Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

27.05.2004

Samkommunestyret 27.05.04

sakliste PDF | word
møteprotokoll PDF | word

<< | møteplan | >>
27.05.2004 Kl. 13:00 - 15:20, Verdal Rådhus, kommunestyresalen

SAKLISTE: som PDF | hovedutskrift som PDF

Sak nr.

Sakstittel 

024/04

REFERATSAKER

utredning

025/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

15.04.04

026/04

SØKNAD OM FRADELING AV CA. 70 DA. BEBYGD AREAL AV EIENDOMMEN STIKLESTAD PLANTESKOLE, GNR. 36 BNR. 29-31 M. FL. VED STIKLESTAD I VERDAL KOMMUNE

utredning

027/04

PLANPROGRAM 2004 - 2006, INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

028/04

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

029/04

INTERN ORGANISERING AV ENHETENE I SAMKOMMUNEN

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møtte

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Hallem Trine Verdal Sv varamedlem 1 x (Johansson)
Skjerve Ragnhild Levanger Sp,Sv varamedlem 3 x (Hynne)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, rådmann Rudolf Holmvik, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Inger Marie Bakken og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Dessuten møtte:

I forbindelse med sak 026/04 møtte enhetsleder Landbruk og naturforvaltning - Petter Bjartnes.

I forbindelse med sak 027/04 møtte enhetsleder Plan, byggesak, oppmåling - Johannes Bremer.

I forbindelse med sak 028/04 møtte enhetsleder Helse- og rehabilitering – Tore Fjerdingen og prosjektleder Rusprosjekt – Bård Skjørholm.

Merknader:

Kristin Johanne Hildrum og Birger Meinhardt fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av de ordinære saker.

Orienteringer:

Bjørn Iversen orienterte fra arbeidet i arbeidsgruppa som skal vurdere og komme med forslag til regler for godtgjøring i Innherred Samkommune. | ^

 

 

 

024/04: REFERATSAKER  

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

27.05.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-024/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

 

025/04: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 15. april 2004 godkjennes.

27.05.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-025/04 Vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 15. april 2004 godkjennes. | ^

 

 

026/04: SØKNAD OM FRADELING AV CA. 70 DA. BEBYGD AREAL AV EIENDOMMEN STIKLESTAD PLANTESKOLE, GNR. 36 BNR. 29-31 M. FL. VED STIKLESTAD I VERDAL KOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med henvisning til jordloven § 12 vedtar Samkommunestyret at søknaden fra Inn- Trøndelag skogselskap om å få fradele ca. 70 da. bebygd areal av Stiklestad Planteskole, gnr. 36 bnr. 29-31 innvilges som omsøkt.

27.05.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-026/04 Vedtak:

Med henvisning til jordloven § 12 vedtar Samkommunestyret at søknaden fra Inn- Trøndelag skogselskap om å få fradele ca. 70 da. bebygd areal av Stiklestad Planteskole, gnr. 36 bnr. 29-31 innvilges som omsøkt. | ^

 

 

 

027/04: PLANPROGRAM 2004 - 2006, INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Planprogram 2004 – 2006 for Innherred samkommune vedtas.

27.05.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legges fram for planutvalget i morkommunen i planprosessen.

Avstemning:

Trøites forslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt.

ISK-027/04 Vedtak:

Planprogram 2004 – 2006 for Innherred samkommune vedtas.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legges fram for planutvalget i morkommunen i planprosessen. | ^

 

 

 

 

028/04: RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret ber administrasjonssjefen igangsette et forprosjekt  i h.h.t. vedlag PLP-plan.

2.      Forslag til felles ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune legges frem for samkommunestyret i desember 2004.

27.05.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-028/04 Vedtak:

1.      Samkommunestyret ber administrasjonssjefen igangsette et forprosjekt  i h.h.t. vedlag PLP-plan.

Forslag til felles ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune legges frem for samkommunestyret i desember 2004. | ^

 

 

 

029/04: INTERN ORGANISERING AV ENHETENE I SAMKOMMUNEN

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.                  Samkommunestyret godkjenner organiseringen av enhetene i Innherred Samkommune slik de framgår av premissene til denne saken.

2.                  Administrasjonssjefen har fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.                  Lokalisering av enhetene skjer etter modell 1

4.                  Det forutsettes at hhv Verdal og Levanger kommune stiller tilstrekkelig tidsmessige arbeidsplasser til disposisjon for medarbeiderne som må endre arbeidssted som følge av dette.

5.                  Skjevfordeling av arbeidsplasser mellom de to kommunene søkes jevnet ut i forbindelse med evt nye oppgaver for samkommunen eller ved evt framtidig samlokalisering av personell i barn og familie og helse og rehabiliteringsenheten.

6.                  Noe av gevinsten med å samle fagmiljøene forutsettes tatt ut i form av bedre tjenester til brukerne. Dette betyr at det må legges til rette for gode og fleksible ordninger for å være tilgjengelig for brukerne av samkommunens tjenester.

27.05.2004 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – punkt 3:

Lokalisering av enhetene skjer etter modell 2.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – punkt 2:

Samkommunestyret kan senere foreta justeringer innenfor den hovedstrukturen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 2 vedtatt med 12 mot 6 stemmer

Administrasjonssjefens forslag pkt. 3 vedtatt med 14 mot 4 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 5 vedtatt med 13 mot 5 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 6 enstemmig vedtatt.

ISK-029/04 Vedtak:

1.      Samkommunestyret godkjenner organiseringen av enhetene i Innherred Samkommune slik de framgår av premissene til denne saken.

2.      Administrasjonssjefen har fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Lokalisering av enhetene skjer etter modell 1

4.      Det forutsettes at hhv Verdal og Levanger kommune stiller tilstrekkelig tidsmessige arbeidsplasser til disposisjon for medarbeiderne som må endre arbeidssted som følge av dette.

5.      Skjevfordeling av arbeidsplasser mellom de to kommunene søkes jevnet ut i forbindelse med evt nye oppgaver for samkommunen eller ved evt framtidig samlokalisering av personell i barn og familie og helse og rehabiliteringsenheten.

6.      Noe av gevinsten med å samle fagmiljøene forutsettes tatt ut i form av bedre tjenester til brukerne. Dette betyr at det må legges til rette for gode og fleksible ordninger for å være tilgjengelig for brukerne av samkommunens tjenester.

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune