Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

04.03.2004

Samkommunestyret 04.03.04

sakliste PDF | word
hovedutskrift PDF |
word

<< | møteplan | >>

Kl. 10:00 - 14:35 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

SAKLISTE:

Sak nr.

Sakstittel

 

008/04

MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

utredning

009/04

GODKJENNING AV FORSØKET

utredning

010/04

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR MEINHARDT ANG UTVALG FOR BEHANDLING AV HASTESAKER MM

utredning

011/04

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. JOSTEIN TRØITE, SV LEVANGER ANG §14 FORSØKSFORSKRIFTEN

utredning

012/04

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. HANS HEIERAAS, SP LEVANGER ANG SAKSBEHANDLING ETTER JORDLOV

utredning

013/04

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

utredning

014/04

ORIENTERING OM STATUS DELPROSJEKT

utredning

015/04

ETABLERING AV REHABILITERINGSENHET - RUSAVHENGIGE

utredning

016/04

ORIENTERING OM DIVERSE OVERORDNA PLANER

utredning

017/04

JOHAN TORE SUNDFÆR, SØKER OM Å FA BENYTTE HELIKOPTER TIL TRANSPORT AV MATERIAL TIL HYTTETOMT 232 I STORLIVOLA

utredning

018/04

BÅRD OLAV LEANGEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN VINAN SKOG  GNR. 193 BNR. 4

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant

Møter

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp x ordfører
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V x varaordfører
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp x  
Johansson Lennart Verdal Sv x  
Meinhardt Birger Levanger FrP x  
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V x  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv x  
Hafell Rigmor Verdal Frp,H,Krf x  (Eriksson)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Rådmann Rudolf Holmvik, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Inger Marie Bakken, utvalgssekretær Line Ertsås og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Protokoll fra Innherred Samkommunestyre sitt møte 29. januar 2004 ble utdelt i møtet. Sak for godkjenning av protokollen vil bli satt opp til neste møte.

Kåre Norum stilte spørsmål angående saksbehandling for en klagesak etter jordlov.

Administrasjonssjefen besvarte spørsmålet. ^

 

 

 


 

008/04: MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende møteplan vedtas for resten av 2004:

30-31.03.2004

  Økonomiplanseminar felles med formannskapene

 15.04.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

27.05.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

17.06.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

02.09.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

07.10.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

11.11.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

16.12.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-008/04 Vedtak:

Følgende møteplan vedtas for resten av 2004:

30-31.03.2004

  Økonomiplanseminar felles med formannskapene

 15.04.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

27.05.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

17.06.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

02.09.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

07.10.2004

  Kl 13:00,  Levanger

 

11.11.2004

  Kl 13:00, Verdal

 

16.12.2004

  Kl 13:00,  Levanger ^

 

 

 

 

009/04: GODKJENNING AV FORSØKET

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Kommunal og regionaldepartementets brev om godkjenning av forsøket tas til orientering

2.      Administrasjonssjefen legger fram egen sak om justering av forskrift og grunnavtale så snart som mulig

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-009/04 Vedtak:

1.      Kommunal og regionaldepartementets brev om godkjenning av forsøket tas til orientering

2.      Administrasjonssjefen legger fram egen sak om justering av forskrift og grunnavtale så snart som mulig. ^

 

 

 

010/04: OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR MEINHARDT ANG UTVALG FOR BEHANDLING AV HASTESAKER MM

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det opprettes et utvalg bestående av de 2 kommunenes ordfører, varaordfører samt leder av den største partigruppering som ikke stod bak ordførervalgene. Dette utvalget skal tre sammen ved behandling av hastesaker.

2.      Ordføreren i samkommunen plikter å sammenkalle ovennevnte utvalg når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til ordinært møte i samkommunen.

3.      Bestemmelsen legges inn i Delegasjonsreglementet for samkommunestyret.

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-010/04 Vedtak:

1.      Det opprettes et utvalg bestående av de 2 kommunenes ordfører, varaordfører samt leder av den største partigruppering som ikke stod bak ordførervalgene. Dette utvalget skal tre sammen ved behandling av hastesaker.

2.      Ordføreren i samkommunen plikter å sammenkalle ovennevnte utvalg når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til ordinært møte i samkommunen.

3.      Bestemmelsen legges inn i Delegasjonsreglementet for samkommunestyret. ^

 

 

 

 

011/04: OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. JOSTEIN TRØITE, SV LEVANGER ANG §14 FORSØKSFORSKRIFTEN

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret ser ikke behov for å endre §14 i forskrifte

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Tillegg til § 14 samkommunens stillinger:

Det åpnes ikke for private aktører på nye områder i forsøksperioden.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 16 mot 2 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

ISK-011/04 Vedtak:

Samkommunestyret ser ikke behov for å endre §14 i forskriften. ^

 

 

 

012/04: OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. HANS HEIERAAS, SP LEVANGER ANG SAKSBEHANDLING ETTER JORDLOV

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det gjennomføres en evaluering av arbeidsdeling mellom de kommunale politiske organer og samkommunestyret etter et års forsøk. Det legges ikke opp til noen endring i arbeidsdeling mellom samkommunestyret og de lokale utvalg før en har høstet erfaring med den vedtatte modell.

