Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

30.01.2004

Samkommunestyret 29.01.04

sakliste PDF | word
møteprotokoll PDF | word

| møteplan | >>

Kl. 10:00 - 11:30 Formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus

SAKLISTE:

Sak nr

Sakstittel

 

001/04

VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER

utredning

002/04

VALG AV KONTROLLUTVALG

utredning

003/04

OPPNEVNING AV ADMINISTRASJONSSJEF

utredning

004/04

REGLEMENT FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE

utredning

005/04

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE

utredning

006/04

HOVEDTREKKENE I SAMKOMMUNENS ADMINISTRASJON

utredning

007/04

MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18

Representant

Møtte

Merknad
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V x  
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp x  
Johansson Lennart Verdal Sv - forfall
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp x  
Meinhardt Birger Levanger FrP x  
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V - forfall
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv x  
Hallem Trine Verdal Sv x (Johansson)
Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V x (Norberg)

Ellers møtte:
Rådmann
Ola Stene, Rådmann Rudolf Holmvik, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende rådmann Inger Marie Bakken, Utvalgssekretær Line Ertsås, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:
Repr. Birger Meinhardt, FRP, Levanger fremmet følgende forslag ad. Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, til oversendelse til administrasjonen i ISK.

Kapittel 2 Samkommunens organer
§ 9 Utvidet myndighet i hastesaker

Paragrafen endres og det foreslås følgende ordlyd:

”Det nedsettes et utvalg bestående av de to kommuners ordførere, varaordførere og opposisjonsledere. Dette utvalget skal tre sammen ved behandling av hastesaker. 

Ordføreren i samkommunen plikter å sammenkalle ovennevnte utvalg når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til ordinært møte i samkommunen.”

Kapittel 4 Saksbehandlingsregler i samkommunens politiske organer
§ 20 Avstemminger

Paragrafen endres og det foreslås følgende ordlyd:

”Kommunelovens § 35 nr. 4, siste setning gjelder ikke. I samkommunens politiske organer treffes vedtak ved flertallsvalg. Ved stemmelikhet gjelder møteleders dobbeltstemme. Valg holdes ved flertallsvalg.” 

Tilleggsforslag:
Det bes om at grunnavtales bestemmelser vedrørende uttredelse fra forsøket, kommer inn som ny § 45 i forskriften.

- - - - - 

Orienteringer:
Rådmann
Ola Stene orienterte om arbeidet med Kommunikasjonstrategi-plan for ISK.

Ordfører Gerd Janne Kristoffersen avsluttet møtet med å ønske alle lykke til med samarbeidet i Innherred Samkommune.  ^

 
 

 

001/04: VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vervet som ordfører og varaordfører i Innherred Samkommune går på omgang mellom ordførerne i Verdal og Levanger etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Ordfører        Varaordfører

01.02.04 - 31.12.05           Verdal           Levanger
01.01.06 - 31.12.07           Levanger      
Verdal

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-001/04 Vedtak:

Vervet som ordfører og varaordfører i Innherred Samkommune går på omgang mellom ordførerne i Verdal og Levanger etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Ordfører        Varaordfører

01.02.04 - 31.12.05           Verdal           Levanger
01.01.06 - 31.12.07           Levanger      
Verdal    ^

 

 

002/04: VALG AV KONTROLLUTVALG

FORSLAG TIL VEDTAK:

Som medlemmer av Kontrollutvalget for ISK velges:

Med følgende varamedlemmer:

Som leder velges:

Som nestleder velges:

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Repr Hans Heieraas, SP, Levanger fremmet følgende forslag:

Leder i kontrollutvalget 01.02.04 – 31.12.05: Jan Langåssve

Nestleder samme periode: John Hermann

Leder i kontrollutvalget 01.01.06 – 31.12.07: John Hermann

Nestleder samme periode: Jan Langåssve

Avstemning:

Forslag til medlemmer enstemmig vedtatt

Forslag lagt fram i møte på leder for enstemmig vedtatt

Forslag lagt fram i møte på nestleder enstemmig vedtatt

Forslag til varamedlemmer enstemmig vedtatt.

ISK-002/04 Vedtak:

Som medlemmer av Kontrollutvalget for ISK velges:

Med følgende varamedlemmer:

Leder i kontrollutvalget 01.02.04 – 31.12.05: Jan Langåssve

Nestleder samme periode: John Hermann

Leder i kontrollutvalget 01.01.06 – 31.12.07: John Hermann

Nestleder samme periode: Jan Langåssve  ^

 

 

003/04: OPPNEVNING AV ADIMISTRASJONSSJEF

FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannsfunksjonen ivaretas av de 2 kommunenes rådmenn i fellesskap. Funksjonen som administrasjonssjef for samkommunen (samkommunerådmann) går etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Administrasjonssjef                       Vara

01.02.04 - 31.12.05           Levanger                                   Verdal

01.01.06 - 31.12.07           Verdal                                       Levanger

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-003/04 Vedtak:

Rådmannsfunksjonen ivaretas av de 2 kommunenes rådmenn i fellesskap. Funksjonen som administrasjonssjef for samkommunen (samkommunerådmann) går etter følgende turnus:

Turnusperiode                     Administrasjonssjef                       Vara

01.02.04 - 31.12.05           Levanger                                   Verdal

01.01.06 - 31.12.07           Verdal                                       Levanger  ^

 

 

004/04: REGLEMENT FOR INNHERRED SAKOMMUNESTYRE

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til "Reglement for Innherred samkommune" vedtas.

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-004/04 Vedtak:

Forslag til "Reglement for Innherred samkommune" vedtas.  ^

 

 

005/04: DELEGASJONSREGLEMENT FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til "Delegasjonsreglement for Innherred samkommune" vedtas.

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-005/04 Vedtak:

Forslag til "Delegasjonsreglement for Innherred samkommune" vedtas.  ^

 

 

006/04: HOVEDTREKKENE I SAMKOMMUNENS ADMINISTRASJON

FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Basert på prinsippene om geografisk balansert fordeling av samkommunens administrasjon får administrasjonssjefen fullmakt til å fastsette fordelingen av basene for de ulike enhetene mellom Verdal og Levanger.

2.      Samlet sak om utforming av enhetene i samkommunen legges fram for Samkommunestyret til orientering i løpet av 1. halvår 2004.

3.      Kontoradressen for samkommunen er den kommunen som til en hver tid har administrasjonssjefen, dvs Levanger i 2004 og 2005 og Verdal i 2006 og 2007.

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Repr. Jostein Trøite, SV, Levanger fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

Samlet sak om utforming av enhetene i samkommunen legges fram for Samkommunestyret i løpet av 1. halvår 2004.

Avstemning:

Forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Alternativ avstemming forslag til vedtak pkt. 2 kontra Forslag framlagt i møte, nytt pkt. 2, ble forslag framlagt i møte enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

ISK-006/04 Vedtak:

1.      Basert på prinsippene om geografisk balansert fordeling av samkommunens administrasjon får administrasjonssjefen fullmakt til å fastsette fordelingen av basene for de ulike enhetene mellom Verdal og Levanger.

2.      Samlet sak om utforming av enhetene i samkommunen legges fram for Samkommunestyret i løpet av 1. halvår 2004.

3.      Kontoradressen for samkommunen er den kommunen som til en hver tid har administrasjonssjefen, dvs Levanger i 2004 og 2005 og Verdal i 2006 og 2007.  ^

 


 

007/04: MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende møteplan for 2004 vedtas:

29.01.2004

04.03.2004

01.04.2004

10.06.2004

02.09.2004

07.10.2004

11.11.2004

16.12.2004

29.01.2004 Innherred Samkommunestyre

Forslag i møte:

Neste møte i Samkommunestyret settes til 04.03.04 kl. 10.00 på Verdal rådhus.

Administrasjonen bes om å samordne møtetidspunkt i forhold til de øvrige politiske møtene i Verdal og Levanger.

Avstemning:

Forslag fremlagt i møtet enstemmig vedtatt.

ISK-007/04 Vedtak:

Neste møte i Samkommunestyret settes til 04.03.04 kl. 10.00 på Verdal rådhus.

Administrasjonen bes om å samordne møtetidspunkt i forhold til de øvrige politiske møtene i Verdal og Levanger.  ^

| møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune