Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

04.03.2004

Samkommunestyret 04.03.04

sak 011/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. JOSTEIN TRØITE, SV LEVANGER ANG §14 FORSØKSFORSKRIFTEN

Saksansvarlig:
Ola Stene

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004001353

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

04.03.2004

OST

011/04

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret ser ikke behov for å endre §14 i forskriften

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

I forbindelse med behandling av sak 08/04, Innherred samkommune revidert forskrift, i Levanger kommunestyre fremmet Repr. Jostein Trøite, SV den 28.01.04 følgende oversendelsesforslag til samkommunestyret :

Ny § 14 Samkommunens stillinger

Kommunelovens § 24 gjelder ikke. Isteden gjelder følgende:

Samkommunens skal ikke ha arbeidsgiveransvar. Oppgaver som er delegert til samkommunen, skal utføres av kommunenes ansatte eller av andre som i dag utfører oppgavene.

Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt oversendt samkommunestyret uten realitetsbehandling

Vurdering:

Den vedtatte forskriften har følgende formulering i §14:

Kommunelovens § 24 gjelder ikke. Isteden gjelder følgende:

Samkommunens skal ikke ha arbeidsgiveransvar. Oppgaver som er delegert til samkommunen, skal utføres av kommunenes ansatte, av andre som i dag utfører oppgavene eller av andre som samkommunen finner det tjenelig.

Forskjellen på innholdet i oversendelsesforslaget og den vedtatte forskriften er at forskriften åpner for at andre enn de som i dag utfører oppgaver for samkommuen skal kunne gjøre det dersom det finnes hensiktsmessig. Å fjerne denne muligheten vil i ytterste konsekvens si at en ikke kan bytte leverandører der det er naturlig. Jeg kan vanskelig se behovet for en slik innstramming av ordlyden i §14.  ^

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

Gå til hovedside Innherred samkommune