak:

1.  "Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04 tas til orientering.

2.  Utkast til ny grunnavtale for Innherrred samkommune vedtas og erstatter "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003 og Verdal kommunestyre 8. september 2003 og "Grunnavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04 og Levanger kommunestyre 28.01.04.

3.  Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de tilpasninger i vedtatte reglement mv. i ISK som saken tilsier.

4.  Saken oversendes kommunestyrene i Levanger og Verdal for behandling. | ^

 

 

 

032/04: NY FORSKRIFT OM MOTORISERT FERDSEL PÅ VASSDRAG - VERDAL

UTMARKSNEMNDA I VERDAL SIN INNSTILLING:

Forskrift om  motorisert ferdsel på vassdrag i Verdal:

Kommunestyret i  Innherred samkommune  vedtok i møte 17.6.04 følgende forskrift med hjemmel i lov av 10.juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Den erstatter tilsvarende forskrift av 17.12.80 vedtatt av Verdal kommunestyre.

Generell adgang uten søknad

1.  Motorfartøy med elektrisk motor kan fritt benyttes på alle vatn i Verdal kommune. Effekten på slike motorer må ikke overstige 5 hk (3,7 kW).

Generell adgang knyttet til vatn og formål mv

2.  Ferdsel på Leksdalsvatnet er tillatt for motorfartøy med forbrenningsmotor inntil 10 hk, med unntak for inntakssonen (vassverket) der bare grunneiere har adgang. 

3.   På Veresvatnet, Innsvatnet, Kjesbuvatnet, Høysjøen, Stor–Bellingen, Kråksjøen og Søndre Drivsjøen kan motorfartøy med forbrenningsmotor på maksimalt 5 hk (3,7 kW) benyttes til følgende formål :

Nødvendig transport i forbindelse med jakt og fiskekultivering i grunneiers regi, samt grunneiers utnyttelse av fiskerettigheter som følger eiendommen. Nødvendig transport i forbindelse med godkjente byggearbeider og tyngre gods/utstyr til hytter. Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige registreringer.

Landing og start av luftfartøy

4.  Landing og start med luftfartøy er tillatt for nødvendig transport nevnt i pkt 3 på  Veresvatnet, Innsvatnet og Kjesbuvatnet.

Dispensasjonsregler (tillatelse etter skriftlig søknad)

5.  Kommunen kan gi dispensasjoner til bedrifter eller enkeltpersoner for bruk av motorbåt inntil 5 hk (3,7 kW) og landing med luftfartøy, hvor formålet er :

  • Transportformål som nevnt under pkt 3.

  • Transport av varig funksjonshemmede.

  • Transport iht særlige grunner (iht § 6 i lov  om motorferdsel i utmark)

Unntak fra forskriften

6.  Grunneier kan nedlegge kjøreforbud for sin eiendom.

7.  I områder som er fredet med hjemmel i naturvernloven kan spesielle regler gjelde.

8.  I Færen og Skjækervatnet gjelder regler for henholdsvis Meråker og Steinkjer kommune.

Ikrafttredelse

9.   Denne forskrift trer i kraft så snart Fylkesmannens godkjenning foreligger.

17.06.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Kåre Norum (H) fremmet følgende endringsforslag:

I punkt 3 strykes følgende tekst: ” … i grunneiers regi, samt grunneiers utnyttelse av fiskerettigheter som følger eiendommen.”

Avstemning:

Norums endringsforslag enstemmig vedtatt.

Utmarksnemndas innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

ISK-032/04 Vedtak:

Forskrift om  motorisert ferdsel på vassdrag i Verdal:

Kommunestyret i  Innherred samkommune  vedtok i møte 17.6.04 følgende forskrift med hjemmel i lov av 10.juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Den erstatter tilsvarende forskrift av 17.12.80 vedtatt av Verdal kommunestyre.

Generell adgang uten søknad

1.  Motorfartøy med elektrisk motor kan fritt benyttes på alle vatn i Verdal kommune. Effekten på slike motorer må ikke overstige 5 hk (3,7 kW).

Generell adgang knyttet til vatn og formål mv

2.  Ferdsel på Leksdalsvatnet er tillatt for motorfartøy med forbrenningsmotor inntil 10 hk, med unntak for inntakssonen (vassverket) der bare grunneiere har adgang. 

3.  På Veresvatnet, Innsvatnet, Kjesbuvatnet, Høysjøen, Stor–Bellingen, Kråksjøen og Søndre Drivsjøen kan motorfartøy med forbrenningsmotor på maksimalt 5 hk (3,7 kW) benyttes til følgende formål :

Nødvendig transport i forbindelse med jakt og fiskekultivering. Nødvendig transport i forbindelse med godkjente byggearbeider og tyngre gods/utstyr til hytter. Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige registreringer.

Landing og start av luftfartøy

4.  Landing og start med luftfartøy er tillatt for nødvendig transport nevnt i pkt 3 på  Veresvatnet, Innsvatnet og Kjesbuvatnet.

Dispensasjonsregler (tillatelse etter skriftlig søknad)

5.  Kommunen kan gi dispensasjoner til bedrifter eller enkeltpersoner for bruk av motorbåt inntil 5 hk (3,7 kW) og landing med luftfartøy, hvor formålet er :

  • Transportformål som nevnt under pkt 3.

  • Transport av varig funksjonshemmede.

  • Transport iht særlige grunner (iht § 6 i lov  om motorferdsel i utmark)

Unntak fra forskriften

6.  Grunneier kan nedlegge kjøreforbud for sin eiendom.

7.  I områder som er fredet med hjemmel i naturvernloven kan spesielle regler gjelde.

8.  I Færen og Skjækervatnet gjelder regler for henholdsvis Meråker og Steinkjer kommune.

Ikrafttredelse

9.   Denne forskrift trer i kraft så snart Fylkesmannens godkjenning foreligger. | ^

 

 

 

033/04: NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG LAKSEFJORDER - HØRING

UTMARKSNEMNDA I VERDAL SIN INNSTILLING:

Innherred samkommune støtter forslaget om at Verdalselva etableres som nasjonalt laksevassdrag. Forslaget til beskyttelsesregime stiller store krav til skjønnsutøvelsen hos forvaltende myndighet.  Vi forutsetter at dette praktiseres slik at eksisterende nærings-virksomhet i og rundt vassdraget ikke hindres når denne drives etter bærekraftige prinsipper.

Dersom innføring av EU’s vanndirektiv medfører endrede forvaltningsregler for nasjonale laksevassdrag så forutsettes dette sendt på ny høring til berørte kommuner.

17.06.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-033/04 VEDTAK:

Innherred samkommune støtter forslaget om at Verdalselva etableres som nasjonalt laksevassdrag. Forslaget til beskyttelsesregime stiller store krav til skjønnsutøvelsen hos forvaltende myndighet.  Vi forutsetter at dette praktiseres slik at eksisterende nærings-virksomhet i og rundt vassdraget ikke hindres når denne drives etter bærekraftige prinsipper.

Dersom innføring av EU’s vanndirektiv medfører endrede forvaltningsregler for nasjonale laksevassdrag så forutsettes dette sendt på ny høring til berørte kommuner. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune