Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

15.04.2004

Samkommunestyret 15.04.04

sak 022/04

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak

ORGANISERING AV ENHETENE I INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksansvarlig:
Ola Stene

Arkiv:   K1-034
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004002228

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

15.04.2004

OST

022/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Administrasjonssjefens orientering tas til etterretning.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Samkommunestyret fattet følgende vedtak i sak 6/04:

1.      Basert på prinsippene om geografisk balansert fordeling av samkommunens administrasjon får administrasjonssjefen fullmakt til å fastsette fordelingen av basene for de ulike enhetene mellom Verdal og Levanger.

2.      Samlet sak om utforming av enhetene i samkommunen legges fram for Samkommunestyret i løpet av 1. halvår 2004.

3.      Kontoradressen for samkommunen er den kommunen som til en hver tid har administrasjonssjefen, dvs Levanger i 2004 og 2005 og Verdal i 2006 og 2007.

De ulike enhetslederne har arbeidet videre med organiseringen etter følgende framdriftsplan:

·         Forslag til organisering klart til ledergruppen innen utgangen av mars

·         Evt. faglederstillinger utlyses internt i enhetene. Oppnevninger klare innen 1. mai

·         Alle posisjoner med forslag til plassering av enkeltmedarbeidere klare til 1. juni

Enhetene økonomi, organisasjon, IKT, Plan-byggesak-oppmåling-miljø, landbruk-utmark og kemner har vært i funksjon siden 1. februar og har høstet en del erfaringer etter 2 mnd drift. Alle har gjennomført prosesser om organisering, og har forslag til dette klart. Forslaget ble presentert for administrasjonssjefen under dialogseminaret 30-31. mars. Enhetene barn- og familie og Helse-rebabilitering startet opp 1. april, og har selvsagt ikke kommet så langt som de øvrige, men også her ligger konkrete forslag til organisering i ferdige forprosjektrapporter.

Administrasjonssjefen vil i møtet presentere forslag til organisering og videre framdrift.

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune