Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

15.04.2004

Samkommunestyret 15.04.04

sak 021/04

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak

DELEGERING AV OPPGAVER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE TIL LOKALE VILT/UTMARKSNEMNDER

Saksansvarlig:
Gunnar Kjærstad/Trond Rian

Arkiv:   K1-044
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004002203

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

15.04.2004

GKA

021/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret delegerer sin fullmakt etter følgende lover: Lov om friluftsliv

Lov om viltet, Lov om laksefisk og innlandsfisk mv., Lov om motorferdsel i utmark.

Fullmakten tildeles Verdal utmarksnemnd med ansvarsområde Verdal, og Levanger viltnemnd med ansvarsområde Levanger

For arbeidsdeling mellom administrasjonssjefen og politiske utvalg gjelder delegasjonsreglement for samkommunen vedtatt i møte 29.01.04.

Etter ett års forsøk legges det fram en sak som evaluerer den politiske organiseringen av fagfeltet, og vurderer evt alternative modeller.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til vedtak (pkt 2) i sak 012/04, samkommunestyret : ”Egen sak om behandling av utmarkssaker framlegges på neste møte.”

Innherred samkommune har i henhold til søknad fått tillagt myndighet etter bl.a. viltloven, lov om motorferdsel, friluftsloven og lov om laksefisk og innlandsfisk. I forbindelse med kommunevalget i 2003 ble behandlingen av de nevnte lover for Verdals vedkommende samlet i et politisk organ – utmarksnemnda. I Levanger ble det som tidligere oppnevnt en viltnemnd med ansvar for viltloven. For øvrige lover har politisk behandling vært spredt i ulike komiteer (begrenset saksmengde).  Med unntak av friluftsloven i Levanger er saksbehandlere for området lagt under enhet landbruk og naturforvaltning i samkommunen.

Myndigheten er f.o.m. 01.02.04 lagt til samkommunestyret, og det er derfor behov for en delegasjon til henholdsvis utmarksnemnd og viltnemnd i morkommunene i tråd med vedtaket i sak 012/04 (pkt 1): ....”Det legges ikke opp til noen endring i arbeidsdeling mellom samkommunestyret og de lokale utvalg før en har høstet erfaring med den vedtatte modell.”

Vurdering:
Samkommuneforsøket har bl.a. som mål å bedre tjenestene innen eksisterende økonomiske rammer, og redusere driftsutgifter på sikt. Modellen med to fagnemnder medfører dobbeltbehandling av saker og ingen politisk samhandling. Det oppnås mindre effekt av den administrative integreringen og ingen kostnadsgevinst knyttet til politisk organisering. To alternative modeller er aktuelle. En hvor samkommunestyret beholder det politisk ansvaret, og en hvor det under samkommunestyret opprettes en egen fagnemnd.  Den vedtatte (sak 012/04)  evaluering av arbeidsdeling mellom kommunale politiske organer og samkommunestyret  etter et års forsøk - blir derfor viktig.

Det foreligger også annet lovverk som i ulik grad berører naturforvaltning. Dette gjelder vannressursloven, naturvernloven og hundeloven (delvis). De to førstnevnte lovene inngår i forsøket , den siste gjør det ikke. Den politiske og administrative behandlingen i forhold til disse lovene bør også avklares.

<<forrige sak | neste sak>>| vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune