Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

27.05.2004

Samkommunestyret 27.05.04

sak 026/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

SØKNAD OM FRADELING AV CA. 70 DA. BEBYGD AREAL AV EIENDOMMEN STIKLESTAD PLANTESKOLE, GNR. 36 BNR. 29-31 M. FL. VED STIKLESTAD I VERDAL KOMMUNE

Saksansvarlig:
Petter Bjartnes

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004003184

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

27.05.2004

PEB

026/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med henvisning til jordloven § 12 vedtar Samkommunestyret at søknaden fra Inn- Trøndelag skogselskap om å få fradele ca. 70 da. bebygd areal av Stiklestad Planteskole, gnr. 36 bnr. 29-31 innvilges som omsøkt.

Vedlegg:

1.      Søknad om deling av eiendom, datert 07.01.04

2.      Søknad om deling av grunneiendom, datert 08.01.04  side 2

3.      Kartkopier  side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Stiklestad Planteskole , gnr. 36 bnr. 29-31 m. fl. ligger ca. 5 km fra Verdalsøra. Eiendommen Stiklestad Planteskole, gnr. 36 bnr. 29- 31, gnr. 27 bnr. 22, 23 og gnr. 61 bnr. 4 har et totalareal på 545 da. Av dette er ca. 125 da. dyrkajord, ca. 350 da. produktiv granskog og  ca. 70 da. bebygd areal.

Stiklestad Planteskole ble etablert ca. 1940 med henblikk på produksjon av skogplanter. I Trøndelag har det hittil vært tre slike anlegg for produksjon av skogplanter. Inn-Trøndelag Skogselskap er eier av Stiklestad Planteskole.

Vurdering:

Som kjent har det i de siste 10- åra vært en dramatisk reduksjon i aktiviteten i skogbruket i Norge. Dette har i sin tur ført til stor reduksjon i etterspørselen etter skogplanter. Det kan nevnes at ”overflødige” skogplanter av topp kvalitet, har blitt brent på bålet de siste åra.

På grunn av reduksjon i etterspørselen av skogplanter vedtok eieren, Inn- Trøndelag Skogselskap å legge ned produksjonen av skogplanter på Stiklestad Planteskole i 2003.

I 2003 ble det lagt ned betydelig arbeid for å utrede alternative bruksområder av planteskolen, blant annet i samarbeid med Verdal Vekst. To pilotprosjekt er allerede i gang, veksthusproduksjon av jordbær og tomater.

Eieren har konkludert med at for at andre interessenter skal kunne investere både penger og arbeid i alternativ bruk av dette anlegget, så bør det bebygde arealet fradeles og eventuelt selges. Enhetslederen støtter dette.

Restarealet som består av ca. 125 da. dyrkajord og ca. 350 da. produktiv barskog. Enhetslederen har kjennskap til at restarealet også blir lagt ut for salg i nærmeste framtid. I den forbindelse mener enhetsleder at dyrkajordarealet bør kjøpes og brukes som ”jordbank” i forbindelse med reguleringsplanen på Stiklestad.

For øvrig bør arealet selges til  naboer.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune