Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Om ISK - Opphør fra 31.12.17  


Stortinget vedtok 5. april 2016 at samkommunemodellen skal være avviklet innen 1. januar 2020. Som en følge av dette vedtok kommunestyrene i Verdal og Levanger at ISK skal avvikles 31. desember 2017.

Omstillingshåndbok ved avvikling av ISK PDF
Denne håndboka er drøftet og vedtatt tatt i bruk og har gyldighet fom 6. januar 2017 tom 30. juni 2018. Vedlegg med milepæler (PDF) er oppdatert 26.04.2017

Andre dokumenter (PDF) - avvikling

-----------------------------------------------------------------------

5.1.5 Avvikling av samkommunemodellen
Departementet sendte januar 2015 et forslag omå oppheve samkommunemodellen på høring.

Forslaget ble varslet i kommuneproposisjonen for 2015 og begrunnes med at dersom en kommune trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder
som samkommunen gir anledning til, så vil sammenslåing være et bedre alternativ.

Høringsforslaget legger opp til at lovendringene skal tre i kraft straks. Dette betyr at ingen nye samkommuner kan opprettes etter dette.

For de eksisterende samkommunene foreslo departementet en overgangsperiode, slik at dagens to samkommuner har tid til 1. januar 2020 på å avvikle seg.
Den lange tidsperioden vil gi de aktuelle kommunene god tid til å vurdere og eventuelt vedta sammenslåing.

Fra høingsbrevet:
"Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høyring eit forslag til lovendring som opphevar lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 5 B. Samkommune. Under arbeidet har departementet halde eit møte med Innherred samkommune, Midtre Namdal samkommune og fylkesmannen i Nord-Trøndelag."

"Regjeringa ønskjer å gjennomføre ei kommunereform, jf. Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015. I proposisjonen blei det varsla at samkommunemodellen blir avvikla. Regjeringa meiner at interkommunalt samarbeid ikkje er eit fullgodt alternativ til større og meir robuste kommunar. Regjeringa meiner at kommunesamanslåing er ei betre løysing for ein kommune som treng å samarbeide på så mange tenesteområde som det samkommunen gir høve til."

Organisasjon
Samarbeidsavtale
Forskrift KRD
Forarbeider -FLV
Presseklipp
Profil
Styringskort PDF
Gå til hovedside Innherred samkommune