2.      Egen sak om behandling av utmarkssaker framlegges på neste møte.

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Orientering i møte:

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes orienterte vedrørende saksbehandling/beslutningsmyndighet i plan og jordlovsaker.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-012/04 Vedtak:

1.      Det gjennomføres en evaluering av arbeidsdeling mellom de kommunale politiske organer og samkommunestyret etter et års forsøk. Det legges ikke opp til noen endring i arbeidsdeling mellom samkommunestyret og de lokale utvalg før en har høstet erfaring med den vedtatte modell.

2.      Egen sak om behandling av utmarkssaker framlegges på neste møte. ^

 

 


 

013/04: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret slutter seg til vedlagte kommunikasjonsstrategi for Innherred samkommune.

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-013/04 Vedtak:

Samkommunestyret slutter seg til vedlagte kommunikasjonsstrategi for Innherred samkommune. ^

 

 

 

014/04: ORIENTERING OM STATUS DELPROSJEKT

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret tar orientering om status for de ulike delprosjekt til orientering

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Orientering i møte:

John Ragnar Sæther orienterte om status for de ulike delprosjekt (powerpoint)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-014/04 Vedtak:

Samkommunestyret tar orientering om status for de ulike delprosjekt til orientering. ^

 

 

 

 

015/04: ETABLERING AV REHABILITERINGSENHET - RUSAVHENGIGE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Innherred Samkommunestyre slutter seg til konklusjonene i  vedlagte prosjektrapport som grunnlag for iverksetting av tiltak rus i ISK

2.      Innherred Samkommunestyre tar ansvar for oppstart og drift av  rehabiliteringsenhet rusavhengige, ”Rehabiliteringshuset”, slik det framgår av  vedlagte søknad til sosial –og helsedirektoratet.

3.      I forbindelse med evalueringen av ”Lavterskeltilbudet” i Verdal legges det opp til en tilsvarende arbeidsdeling og organisering av lavterskeltilbud i regi av samkommunen i begge kommunene.

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Orientering i møte:

Prosjektleder for rusprosjekt ISK, Baard Skjørholm orienterte om status for rusprosjektet (powerpoint).

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-015/04 Vedtak:

1.      Innherred Samkommunestyre slutter seg til konklusjonene i  vedlagte prosjektrapport som grunnlag for iverksetting av tiltak rus i ISK

2.      Innherred Samkommunestyre tar ansvar for oppstart og drift av  rehabiliteringsenhet rusavhengige, ”Rehabiliteringshuset”, slik det framgår av  vedlagte søknad til sosial –og helsedirektoratet.

3.      I forbindelse med evalueringen av ”Lavterskeltilbudet” i Verdal legges det opp til en tilsvarende arbeidsdeling og organisering av lavterskeltilbud i regi av samkommunen i begge kommunene. ^

 

 

 

016/04: ORIENTERING OM DIVERSE OVERORDNA PLANER

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret tar orientering om diverse overordna planer i kommunene til orientering

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Orientering i møte:

Ø       Enhetsleder for landbruk og naturforvaltning Petter Bjartnes orienterte om status/utfordringer innenfor landbruk i samkommunen.

Ø       Enhetsleder for plan, byggesak, oppmåling Johannes Bremer orienterte om planstatus/plansituasjon og planprogram for samkommunen. | plansystem | planstatus

Ø       Johannes Bremer og planlegger Øyvind Holand orienterte om tettstedsutfordringer for samkommunen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-016/04 Vedtak:

Samkommunestyret tar orientering om diverse overordna planer i kommunene til orientering. ^

 

 

 

017/04: JOHAN TORE SUNDFÆR, SØKER OM Å FA BENYTTE HELIKOPTER TIL TRANSPORT AV MATERIAL TIL HYTTETOMT 232 I STORLIVOLA

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark gis Johan Tore Sundfær tillatelse til å benytte helikoptertransport.

Tillatelsen gjelder transport av bygningsmaterialer til hytte nr 232 Storlivola, Levanger, i perioden 24 - 26 mars, i tidsrommet kl 08.00-16.00.

Før flyvning finner sted skal grunneiers tillatelse foreligge.

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-017/04 Vedtak:

I henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark gis Johan Tore Sundfær tillatelse til å benytte helikoptertransport.

Tillatelsen gjelder transport av bygningsmaterialer til hytte nr 232 Storlivola, Levanger, i perioden 24 - 26 mars, i tidsrommet kl 08.00-16.00.

Før flyvning finner sted skal grunneiers tillatelse foreligge. ^

 

 

 

018/04: BÅRD OLAV LEANGEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN VINAN SKOG  GNR. 193 BNR. 4

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.03 og rundskriv m-6/2003 gis Bård Olav Leangen konsesjon for erverv av Vinan skog, gnr. 193, bnr. 4 i Levanger. Det er et vilkår at eiendommen legges til søkerens øvrige eiendom i Åsen til en driftsenhet, og at driftsenheten bebos og drives på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år i sammenheng.

04.03.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-018/04 Vedtak:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.03 og rundskriv m-6/2003 gis Bård Olav Leangen konsesjon for erverv av Vinan skog, gnr. 193, bnr. 4 i Levanger. Det er et vilkår at eiendommen legges til søkerens øvrige eiendom i Åsen til en driftsenhet, og at driftsenheten bebos og drives på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 år i sammenheng. ^

<< | >> | møteplan
Gå til hovedside Innherred samkommune