Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

15.04.2004

Samkommunestyret 15.04.04

sakliste PDF | word
hovedutskrift PDF | word

<< | møteplan | >>

Kl. 13:00-14:45 Levanger Rådhus

SAKLISTE: som PDF | hovedutskrift som PDF

Sak nr.

Sakstittel

019/04

REFERATSAKER

utredning

020/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

29.01.04
04.03.04

021/04

DELEGERING AV OPPGAVER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE TIL LOKALE VILT/UTMARKSNEMNDER

utredning

022/04

ORGANISERING AV ENHETENE I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

023/04

SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18

Representant Status

Møtte

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem -  forfall
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem -  forfall
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Midthjell Sverre B. Verdal Dna,Sp Varamedlem 1

x

(Iversen)
Aune Nils Åge Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 1

x

(Nesgård)

Ellers møtte:
Administrasjonssjef
Ola Stene, Rådmann Rudolf Holmvik, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Inger Marie Bakken og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:
Robert Eriksson (FRP) tiltrådte møtet etter behandling av sak 021/04.

Orienteringer:

 

 

 

019/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

15.04.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-019/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

020/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets  møte den 29. januar 2004 godkjennes.

Protokoll fra samkommunestyrets  møte den 4. mars 2004 godkjennes.

15.04.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-020/04 Vedtak:

Protokoll fra samkommunestyrets  møte den 29. januar 2004 godkjennes.

Protokoll fra samkommunestyrets  møte den 4. mars 2004 godkjennes. ^

 

 

 

021/04: DELEGERING AV OPPGAVER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE TIL LOKALE VILT/UTMARKSNEMNDER

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret delegerer sin fullmakt etter følgende lover: Lov om friluftsliv

Lov om viltet, Lov om laksefisk og innlandsfisk mv., Lov om motorferdsel i utmark.

Fullmakten tildeles Verdal utmarksnemnd med ansvarsområde Verdal, og Levanger viltnemnd med ansvarsområde Levanger.

For arbeidsdeling mellom administrasjonssjefen og politiske utvalg gjelder delegasjonsreglement for samkommunen vedtatt i møte 29.01.04.

Etter ett års forsøk legges det fram en sak som evaluerer den politiske organiseringen av fagfeltet, og vurderer evt alternative modeller.

15.04.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Lennart Johansson (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Setningen ”Lov om motorferdsel i utmark” strykes.

Avstemning:

Johanssons forslag avvist med 13 mot 4 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt.

ISK-021/04 Vedtak:

Samkommunestyret delegerer sin fullmakt etter følgende lover: Lov om friluftsliv

Lov om viltet, Lov om laksefisk og innlandsfisk mv., Lov om motorferdsel i utmark.

Fullmakten tildeles Verdal utmarksnemnd med ansvarsområde Verdal, og Levanger viltnemnd med ansvarsområde Levanger.

For arbeidsdeling mellom administrasjonssjefen og politiske utvalg gjelder delegasjonsreglement for samkommunen vedtatt i møte 29.01.04.

Etter ett års forsøk legges det fram en sak som evaluerer den politiske organiseringen av fagfeltet, og vurderer evt alternative modeller. ^

 

 

 

022/04: ORGANISERING AV ENHETENE I INNHERRED SAMKOMMUNE 

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Administrasjonssjefens orientering tas til etteretning.

15.04.2004 Innherred Samkommunestyre

Orientering i møte:

Administrasjonssjefen orienterte om status pr. 15. april 2004.

Forslag i møte:

Administrasjonssjefen fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret aksepterer at IKT-enheten samlokaliseres i Levanger Rådhus så snart det er praktisk mulig.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

ISK-022/04 Vedtak:

Administrasjonssjefens orientering tas til etteretning.
Samkommunestyret aksepterer at IKT-enheten samlokaliseres i Levanger Rådhus så snart det er praktisk mulig.
^

 

 

 

023/04: SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det settes ned en arbeidsgruppe som vurderer og kommer med forslag til reglement for godtgjøring i Innherred Samkommune. Som medlemmer av arbeidsgruppa oppnevnes:

……………………………………..

……………………………………..

Administrasjonssjefen oppnevner sekretær.

15.04.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Odd Thraning (DNA) foreslo at det velges 3 medlemmer til gruppa. Bjørn Iversen (DNA) velges som medlem.

Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet forslag på Hans Heieraas (SP) som medlem.

Olav Norberg (H) fremmet forslag på Gudny Ronglan (KRF) som medlem.

Odd Thraning foreslo at Bjørn Iversen velges som leder.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-023/04 Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe på 3 personer som vurderer og kommer med forslag til reglement for godtgjøring i Innherred Samkommune. Som medlemmer av arbeidsgruppa oppnevnes:

Administrasjonssjefen oppnevner sekretær. ^

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune