Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

22.12.2008

Felles kommuneplan for Levanger kommune og Verdal kommune

<<dokumenter

 

Det skal utarbeides en felles kommuneplan – langsiktig/strategisk del for Levanger kommune og Verdal kommune
 
Kommuneplan 2008 - 2020 - samfunnsdel - høringsfrist: 10.11.08
vedtak | plandokument PDF | utfordringsdokument PDF | kommunalt plansystem PDF
send høringsuttalelse:
- saksansvarlig: Berit Hakkebo  |  uttalelser

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning - høringsfrist:  10.11.08
                                                                                            - ny høringsfrist:  20.12.08

vedtak | plandokument PDF | utfordringsdokument PDF | kommunalt plansystem PDF
send høringsuttalelse:
- saksansvarlig: Grete Ludvigsen  |  uttalelser
- samkommunestyret 24.09.08

--------------------------

Samfunnsdel: - saksansvarlig: Berit Hakkebo

PUK Verdal 14.10.08 PDF - saksutredning PDF

14.10.08

Samkommunestyret 24.09.08 - 1. gangs behandling (planutvalg) - saksutredning

24.09.08

Status pr. 24.09.08 v/prosjektleder Berit Hakkebo - video

24.09.08

Status pr. 26.06.08 v/prosjektleder Berit Hakkebo - video - PDF - powerpoint

26.06.08

Levanger kommune - Dialogseminar knyttet til Kommunestyremøtet 16.04.08 

16.04.08

Prosjektplan PDF, word

15.02.08

Utfordringer for Levanger og Verdal kommuner mot år 2020 - kortversjon PDF, word

29.02.08

Ungdomsrådenes innspill PDF, word

29.02.08

3 scenarier om fremtidens Innherred PDF, word  
PS 24/07 Felles kommuneplan - Mandat og organisering (samkommunestyret) utredning

14.06.07

Arealdel: - saksansvarlig: Øivind Holand

Status pr. 26.06.08 v/prosjektleder Johannes Bremer - video - PDF - powerpoint

26.06.08

PS 13/07 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - fastsetting av planprogram (samkommunestyret) utredning - video

03.05.07

Planprogram for kommuneplanens arealdel PDF

18.04.07

 
Gå til toppen av siden
Høringsuttalelser Kommuneplan 2008 - 2020 - samfunnsdel:
10.11.08

Naturvernforbundet i Verdal og Naturvernforbundet i Levanger - som PDF
Felles kommuneplanlegging for Levanger og Verdal er en gylden anledning til å ta reelle retningsvalg med betydning for hele Innherred. Naturvernforbundet i Verdal og Naturvernforbundet i Levanger har lest gjennom dokumentene om ”Kommuneplanens samfunnsdel”. Vi har særlig sett etter drøftinger med betydning for nåtidens store miljømessige utfordringer; klimasaken og vern av biologisk mangfold. Utfordingsdokumentet viser seg å være interessant i og med at det tar opp overordna problemstillinger i forhold til klima, miljø og mat. Desto større er skuffelsen over at selve plandokumentet ikke angir noe tydelig retningsvalg som svar på disse utfordringene.

Visjonen ”Livskvalitet og vekst” lanseres som en ledetråd for kommunenes aktiviteter. Naturvernforbundet anbefaler en presisering av ”vekst”-begrepet. I seg selv er begrepet upresist men de fleste vil nok tenke på økonomisk vekst. Som verden har fått en kraftig påminning om de siste ukene så fins det en ende på slik vekst. Ukritisk økonomisk vekst er den største trusselen for blant annet klimaet og truede arters leveområder. Naturvernforbundet foreslår derfor at visjonen endres til ”Livskvalitet og bærekraftig vekst”.

Kommuneplanen presenterer videre fem overordnede mål. Spredt i denne lista finner vi ord som "nyskapende", "utvikler" og "kreative". Naturvernforbundet støtter denne offensive holdningen til framtida. Samtidig savner vi ei målsetting om å ta vare på livsbetingelsene. Vi foreslår derfor et nytt overordnet mål: "Levanger og Verdal kommuner skal være samfunn som verner om innbyggernes rett på ren mat, ren luft, rent vann og ren natur." Forøvrig mener vi at hvis kommunene ønsker å være innbyggerfokuserte så må det komme fram også i første overordna mål ved at "befolkning" listes opp før "næringsliv".

Kapittel 3 om samfunn og tjenester inneholder sju satsingsområder. På bakgrunn av de alvorlige miljø- og klimautfordringene vi har idag, jfr. Ufordringsdokumentet, er det besynderlig at dette ikke blir skilt ut som eget satsingsområde. Det er vel og bra at kapittel 4 har med et satsingsområde for miljø men her er det bare snakk om kommunens egenaktivitet. Det holder ikke for å berge verken klimaet, biologisk mangfold eller miljøet forøvrig.

En gjennomlesing av planens to siste kapitler har gitt følgende konkrete forslag til forbedringer:

Satsingsområde næringsutvikling – arbeidsplasser (kap. 3)

Vi ser at "miljø" / "miljøvern" er nevnt tre ganger. I tillegg har vi denne utfordringa:

  • Satse på økoturisme basert på lågt forbruk og skånsom bruk av naturen.

Satsingsområde fysiske omgivelser

Endring av første og siste punkt:

  • Planlegge helhetlig og sikre areal for næring, bolig, fritid og naturvern.
  • Prioritere utbygging av miljøvennlig kollektivtransport for alle innbyggere.

Satsingsområde miljø (kap. 4)

I tillegg til det ene punktet som står under "mål" bør et nytt punkt komme:

  • Kommunen som helhet bidrar med sin nødvendige del i en reduksjon av globale klimautslipp.

Under "vegvalg" kan tilføyes:

  • I plan- og utviklingsarbeidet tilstrebes en reduksjon av klimagassutslippene innen kommunens grenser.

Disse enkeltpunktene må forstås som krisetiltak for å flikke på en kommuneplan som i vesentlig grad er mangelfull når det gjelder miljøhensyn. Naturvernforbundet mener at høringsdokumentet bør gjennomarbeides pånytt for å legge inn nødvendige føringer på alle samfunnsområder i kommunene. Det handler om livsgrunnlaget til framtidas innbyggere i Levanger og Verdal.

Gunnar Gustad
Leder Naturvernforbundet i Verdal

Odin Krogstad
Leder Naturvernforbundet i Levanger

   

Gå til toppen av siden
Høringsuttalelser Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning:

20.12.08 Naturvernforbundet i Verdal og Naturvernforbundet i Levanger - som PDF
Naturvernforbundet har følgende merknader til kommunedelplanens strategiske del:

Det er utarbeidet et utkast til felles Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning (2008 - 2020) for Verdal og Levanger kommuner. Planen er i hovedsak delt inn i seks satsingsområder for næring og landbruk. På tross av tittelen er ikke naturforvaltning behandlet i utkastet. Derimot har administrasjonen laget et ekstra innspill for satsingsområdet naturforvaltning (sak PS12/08 i Utmarksnemda i Verdal kommune sitt møte 18.12.08).

Naturvernforbundet i Levanger og Naturvernforbundet i Verdal er lettet over at det dermed ser ut til at naturforvaltning kan bli tatt med i planen på nåværende tidspunkt. Satsingsområdet er beskrevet med sju veivalg hvorav fem kan knyttes til forvaltning av biologisk mangfold generelt og to tar for seg hjorteviltforvaltningen spesielt. Naturvernforbundet er i hovedsak enig i at disse veivalgene er et godt utgangspunkt for naturforvaltning i kommunene.

Vern av biologisk mangfold er en av de absolutt største utfordringene menneskeheten står overfor i dag. Den viktigste trusselen er at artenes habitater legges øde på grunn av menneskelige aktiviteter. Dette må få stor betydning i lokale plansaker. Naturvernforbundet foreslår derfor at det tredje veivalget i satsingsområde naturforvaltning får en skjerpet ordlyd:

* Man skal ivareta biologisk viktige områder og dermed bidra til å stanse tapet av arter. Biologisk mangfold-data skal veie tungt i alle plansaker.

Naturvernforbundet støtter synet om at naturforvaltning skal planlegges parallelt med næring og landbruk. Uten naturressurser ville vi verken ha landbruk eller næringsvirksomhet. Landbruk og næring må derfor reguleres slik at det ikke påfører naturlige habitater langsiktige ødeleggelser som igjen vil redusere eksistensgrunnlaget for landbruk og næring. Vi mener dermed at naturforvaltning og miljøhensyn er sektorovergripende verdier i langt større grad enn det kommunedelplanen gir inntrykk av.

For eksempel sier kommunedelplanen at det skal etableres arbeidsgrupper for satsingsområdene og at næringsinteressene fra begge kommunene skal være representert i disse gruppene. I og med at dette skal være en plan også for naturforvaltning må det i arbeidsgruppene være representanter for nettopp naturforvaltning / miljøvern.

For å skape en mer bærekraftig kommunedelplan har Naturvernforbundet følgende konkrete forslag til veivalg:

Satsingsområde reiseliv, kultur og opplevelser:

* All tilrettelegging for turisme må skje med respekt for naturverninteressene.

* Det skal i størst mulig grad satses på økoturisme basert på lågt forbruk og skånsom bruk av naturen.

Satsingsområde landbruk og mat:

* Dyrkamark og natur- og friluftsområder skal sålangt det er mulig vernes mot omregulering / nydyrking.

* Styrke kontrollen med at all landbruks- og skogbruksnæring skjer på miljømessig forsvarlig måte.

* Bli foregangskommuner på lokal produksjon av biogass fra gjødsel og andre organiske "avfallsprodukt".

* Bidra til å redusere klimautslipp ved å skape kompensasjonsordninger til skogeiere som ønsker å utsette hogst eller verne gammelskog.

Satsingsområde miljøbasert næringsutvikling:

* Jobbe for at næringslivet får gode og miljøvennlige alternativer til veitransport.

* Styrke kontrollen med avfallsbehandlingen.

* Sikre at alt farlig avfall blir behandlet eller destruert på den miljømessig aller beste måten.

Satsingsområde industri og energi:

* Sikre at utvinning av mineralressurser ikke går på bekostning av viktige interesser for naturvern og friluftsliv.

* Satsing på energiøkonomisering, energieffektivitet og fornybare energikilder. Dette skal gjelde for både husholdninger, industri og alle offentlige virksomheter.

Satsingsområde utdanning og kompetanse:

* Styrke kompetansen på naturforvaltning og miljøriktig ressursutnyttelse i Verdal og Levanger.

Avslutningsvis vil vi gjenta at vi gir full støtte til forslaget om å legge til et sjuende satsingsområde for naturforvaltning. Alt i alt vil dette forslaget gi et godt grunnlag for naturforvaltning, men behovet for å ta hensyn til biologisk mangfold i plansaker må tydeliggjøres. Kommunedelplanen forøvrig er mangelfull når det gjelder naturforvaltning og miljøhensyn.

Verdal, lørdag 20. desember 08
Odin Krogstad
Leder Naturvernforbundet i Levanger

Gunnar Gustad
Leder Naturvernforbundet i Verdal

   
16.10.08

Markedsplassen Levanger AS - som PDF
Markedsplassen Levanger AS har i to omganger vært med i arbeidet rundt SNP, første gang i år 2000

I arbeidet med Kommuneplan – Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning har Markedsplassen Levanger AS (MPL)vært med i prosjektgruppa. Det har vært et givende og spennende arbeid. Her ligger store utfordringer og mange nye muligheter for næringsutvikling. Vi mener at denne planen er framtidsrettet og inneholder visjoner og overordnete mål.

MPL er opptatt av at denne planen både blir brukt og at arbeidet som gjøres i forhold til oppfølging av planen, blir evaluert underveis. For eksempel:

  • Hvert satsningsområde bør revideres årlig ut fra det som skjer innenfor hvert område, nasjonalt og internasjonalt.

  • Hvert satsningsområde bør belyses gjennom ”fagdager” der ressurspersoner med tilknytning til de enkelte områder foredrar om status og hva som ligger i framtiden. Dette vil være av interesse også for allmenheten.

  • Næringsliv som hører inn under de enkelte satsningsområdene, besøkes, evt innkalles spesielt. De bør også få hjelp til å søke på prosjekter som kan være utløsende for nye satsningsområder for den enkelte bedrift.

  • Fagmøter kan arrangeres for næringslivet hvor relevant forskning presenteres.

  • ISK bør ha en lobbyist som jobber for å få nye spennende prosjekter til ISK. Vi skal være en foregangskommune når det gjelder de satsningsområder som omhandles i Kommunedelplanen. 

Georg Orwells ”1984” var spennende lesning for mange av oss på 70-tallet, og vi smilte av mye som sto der. Det er i straks 25 år siden 1984!

Levanger, 2008-10-16
Styret i Markedsplassen Levanger AS

Gå til toppen av siden

<<dokumenter

 
Gå til hovedside Innherred samkommune
Prosjektansvarlig: Ola Stene
Prosjektleder: Berit Hakkebo

Samkommunestyret 24/07
- vedtak

Pressemelding høring 2008
Presseklipp:
Plan- og bygningslov: