Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

12.06.2012

Landbruk/naturforvaltning - organisering

 levanger | verdal

<<organisering | tjenester |

Enhetsleder:
*Stedfortreder:
Trond Rian

Lokalisering: Herredshuset, Verdal

Servicekontorene (Levanger | Verdal) er vår ekspedisjon. For å sikre kunder mot bomturer og for å gi god nok service ser vi helst at det gjøres avtaler før kundebesøk. Avtaler kan gjøres via servicekontorene eller pr. tlf til saksbehandler.

*Trond Rian
Arne Ramdal
Ailin Wigelius
 

 

Mariann Hovin
Ingrun Sivertsen
Solrun Vanebo

Plan, byggesak, oppmåling og miljø og Landbruk/naturforvaltning er nå slått sammen til en enhet, ny organisasjon kommer.

Ansatte med fagfelt
(L= Levanger / V = Verdal/ ISK = begge kommuner)


 • Enhetsleder
 • Jord og konsesjonssaker
 • Nydyrking
 • Revisjon landbruk - arealdel kommuneplan (ISK)
 • Jord- /konsesjonsloven (L)
 • Bo- og driveplikt (ISK)
 • Jord- og odelsloven (ISK)

   


Håvard Silseth

 • Stedfortreder enhetsleder
 • Skogbruk (V)
 • Hjortevilt-/småvilt (V)
 • Rovviltforvaltning (ISK)
 • Innlandsfiske (ISK)
 • Biologisk mangfold/naturmangfoldlov (ISK)
 • Møtesekretær utmarksnemnd (V)
 • Fagansvarlig motorferdsel i utmark (saksbehandling i de fleste saker løses på servicekontorene)


Mariann Hovin
Mariann Hovin

 • Bruksutbygging tradisjonelt landbruk
 • Jord og konsesjonssaker
 • Nydyrking
 • Avlingsskade, klimabetinget - sommer
 • Jordbruksforurensning
 • Vannrammedirektivet
 • Friluftsloven
 • Infoskriv

 


Arne Ramdal

 • Skogbruk i Levanger kommune og Frosta kommune
 • Saksbehandler viltsaker, (hjortevilt/småvilt) i Levanger kommune
 • Sekretær/oppsyn for Reinsjø fjellstyre
 • Sekretær/oppsyn for Skogn fjellstyreIngrun Sivertsen

 • Produksjonstilskudd m/avløserordning ferie & fritid (L)
 • Miljøtilskudd i jordbruket (RMP)
 • SMIL-tilskudd
 • Dreneringstilskudd
 • Tilleggsnæring landbruk, herunder: Inn på tunet, Bondens Marked, småskala matproduksjon
 • Økologisk landbruk
 • Landbruksregister (L)
 • Godkjenning beiter
 • Unge bønderSolrun Vanebo

 • Produksjonstilskudd m/avløserordning ferie & fritid (V)
 • Sykdomsavløsning (L/V)
 • Tidligpensjon (L/V)
 • Fakturering/innfordring (ISK)
 • Landbruksregisteret (V)
Ailin Wigelius

 • Landbruksplan
 • Miljøtilskudd i jordbruket (RMP)(V)
 • Endra jordarbeiding (L og V)
 • Gårdskartoppgaver
 • Jordbruksforurensing 
 • Svartelista arter
 • Kornebbgåstilskudd/-skade
 • Avlingsskade overvintringsskader

   Servicekontorene i Levanger/ Verdal

 • Enkel saksbehandling:
 • Snøscootersaker (eks ervervssøknader) som ikke skal til politisk behandling
 • Kurante barmarkssaker under 500 m i luftlinje
 • Ellers mottak av søknader om produksjonstilskudd mv.

<<organisering | tjenester |

Gå til hovedside Innherred samkommune